cites

Acaba la Biblia molt vera e catholica, treta de una biblia del noble mossen Berenguer Vives de Boil, cavaller, la qual fon trellada de aquella propia que fon arromançada, en lo monestir de Portacoeli, de llengua latina en la nostra valenciana.
Bonifaci Ferrer (1478)

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
junts front a la AVL
El teu nom en valencia
Associacio d´Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya:

DOCUMENTS

Els hispanorromans musulmans arromançats
Per Jaume de la Serra
Si resulta que tenim uns "moros" de caracteristiques fisiques identiques a les dels cristians, i que ademes parlaven en romanç d´igual manera que hu podien fer els cristians, tot apunta a que en conte de ser moros de raça i llengua semita (arap), estos "moros" serien descendents d´hispanorromans cristians, convertits a la religio musulmana, que mantenien i continuaven parlant la seua llengua romanç pre-islamica.  Continuar llegint
 
Angel Calpe, mege forense, vol dirigir l´autopsia i enterro de la llengua Valenciana
Per Jaume de la Serra
Angel Calpe, mege i pseudoacademic de la catalanista AVL-c (Academia Valenciana de la Llengua-catalana), heu te clar, res de "morir con las Normas puestas", en tot cas, "si hay que ir se va, pero ir para nada es tonteria", aixina que, una volta dins de l´AVL lo millor es "patir" lo ans possible el "sindrome de Estocolmo" i començar a chuplar a consciencia de la mamella catalanista posant si fa falta -que fa- el "pompeu" al servici de la normativa catalanisant de l´AVL, que es una copia de la normativa de la llengua catalana de l´Institut d´Estudis Catalans (IEC) feta per l´ingenier quimic catala Pompeu Fabra (filolec de tot a cent).  Continuar llegint
 
La gramatica de l´AVL, una copia, prou cara de la catalana
Per Jaume de la Serra
El radical i ultra-catalaniste Gabriel Bibiloni (un mallorquí que nega l´independencia de la llengua Balear respecte al Català i que tracta d´impondre la forastera llengua Catalana en l´historic Reine de Mallorca, sense importali lo mes minim que aixo suponga l´extermini de l´idioma Balear autocton), ha publicat en el seu blog personal un articul en el que analisa la recent "Gramatica Normativa Valenciana" elaborà per l´Academia Valenciana de la Llengua (AVL) arribant a la conclusio de que, en poquetes diferencies "cosmetiques", la gramatica de l´AVL es una copia de la gramatica de la llengua catalana feta per l´Institut d´estudis catalans (IEC).  Continuar llegint
 
"En lladres (catalanistes) exigir justicia, mai fer pactes"
Per Jaume de la Serra
De l´Academia Valenciana de la Llengua (catalana), AVL(c), (eixa academia composta per majoria de catalanistes que en el 2005 dictaminaren - perque sí - que la llengua Valenciana es Català), ham aplegat a sentir dir que es una institucio de "consens" entre les diferents "sensibilitats" llingüistiques (setze catalanistes versus tres o quatre creuaponts ex-RACV), que "treballa" (en jornals multimillonaris pagats pels valencians) per a que no hi haigguen "ni guanyaors, ni vençuts".  Continuar llegint
 
DHIVAM, l’honradea valenciana front a la "vilesa" catalanista
Per Jaume de la Serra
"DHIVAM" o "Diccionari Históric del Idioma Valenciá Modern" (i.s.b.n.: 84-934687-5-4), l´ultim treball en el que ha tingut el gust d´obsequiarmos l´infatigable investigaor i eminent lexicograf valencià Ricart García Moya; obra documentativa magistral, font insubstituible i necessaria, d’urgencia, p´a salvaguardar i defendre una llengua Valenciana ferida de gravetat per les despiadaes dentellaes del fascisme idiomatic catalaniste que la mascota del "Institut d´estudis catalans", l’A.V.L., li llança continuament a l´idioma Valencià.  Continuar llegint
 
El correlengua catalán contra el idioma valenciano
Per Jaume de la Serra
Posiblemente muchísimas personas pensaran que la finalidad del "Correllengua" (manifestación lúdico-cultural, que cada año, y desde no hace muchos, recorre algunas poblaciones de la Comunidad Valenciana) es la de potenciar y proteger el uso y pervivencia de la, tan precaria, Lengua Valenciana. Sin embargo, ésto no es así, sino más bien todo lo contrario.  Continuar llegint
 
L´AVL renega de mosatros
Per Jaume de la Serra
Com de (mala) costum, la catalanista Academia Valenciana de la Llengua (AVL) aprofita l´inici de qualsevol periodo vacacional per a oferir al poble valencià els seus treballs pseudocientifics en favor de la "llengua comuna" (segons la terminologia pancatalanista, lliggas "llengua catalana"). "Regals" edulcorats en molt d´eufemisme rimbombant i embolicaor en una suposta defensa de la "seua llengua" (la d´ells, la catalana)  Continuar llegint
 
¿A qué jua (o fan juar a) la RACV?
Per Jaume de la Serra
Pot ser que hi haigguen persones que encara no sapien que la AVL-c (Academia Valenciana de la Llengua - catalana) es una academia que pel seu reglament està obligà a protegir i potenciar la genuina llengua Valenciana pero que, en la practica, degut a que l´immensa majoria dels seus academics son catalanistes se dedica a la faena borda de potenciar i introduir la llengua catalana entre els valencians amagantla darrere de l´etiqueta de "Valencià"  Continuar llegint
 
El chocolate del loro (o les almoines a la RACV i Lo Rat Penat)
Per Jaume de la Serra
El PP està dispost a subvencionar a tot aquell que promocione el Valencià encara que no seguixca la normativa del IEC (Institut d´Estudis Catalans) que oficialisa la AVL-c (Academia Valenciana de la Llengua - catalana).  Continuar llegint
 
La lengua Catalana dentro del Estatuto de Autonomía Valenciano
Per Jaume de la Serra
Ya han pactado la reforma del Estatuto de Autonomía Valenciano los catalanistas (encubiertos) del PP y los catalanistas (declarados) del PSPV (PSOE). Camps y Pla han pasado por el tubo de las exigencias del nacionalismo catalán respecto a la (falsa) catalanidad del Idioma Valenciano. Camps lleva todo un año realizando un gozoso "via crucis", "defendiendo" de boquilla la Lengua Valenciana pero arrodillándose gustosamente ante su dómina catalana. Esto que a nivel psicopatológico se podría definir como "esquizofrenia selectiva" a nivel popular se le ha llamado toda la vida "sinvergonzonería" y "caradurismo" (político).  Continuar llegint
 
Camps, hidalgo castellano con piel de cordero
Per Jaume de la Serra
El partido socialista valenciano (PSPV) siempre se ha caracterizado por considerar y defender que el idioma Valenciano no es más que una variante del Catalán con otro nombre (algo que el PSPV esconde muy hábilmente bajo el manido eufemismo de "la nostra llengua" (la catalana, claro)).  Continuar llegint
 
La normativa bufa de la Academia Valenciana de la Lengua (A.V.L.)
Per Jaume de la Serra
"Al pan, pan y al vino, vino". Esta parece haber sido la premisa básica sobre la que ha sido desarrollada la normativa "formal o culta" de la Lengua Castellana . Así, por ejemplo, podemos encontrarnos con que en castellano los pronombres "nosotros" y "vosotros" se escriben "nosotros" y "vosotros", la preposición "con" se escribe "con", si alguien en castellano dice "lo bueno es que vosotros estais en Madrid estudiando con muchos jovenes" resulta que se escribe "lo bueno es que vosotros estais en Madrid estudiando con muchos jovenes".  Continuar llegint
 
1
12 registres trobats