cites

"perque yo, a manament de vostra senyoria, ho he tret de lati, en nostra vulgada lengua materna valenciana aixi com he pogut, jatssessia que altres l´hagen tret en lengua cathalana".
En el prolec de la seua traduccio del "Valeri Maxim"
Antoni Canals (1352-1419)

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
junts front a la AVL
El teu nom en valencia
Associacio d´Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya:

DOCUMENTS

Inundacions i més inundacions
Per Joan Benet Rodriguez i Manzanares
Lo que sí que deuríem tots, és no fer més badoqueries de les necessàries, que encara aixina no són poques les que fem, d´ahí la frase que diu que "L´inteligència de l´home te llímits, pero la seua estupidea no coneix fronteres".  Continuar llegint
 
Distorsio, usurpacio i manipulacio
Per Joan Ignaci Culla
La fauna humana es tan complexa, que ha segut capaç de crear uns sers extraordinariament experimentats en creure´s les seues propies mentires. La seua distorsio cognitiva els fa convencer-se del seu destrellat, hasda el punt de patir una patologia digna d´analisis.  Continuar llegint
 
Carta enviada al Vatica
Per Assoc. Cult. Cardona i Vives
Al parlar en les llengües espanyoles s’ha ignorat a la llengua valenciana i mos sentim molt dolguts.  Continuar llegint
 
Carta remitida al Vatica
Al parlar en les llengües espanyoles s’ha ignorat a la llengua valenciana i mos sentim molt dolguts.  Continuar llegint
 
Xe. Paraula genuïna valenciana
Per Joan Benet Rodriguez i Manzanares
Puix no amics, no em tornat foll, a soles hem de remetre-mos a qualsevol diccionari de valencià, en el nostre cas, anem a agarrar el que mos pareix el millor i més representatiu de l’idioma valencià, l’únic, que és ¡Cóm no! El Diccionari Ortogràfic Valencià-Castellà, Castellà-Valencià editat per la Real Acadèmia de Cultura Valenciana (R.A.C.V.), els atres diccionaris… puix be, un atre dia parlarem d’ells.  Continuar llegint
 
En Gaetà Huguet Segarra, procer castellonenc
Per Josep Maria Guinot i Galan
De son pare, va heretar Huguet Segarra les idees politiques i socials, la seua passio valencianista, l´amor a la llengua del seu poble, i el profunt sentit religios de tota sa vida, sentit del que encara donen testimoni els seus parents.  Continuar llegint
 
Valencians i catalans I
Per Agusti Galbis
Nomes havien passat 10 anys de la mort de Jaume I, quan l´octubre de l´any 1286, el seu net, el rei N´Amfos (Amfos I), fill de Pere I, concedí en Borriana, als "homens de la ciutat e totç los altres lochs del Regne de Valentia" el privilegi de fer Unió,"pusquen fer unitat ab sagrament".  Continuar llegint
 
Valencians i catalans II
Per Agusti Galbis
Per a que no nos ho conte ningu, anem a la font original. Les corts catalanes diuen textualment: (Cortes de los antiguos reinos..... Volum I, 2ª part. pag 561) "Per cobrar moltes ciutats, viles e lochs per lo dit rey de Castella occupats aixi en lo Regne d´Aragó com en lo Regne de Valencia...  Continuar llegint
 
Valencians i catalans III
Per Agusti Galbis
Entre els pretenents a la corona, destacaven Ferran d´Antequera i Jaume d´Urgell. Havien de decidir "nou persones eletes al Parlament sobre la declaracio de qui havia de ser nostron Rey e Senyor, tres de cascun Regne: Arago, Valencia e Principat de Cathalunya" ("Llibre de memories")  Continuar llegint
 
Valencians i catalans IV
Per Agusti Galbis
Mentrimentres els catalans, a soles es preocupaven, per intrigar contra els valencians, aci es preparava la gran mascletà que fon el sigle d´or valencià, el sigle d´or de la llengua valenciana.  Continuar llegint
 
Valencians i catalans V
Per Agusti Galbis
Per a que comprovem que les "fraternals" relacions abraçen tots els aspectes de la vida, -hem vist politic i relligios-, anem a deixar constancia d´un eixemple de practica comercial deslleal. Es relata el 22 de giner de 1440. (Epistolari de la Valencia medieval II)  Continuar llegint
 
Valencians i catalans VI
Per Agusti Galbis
Proseguix Belluga exponent, per a justificar el dret de preferencia de valencians fron a catalans, que Valencia es "Provincia" mes antiga i mes noble que Catalunya, si anem als origens "quoniam si tu confideras a principio, magis antiqua, & nobilioribus civitatibus erat plena provincia Valentiæ, quã Cathaloniæ"  Continuar llegint
 
Valencians i catalans VII
Per Agusti Galbis
Segons el "Dietari del capellà d´Alfons el Magnanim", "...les gents de Valentia e de tot lo regne stan molt desconsolats, atenent los tans e tan grans dans e mals que los regnes an agut e tenen, per causa dels catalans...".  Continuar llegint
 
Valencians i catalans VIII
Per Agusti Galbis
Com els catalans son tan descarats, Jesus Mestre i Godes, en "Breu Historia de Catalunya" diu: "Sobre la guerra dels segadors hi ha moltes lectures. Una pot èsser la manca d´unitat de la Confederació. Ni València ni Aragó mogueren un dit per Catalunya". O siga, que els catalans, sense consultar als "confederats", es posen baix sobirania francesa, ataquen el Regne de Valencia, i... ¿Que volien que ferem els valencians? ¿fer-nos gavachets o fer-nos catalanets?  Continuar llegint
 
La catalanitat del diccionari de la RAE
Per Joan Benet Rodriguez i Manzanares
L´atre dia, estava redactant un nou treball i em trobí en la necessitat d´utilisar el terme, "valencianisació", i com a pesar de tots els pesars, encara no tenim un diccionari de valencià en la Ret, sino a soles uns vocabularis-traductors, aní a la plana de la Real Acadèmia Espanyola (http://www.rae.es)...  Continuar llegint
 
La nova dictadura
Per Joan Benet Rodriguez i Manzanares
Catalunya demana l´Archiu de Salamanca, (els que nomenaren, Papers de Salamanca), per a guardar-los ells. La majoria de la gent estigué en contra, pero amparat pel govern de Zapatero, una nit i rodejats per policies, és traslladaren els papers de Salamanca, i en el Vist i Plau de so Zapatero, L´Archiu de Salamanca, ara és L´Archiu de Catalunya.  Continuar llegint
 
Obsesiva pretensión
Per José Vicente Gómez Bayarri
Solamente desde esta concepción de absorción se comprende que incorporen las genuinas manifestaciones festivas valencianas de los Moros y Cristianos y las Fallas en la etnología catalana; que incluyan la representación gastronómica más universal y representativa valenciana, la paella, junto con los calçots catalanes  Continuar llegint
 
9 d’Octubre, un dia a dia en la nostra vida
Per Gonzalo Romero Casaña
9 d’Octubre, dia de la valencianitat, festa d’aquells que celebrem saber-mos part, d’un territori, d’un poble, en identitat propia, heretà d’una historia, i d’una cultura nostra, no d’atres, i que devem defendre i conrear, si no volem caure en una despersonalisació, que avant perseguix un unic fi, fer-mos creure res, per a no ser mai.  Continuar llegint
 
Un 9 d’octubre molt ilicità pero poc valencià...
Per Josep Esteve Rico Sogorb
La festivitat del passat ‘Día de la Comunitat Valenciana’  o 9 d’octubre en el sur i mes concretament en la ciutat de les palmeres, resultà massa oficial i institucional, mes be protocolaria. Aixo si, va ser una festa molt ilicitana pero poc valenciana i quasi res valencianista.  Continuar llegint
 
En Gaetà Huguet Breva, procer castellonenc.
Per Josep Maria Guinot i Galan
Anteriorment ya s´ha parlat de la personalitat d´est ilustre castellonenc en general, insinuant algunes de les seues facetes mes destacades. Conve ara exposar alguna d´elles, en primer lloc el seu mecenage en relacio a la llengua valenciana.  Continuar llegint
 
<< Anterior   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75  Següent >>
1490 registres trobats