La gramatica de lŽAVL, una copia, prou cara de la catalana

Per Jaume de la Serra

El radical i ultra-catalaniste Gabriel Bibiloni (un mallorquí que nega lŽindependencia de la llengua Balear respecte al Català i que tracta dŽimpondre la forastera llengua Catalana en lŽhistoric Reine de Mallorca, sense importali lo mes minim que aixo suponga lŽextermini de lŽidioma Balear autocton), ha publicat en el seu blog personal un articul en el que analisa la recent "Gramatica Normativa Valenciana" elaborà per lŽAcademia Valenciana de la Llengua (AVL) arribant a la conclusio de que, en poquetes diferencies "cosmetiques", la gramatica de lŽAVL es una copia de la gramatica de la llengua catalana feta per lŽInstitut dŽestudis catalans (IEC).

 LŽultra-catalaniste diu [transcrit]:

 "...la gramatica [de lŽAVL] NO ES especialment localista ni regionalista ni, per descontat, secessionista. En algunes matisacions que podriem fer, ES LA GRAMATICA CATALANA en lŽincorporació de formes valencianes admeses [...] pel mateix Institut [dŽestudis catalans - IEC]. En alguns moments de la llectura pots arribar a vore una cosa feta en copy-paste [copiat identic a com heu posa en la gramatica catalana de lŽIEC]..."

 En realitat este radical ultra-catalaniste mos esta dient que la gramatica de lŽAVL no ha segut feta en base a la genuina realitat llingüistica valenciana (prou diferent de la catalana), sino prenent com a base la realitat llingüistica catalana, o lo que es lo mateix, copiant integrament la gramatica catalana de lŽIEC en chicotets retocs superficials, com son afegir aquelles poquetes parauletes valencianes que el propi IEC reconeix i "dona permis" a lŽAVL pŽa que les gaste.

 Si la gramatica de lŽAVL, gens representativa de la realitat llingüistica valenciana, es una copia de la gramatica catalana de lŽIEC i ademes el grapat de parauletes que marquen lŽinexistent diferencia entre les dos gramatiques, son paraules que lŽIEC ya reconeix en la seua gramatica catalana ż quina necessitat tenim els valencians de pagar jornals de casi un millo de pessetes mensuals (6.000 euros/mes) a cadascu dels 21 academics catalanistes de la vergonyosa academia de la llengua-sense-nom ?
 Mes de 250 millons de pessetes a lŽany, que es diu pronte (sense contar les pagues extraordinaries i els gastos de manteniment de lŽacademia que no son pocs), nomes en els jornals dŽuns academics que es dediquen a copiar la gramatica catalana que han fet atres i a dictaminar, per mig de la manipulacio, que el Valencià es la mateixa llengua que el Català (actuant de quintacolumnistes del nacionalisme neo-colonialiste català i els seus (ficticis) "països catalans").

 La gramatica de lŽIEC diu lo mateix que la copia de lŽAVL i mos ix debaes. ż Tota eixa patracolà de dines llançats a pedre en lŽAVL no seria millor aprofitarlos pŽa construir coleges, hospitals, residencies de gent major, pisos subvencionats o atres coses mes necessaries ?

 Per favor, ya esta be de que mos prenguen el pel esta colla dŽespavilats ("dame pan i dime tonto"), que seŽn vagen tots eixos academics catalanistes i copions al carrer i que tornen tots els dines que li han furtat als valencians, ans de que acaben dŽafonar per sempre lŽautoctona llengua Valenciana que parlem mosatros (els valencians).

cites

Pero es el caso que Valencia no quiere ser otra cosa que Valencia. Su lengua, la valenciana, difiere lo bastante de la catalana para poder permitirse gramática y vocabulario propios
Salvador de Madariaga

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
junts front a la AVL
El teu nom en valencia
Associacio dŽEscritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya: