cites

L´individualitat de la llengua valenciana dins de la familia de les llengües occitanes, cap que tinga una mija cultura, la pot posar en dupte.
Manuel de Montoliu

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
junts front a la AVL
El teu nom en valencia
Associacio d´Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya:

DOCUMENTS

Niegan la Lengua Ibérica
Per Baltasar Bueno
Desde El Palleter me envían una carta de un catalanista, que ha leído el opúsculo que escribí titulado “La AVLL, historia de una traición”, donde me quiere quitar la razón de raíz, negando que existiera la Lengua Ibérica, negando que las tribus edetanas, “nostre primer solage cultural i llingüístic” existieran, algo así como “el vi mare”.  Continuar llegint
 
La Cardona premiada
Per Assoc. Cult. Cardona i Vives
L’associacio cultural Gregal. Estudis historics, ha concedit els II Premis 9 de març i enguany la nostra associacio ha segut premiada, cosa que agraim i nos sentim molt honrats per dit guardo.  Continuar llegint
 
¡Gràcis, bons valencians!
Per Juan Vanrell Nadal
Por esto me ha emocionado y me ha llenado de felicidad el “PREMI LLEALTAT 2009”. En mi tierra balear, ni por equivocación, ninguna institución más o menos oficial o importante me concedería un premio de esta categoría... ¡No hay que desagradar al poder establecido!...  Continuar llegint
 
Manca d´idees
Per Joan Benet Rodriguez i Manzanares
Hi ha voltes que ad eixes persones que les califiques en el guardó sagrat de “amic”, no s´ho mereixen del tot, puix en quan te dones la volta, te claven un gavinet en l´esquena que et fa més mal que una patada en el ous, puix tots coincidirem que fa més mal que un amic te furte un cèntim a que tu te descarregues una... (lo que siga)  Continuar llegint
 
De Daniel l’Horchater als “orxaters” Nerea i Antxón
Per Ricardo García Moya
Als chicons que manyoflen Suc de Lluna S.L. (Monorxata), els diuen Nerea y Antxón; noms tan valencians com la morfología “orxata”. L’any pasat ya arreplegaren un prémit en el Palau Sent Jordi de Barcelona, ¡norabona y dinés!.  Continuar llegint
 
Centenari de l´Exposicio Regional Valenciana i l´Himne dels valencians
Per Xavier Gimeno Alonso
Eixe any, Teodor Llorente fon guardonat com a “insigne poeta valencià”, i José Serrano (musica) i Maximilia Thous (lletra), estrenaren l’himne, candidat a senya d’identitat, que en 1929 es convertiria en l’Himne Regional Valencià, hui de la Comunitat Valenciana. L’encarregat de cantar l’himne, fon el tenor Lamberto Alonso, naixcut en Godella l’any 1863, tenor de la Capella Real de Madrit, Catedratic del Conservatori de Musica i president de la seccio de musica de Lo Rat Penat.  Continuar llegint
 
La prima llínea entre reviscolar vocabulari i fer el ridícul
Per Joan Benet Rodriguez i Manzanares
Lo que més cridà la meua atenció i arribà a esglayar-me fon la manera en cóm estava escrit, puix per a ser un escrit actual de tall social i al voltant d´una problemàtica de hui en dia, utilisava una serie de paraules que fea de la llectura un obstàcul...  Continuar llegint
 
El proces de substitucio llingüistica: esport vs deport
Per Manuel Gimeno Juan
Actualment i dins d’un proces, perfectament planificat, de substitucio de llengua, en el que es veuen afectats molts termens i expressions genuïnament valencianes, assistim a una lluita en la que el terme sport intenta desplaçar i eliminar el terme patrimonial deport, que tots els valencians (i sense solucio de continuïtat) hem usat des dels primers moments del romanç valencià.  Continuar llegint
 
L´anhel del teu cor
Per Manuel Casaña Taroncher
Res millor que fer valdre o conseguir l´anhel del teu cor. Realitat el teu desig o l´anyorança que senties. O el teu somi fet goig i image. Mentrestant, en eixe estat esperançat en el que pugues viure -com l´autor del llibre que acabe de llegir ("L´idioma valencià, vist per un profà en la matèria") Francesc Blasco Urios- deixa que els seus batecs cordials parlen. I ya se sap que quan el cor parla mai les dents mosseguen els llavis...  Continuar llegint
 
Conquesta i repoblacio del Regne de Valencia
Per María Teresa Puerto Ferre
L’investigacio historica realisada pel Catedratic d’Historia N’Antonio Ubieto Arteta (1973) al voltant dels unics documents historics existents ha permes aplegar a conclusions molt precises per mig de l’us correcte d’eixos archius.  Continuar llegint
 
La desvergüenza lingüística del PP
Per Baltasar Bueno
El caradura de Vicente Rambla, vicepresidente del Consell y pilotari de Camps, ha retado al PSOE a que diga si el valenciano y el catalán es lo mismo. Quiere que el PSOE se defina y diga si es catalanista, para hacer ver al personal ciudadano que el PP es valencianista.  Continuar llegint
 
Introducción al Judaísmo. Teología del Antisemitismo. Capítulo 7 y último
Per Eliseo Forcada Campos
Iglesia y Sinagoga están destinadas a caminar juntas. Han tardado en comprenderlo dos mil años, pero por fin lo han conseguido, aunque desde luego, no todo está resuelto por supuesto, son muchos los asuntos aún por tratar, incluso a nivel de Estados. Hay que perdonar aunque no olvidar, para que la Historia no se repita.  Continuar llegint
 
Introducción al Judaísmo. Teología del Antisemitismo. Capítulo 6
Per Eliseo Forcada Campos
En realidad Jesús vivió y murió bajo la Ley de Moisés: no vino a cambiar nada, sino a aclarar cosas. Enseñó en la Sinagoga, practicaba la doctrina del Antiguo Testamento, incluso eligió a los Doce de entre el pueblo. En el Evangelio de San Juan dice Jesús claramente: “Vosotros –dice a la samaritana - adoráis lo que no conocéis, nosotros adoramos lo que conocemos, pues la salud viene de los judíos“  Continuar llegint
 
Baldomero, president dels ingeniers agrícoles de “Levante”
Per Ricardo García Moya
N’hia un Baldomero Segura, en Almería, que escriu relats d’ingeniers agrónoms especialisats en conills casolans: “Tenía mi suegra un conejo muy hermoso...” (wep Serón); pero no crec que siga el Baldomero Segura que presidix el “Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Levante”, eufemístic nom que sustituix a Comunitat Valenciana o Reyne de Valencia, perque tot lo relacionat en Valencia sona a blaver, a caca, dona vergonya y te que desapareixer...  Continuar llegint
 
Introducción al Judaísmo. Teología del Antisemitismo. Capítulo 5
Per Eliseo Forcada Campos
En tiempos de Jesús, se calcula que había en Israel de 500 a un millón de habitantes, mientras que los judíos de la Diáspora se calculaban en 5 millones. En China ya había colonias judías desde antes de Cristo. No obstante Israel continua siendo su tierra sagrada, y el Templo lugar de peregrinación, y todo el mundo pagaba sus impuestos para su mantenimiento.  Continuar llegint
 
A propòsit del vent
Per Josep Lluïs García Ferrada
A continuació oferim als nostres associats, amics i usuaris de nostra web el preàmbul del llibre “A propòsit del vent” de Josep Lluïs Garcia Ferrada, editat per l’associació cultural Cardona i Vives de Castelló l’any 2003, guanyador del premi ALCAP de poesia 2002.  Continuar llegint
 
¿Quina era la senyera reial de Jaume I?
Per Joan Ignaci Culla
Abans d´entrar a Valencia, el rei Jaume I havia pactat en el rei Zayyan, a traves del raiç Abulhamalet, la rendicio de Valencia a la seua persona, que no a l´eixercit, per a desgracia, especialment, dels aragonesos. Segons la tradicio, els moros van penjar en la torre d´Ali Bufat (despres del Temple) un drap imitant la senyera reial, com a prova de rendicio i a la vegada, com hem dit, com a avis que eixe territori no es podia saquejar per les tropes per acatament al rei.  Continuar llegint
 
De l´orige de la nostra llengua
Per Leopoldo Peñarroja Torrejón
La formacio del valencià s´ha explicat a traves de dos teories historiques: la teoria de la reconquista i la teoria autoctona. Segons la primera, el valencià es l´evolucio de l´idioma catala implantat pels repobladors quan a la conquista del sigle XIII. Per a la segon, es l´evolucio del parlar romanic valencià, derivat del llati oriental d´Espanya i prolongat, ab distintes influencies, fins els nostres dies.  Continuar llegint
 
Ambigú de camalet, ¡y de baldraga!
Per Ricardo García Moya
Anem a supóndrer que vosté es reunix en una grapallá de coneguts a boqueta nit (lo que diuen “capvespre” en catalá SALT de la Generalitat del PP); per eixemple, el 20 de febrer d’este 2009 en el saló d’actes del GAV, ahon presentarem l’Apéndix del DHIVAM.  Continuar llegint
 
El esplendor de la Valencia del siglo XV
Per José Vicente Gómez Bayarri
La mayoría de la historiografía valenciana coincide en presentar el Cuatrocientos como un siglo de prosperidad y esplendor del Reino de Valencia en el seno de la Corona de Aragón.  Continuar llegint
 
<< Anterior   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75  Següent >>
1490 registres trobats