"En lladres (catalanistes) exigir justicia, mai fer pactes"

Per Jaume de la Serra

De l´Academia Valenciana de la Llengua (catalana), AVL(c), (eixa academia composta per majoria de catalanistes que en el 2005 dictaminaren - perque sí - que la llengua Valenciana es Català), ham aplegat a sentir dir que es una institucio de "consens" entre les diferents "sensibilitats" llingüistiques (setze catalanistes versus tres o quatre creuaponts ex-RACV), que "treballa" (en jornals multimillonaris pagats pels valencians) per a que no hi haigguen "ni guanyaors, ni vençuts".
Mos podrien preguntar: ¿ si agarren a un lladre que li ha furtat a algu la bujaca (i els dines), qué s´ha de fer ?¿ pactar en el lladre la cantitat de dines que li tornarà al seu llegitim propietari, de manera que no hi haigguen "ni guanyaors, ni vençuts" ? ¿ O mes aïna se li obligarà al lladre a tornar integrament tot lo que li ha furtat a la seua victima i a que responga davant de la justicia pel seu furt ?

¿ Per qué si el poble valencià es el llegitim propietari de la seua llengua PROPIA Valenciana, (ya que la ha parlat a lo llarc dels sigles mantenintla viva i fentla evolucionar de forma natural i particular), ha de pactar res en eixos que li volen impondre la forastera llengua Catalana ?

¿ Per qué el poble Valencià ha de pactar res en el lladre catalaniste que vol corrompre sa genuina llengua Valenciana mutilant i prohibint senyes particulars, genuines i propies de l´idioma Valencià al mateix temps que introduix artificiosa i forçadament senyes propies de la llengua catalana que no son propies de la llengua Valenciana general ?

¿ Per qué el poble Valencià ha de pactar res en estos aprofitats "germanastros" catalans (i colaboracionistes valencians) quan ya se sap objectivament que la catalanisacio no afavorix en absolut la pervivencia de la llengua Valenciana, sino tot lo contrari, i que la seua finalitat es incloure al poble Valencià dins de la falacia dels "onze millons de catalaparlants" dels "països catalans" per a donarli mes força al proyecte independentiste de la "catalunya gran" al temps que els catalanistes, de manera victimista, van obtenint mes recursos economics per a Catalunya ?

Tenim el virus catalaniste inoculat dins de l´AVL, les universitats i molts atres ambits politics i culturals valencians (no oblidem que el proyecte de la "catalunya gran" no seria gran cosa sense la mentira dels "onze millons de catalaparlants", ni la grandea del Sigle d´Or de la lliteratura Valenciana que estos lladres fan passar falaçment per "catalana"). Pero per molts lladres catalanistes que tingam "residents" i "historics" en terres valencianes el delit no prescriu i els lladres catalanistes continuaran sent lladres sense cap dret a que se pacte en ells (per molt que el PP i PSOE s´hi haigguen baixat els pantalons davant d´esta gentola).

Els lladres catalanistes tenen i tindran per sempre l´obligacio i el deure de tornar tot allo que estan furtantli a la llengua Valenciana: la seua secular independencia per a continuar sent la llengua PROPIA del poble valencià i que éste la parle i la codifique en clau estrictament valenciana, o siga, respectant al maxim les senyes generals propies del Valencià actual, sense tindre que pactar res en catalanistes aprofitats que neguen la mateixa existencia de l´idioma Valencià i volen impondre una absurda i artificiosa normativa catalanista en la que cap valenciaparlant s´identifica.

No es una qüestio de "guanyaors o vençuts", es una qüestio "de victimes i de bochins". De manera que lo que correspon no es que el poble Valencià i la seua llengua Valenciana "pacten" en els lladres catalanistes, sino que a lo que tenen dret els primers, com a victimes que son, es a que se faça justicia i a que se´ls torne integrament lo que des de sempre ha segut seu:

"L´autoritat i les ferramentes per a protegir, defendre, potenciar i dignificar l´idioma Valencià com a llengua diferent i independent de la Catalana, o la que siga".

cites

El Valencià te la seua mida i el seu sabor. La concissio del Valencià es veu quan es compara, text ab text, en atre idioma
Azorín

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
junts front a la AVL
El teu nom en valencia
Associacio d´Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya: