LŽAVL renega de mosatros

Per Jaume de la Serra

Com de (mala) costum, la catalanista Academia Valenciana de la Llengua (AVL) aprofita lŽinici de qualsevol periodo vacacional per a oferir al poble valencià els seus treballs pseudocientifics en favor de la "llengua comuna" (segons la terminologia pancatalanista, lliggas "llengua catalana"). "Regals" edulcorats en molt dŽeufemisme rimbombant i embolicaor en una suposta defensa de la "seua llengua" (la dŽells, la catalana). Son, com en lŽhistoria de "Blancaneus", lluentes pomes reblides de veri catalaniste que se li donen al poble valencià, desinformat i manipulat a consciencia pel lobby catalaniste i eixos politics venuts que no mos representen, per a que, mosset a mosset els valencians siguen cada volta mes "convergents", o lo que es lo mateix: mes catalans.
 
LŽultima "poma" de lŽAVL es el DOPV (Diccionari Ortografic i de Pronunciacio del Valencià) que mes que "poma" pareix ser una "castanya" al servici de la catalanisacio i desnaturalisacio de la llengua Valenciana ("convergencia" que li diuen els colaboracionistes de lŽAVL). Com sempre, seguint el "modus operandi" catalaniste, lŽAVL ha fet una introduccio per al DOPV reblida de morralla eufemistica de defensa "nostrellengüera", per al remat, fer tot lo contrari de lo que pregona ("dime de que presumes y te dire de que careces"). Com a mostra uns botons:
 
Si busquem en el DOPV els pronoms genuinament valencians "mosatros" i "vosatros" usats per la major part de valenciaparlants dŽAlacant, Castello o Valencia, no els trobarem. No apareixen. Absent de tota llogica i rigor cientific, lŽAVL deixa fora del seu diccionari, (censura, ignora, prohibix), les genuines formes propies valencianes "mosatros" i "vosatros", ben actuals i vives desde fa centuries, mentres que, per contra, si que incorpora les forasteres formes catalanes "nosaltres" i "vosaltres", arcaismes desapareguts i morts en llengua Valenciana moderna, que cap valenciaparlant gasta, emplea o utilisa en cap lloc del Reine de Valencia (excepte els quatre colaboracionistes catalanistes que fan apologia de la llengua catalana en terres valencianes - entre ells els academics de lŽAVL- que volen fer engolir al poble valencià la llengua "comuna" catalana per a gloria i enaltiment dŽuns ficticis "països catalans" en els que anexionen en total desvergonya al sempre independent i sobira Reine de Valencia).
 
Resulta prou curios que els membres de la seccio de lexicografia de lŽAVL "sŽobliden" dels genuins pronoms valencians "mosatros" i "vosatros" (per lo vist no han trobat encara a cap valenciaparlant que els use) i per contra claven en el diccionari (en calçaor) paraules inventaes com: "amb"; mortes com: "nosaltres, vosaltres"; o dŽun us minoritari (gens representatiu) en llengua Valenciana com: "sota (baix), aquest o maccarthisme" - per posar uns eixemples. Per cert, esta ultima paraula, "maccarthisme", estic per saber si es dŽarraïl mossarap, arap o celtibera, encara que molt possiblement si els "cientifics" lexicografs de lŽAVL lŽhan clavat en el DOPV sera perque lŽhauran vist usar a algun dels nostres classics del sigle XV żJoanot Martorell, Roiç de Corella, McCarthur, MacDonalds..? Macoques...
 
No està de mes que sapiam qui son els "cientifics" lexicografs de lŽAVL als qui deuriem donar les gracies per la catalanisacio convergent de la "nostra llengua", o en atres paraules, per la destruccio del genui valencià per una absurda incorporacio de paraules i construccions llingüistiques catalanes, en substitucio, censura o negacio de les valencianes propies:

- JORDI COLOMINA CASTANYER: Catedratic de Filologia Catalana.
- RAFAEL ALEMANY FERRER: Catedratic de Filologia Catalana.
- ANTONI FERRANDO FRANCES: Filolec. Membre de la Seccio Filologica de lŽInstitut dŽEstudis Catalans (IEC).
- MANUEL PEREZ SALDANYA: Filolec. Membre de la Seccio Filologica de lŽInstitut dŽEstudis Catalans (IEC).
- EMILI CASANOVA HERRERO: Doctor en Filologia Hispanica, IIFV (Institucio pro-llengua catalana).
- VERONICA CANTO DOMENECH: Llicencià en Filosofia i Lletres (Seccio Filologia Catalana).
- ARTUR AHUIR LOPEZ: Filolec (sense especificar). Expulsat de la RACV.
- RAMON ARNAU GARCIA: Retor
- ANGEL VICENT CALPE CLIMENT: Mege. Expulsat de la seccio de llengua de la RACV.
- JOSEP LLUIS DOMENECH ZORNOZA: Psicolec.
- HONORAT ROS PARDO: Llicenciat en Filosofia i Lletres.
- RAMON FERRER NAVARRO: Historiaor.
- ALFONS VILA MORENO: Historiaor.
- PERE MARIA ORTS BOSCH: Abogat.
 
ż Entre tanta "filologia catalana" (i lo que no ve al cas) encara mos estranyem de que en el diccionari "convergent" de la catalanista AVL reneguen de "mosatros"? De tots mosatros els valencians i de nostra genuina llengua materna Valenciana.

cites

Cómo no va a ser el valenciano un idioma si fue la lengua de un Reino
Lluis Fullana i Mira

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
junts front a la AVL
El teu nom en valencia
Associacio dŽEscritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya: