PRESENTACIO

Leer en Castellano

Benvinguts sigau ad esta pagina web que des de l'Associacio Cultural Cardona Vives de Castello hem posat en este "nou" mig de comunicacio que es Internet, i que pensem que servirà a tots aquells que vullguen coneixer la nostra associacio, lo que ella representa i tot per lo que treballa, aixina com tambe aprofitarà a la nostra entitat per a difondre el seu pensament i la seua llavor orientada sempre al servici de la cultura del poble que des de Sant Rafel del Riu a Pilar de la Horadada es conformà en eixe Regne historic de Valencia, integrat per les terres de Castello, Valencia i Alacant i que hui es denomina des de la llegalitat estatutaria Comunitat Valenciana.

L'Associacio Cultural Cardona Vives fon fundada en Castello de la Plana l'any 1982 per un grup d'intelectuals i amants de la cultura valenciana, que cregueren convenient crear una entitat cultural que prenent el nom d'eixe gran patrici castellonenc que fon En Joan Batiste Cardona i Vives, conreara, defenguera i deixara constancia en estes terres de Castello, de l'immens amor que des d'aci tambe, com sempre ha segut, professem a eixa cultura milenaria, la valenciana, de la que presumint en orgull i pretenem viure en tota la dignitat que es mereix.

Pero parlar de la Cardona Vives, encara que gracies a Deu han segut moltissimes les personalitats que perteneixen, - uns des del cel i atres aci mes a prop -, a dita associacio, es parlar d'En Josep Maria Guinot i Galàn, la senyera de la Cardona Vives, el pare espiritual de la valenciania, la llum que guia a tots ad aquells que des de les raïls de ser valencians volem a la nostra terra, casi tant com ell. El curriculum d'este homenot, que fon el primer personage guardonat en un dels Fadrins-Cardona Vives que a començaments d'estiu i des de fa ya uns anys otorga la nostra associacio, es immens, encara que hi ha que senyalar breument uns datos sobre la seua biografia com son la seua condicio de Canonge de Segorp-Castello, el seu Doctorat en Teologia, la seua titulacio universitaria com a filolec, les seues decenes d'anys eixercint com a catedratic d'Institut en el "Francisco Ribalta de Castello" -fon professor de mon pare- , o en Albacete, inclus en la mateixa Barcelona, els seus llibres de religio venuts en tota Espanya i Iberoamerica, i la seua extensa obra lliteraria i llingüistica, de la que destaquem la seua Gramatica i Fonetica de la Llengua Valenciana, en fi un curriculum extensissim, pero al que hi ha que fer mencio per a situar-se en unes minimes condicions per a poder coneixer la flama de dignitat que irradia el cor d'este home naixcut en la Serra d'Espada en la localitat d'Artana, i que per a mi i per a la Cardona Vives es cor i cap de la cultura valenciana.

Per acabar voldria fer referencia ad atre patrici castellonenc, que tal vegada representa el sentir i el ser d'esta nostra associacio cultural, i tambe i encara que alguns els pesse, de gran part de la gent de Castello, me referixc a En Gaetà Huguet i Breva, naixcut en Castello en 1848, en la Plaça Vella numero 4, a on hui es troba l'edifici del Mercat Central, fill d'una de les families mes riques de l'epoca en Castello i que dedicà gran part del seu patrimoni a la seua terra, que estudià Filosofia i Lletres en Barcelona, es traslladà a America a eixercir la docencia, i de tornà fon diputat provincial i regidor del Partit Federaliste de Pi i Margall, sempre, aixo si, en contacte en el moviment de Renaiximent de la Llengua Valenciana que en aquell entonces s'iniciava en la Ciutat de Valencia.

Don Gaetà Huguet i Breva en un articul seu publicat el 25 de març de l'any 1916, en la "Veu de la Plana" dia explicitament lo següent: "L'idea dels chauvinistes catalans d'estendre lo mantell de la seua nacionalitat per damunt de la nostra patria, i que trove eco en alguns valencians fills de catalans, no solament la considerem humillant, sinó que destructora dels mes cens dels nostres ideals. Si ella contra lo que esperem, prengués cos en Valencia, los de Castelló nos fariem independents; y la conbatriem dasta quedarne hu dels nostres. Serie un gros èrro creure que nosatros no admirém ni amém al poble català com els que mes, pero ho fem com a germans, no com a subdits." I lo que dia ans este castellonenc de soca ho seguim dient, estos que hui com ell ahir i des del nostre sentir castellonenc, seguim des del respete als que no opinen com mosatros, en la defensa del nostre poble, la nostra terra, i la nostra cultura, la valenciana.

Gracies per la vostra atencio, i confie tingau a be adinsar-vos en esta pagina web que en arguments i raons, preten mostrar el perque les gents de Castello, Valencia i Alacant, els valencians, tenim una cultura i una llengua propia la valenciana, diferent i diferencià del resto de les atres d'Espanya, cultures estes de les que mos considerem germans pero mai vassalls.

Gonzalo Romero Casaña
President Associacio Cultural Cardona Vives de Castello

Bienvenidos seáis a esta página web que desde la Asociación Cultural Cardona Vives de Castellón hemos puesto en este "nuevo" medio de comunicación que es Internet, y que pensamos servirá a todos aquellos que quieran conocer nuestra asociación, lo que ella representa y todo por lo que trabaja, así como también aprovechará a nuestra entidad para difundir su pensamiento y su labor orientada siempre al servicio de la cultura del pueblo que desde San Rafael del Río hasta Pilar de la Horadada, se constituyó en ese Reino histórico de Valencia, integrado por las tierras de Castellón, Valencia y Alicante y que hoy se denomina desde la legalidad estatutaria Comunidad Valenciana.

La Asociación Cultural Cardona Vives fue fundada en Castellón de la Plana el año 1982 por un grupo de intelectuales y amantes de la cultura valenciana, que creyeron conveniente crear una entidad cultural que tomando el nombre de ese gran patricio castellonense que fue D. Joan Batiste Cardona i Vives, honrara, defendiera y dejara constancia en estas tierras de Castellón, del inmenso amor que desde aquí también, como siempre ha sido, profesan a esa cultura milenaria, la valenciana, de la que presumimos con orgullo y pretendemos vivir con toda la dignidad que se merece.

Pero hablar de la Cardona Vives, aunque gracias a Dios, han sido muchas las personalidades que pertenecen - unos desde el cielo y otros aquí más cerca -, a dicha asociación, es hablar de D. Josep Maria Guinot i Galán, la señera de la Cardona Vives, el padre espiritual de la valencianía, la luz que guía a todos aquellos que desde las raíces de ser valencianos queremos a nuestra tierra, casi tanto como él. El currículum de este gran hombre, que fue el primer personaje galardonado en uno de los premios Fadrins-Cardona Vives que a inicio del verano i desde hace unos años otorga nuestra asociación, es inmenso, aunque hay que señalar brevemente unos datos sobre su biografía como son su condición de Canónigo de Segorbe-Castellón, su doctorado en Teología, su titulación universitaria como filólogo, sus decenas de años ejerciendo como catedrático del Instituto "Francisco Ribalta" de Castellón -fue profesor de mi padre -, o en Albacete, incluso en la misma Barcelona, sus libros de religión vendidos por toda España e Iberoamérica, i su extensa obra literaria y lingüística, de la que destacamos su "Gramatica i Fonetica de la Llengua Valenciana", en fin un currículum extensísimo, pero al que hay que hacer mención para situarse en unas mínimas condiciones para poder conocer la llama de dignidad que irradia el corazón de este hombre nacido en la Sierra de Espadán en la localidad de Artana, y que para mi y para la Cardona Vives es corazón y cabeza de la cultura valenciana.

Para terminar quisiera hacer referencia a otro patricio castellonense, que tal vez representa el sentir y el ser de esta asociación cultural, y también y aunque a algunos les pese, de gran parte de la gente de Castellón, me refiero a D. Gaetà Huguet i Breva, nacido en Castellón en 1848, en la plaça vella nº 4, donde hoy se encuentra el edificio del Mercado Central, hijo de una de las familias más ricas de la época en Castellón y que dedicó gran parte de su patrimonio a su tierra, que estudió Filosofía y Letras en Barcelona, se trasladó a América a ejercer la docencia, y de regreso fue diputado provincial y concejal del Partido Federalista de Pi y Margall, eso sí siempre en contacto con el movimiento de Renaiximent de la Llengua Valenciana que en aquel entonces se iniciaba en la ciudad de Valencia.

D. Gaetà Huguet i Breva en un artículo suyo publicado el 25 de marzo del año 1916, en la "Veu de la Plana" decía explícitamente lo siguiente: "L'idea dels chauvinistes catalans d'estendre lo mantell de la seua nacionalitat per damunt de la nostra patria, i que trobe eco en alguns valencians fills de catalans, no solament la considerem humillant, sinó que destructora del mes cens dels nostres ideals. Si ella contra lo que esperem, prengués cos en Valencia, los de Castelló nos fariem independents; y la conbatriem dasta quedarne hu dels nostres. Serie un gros èrro creure que nosatros no admirém ni amém al poble català com els que mes, pero ho fem com a germans, no com a subdits" (La idea de los chauvinistas catalanes de extender el mantel de su nacionalidad por encima de nuestra patria, y que encuentre eco en algunos valencianos, hijos de catalanes, no solamente la consideramos humillante, sino destructora de lo más profundo de nuestros ideales. Si ello, que no esperamos, tomara cuerpo en Valencia, los de Castellón nos independizaríamos y la combatiríamos hasta que quedara uno de los nuestros. Sería un grave error creer que nosotros no admiramos ni amamos al pueblo catalán como el que más, pero lo hacemos como hermanos no como súbditos). Y lo que decía entonces este castellonense insigne lo seguimos diciendo, estos que hoy como ayer y desde el nuestro sentir castellonense, seguimos desde el respeto a los que no opinan como nosotros, en la defensa de nuestro pueblo, nuestra tierra, nuestra cultura, la valenciana.

Gracias por vuestra atención, y confío que tengáis a bien adentraros en esta página web que con argumentos y razones, pretende mostrar porque las gentes de Castellón, Valencia y Alicante, los valencianos, tenemos cultura y lengua propia, la valenciana, diferente y diferenciada del resto de lenguas de España, culturas estas de las que nos consideramos hermanos pero nunca vasallos.

Gonzalo Romero Casaña
Presidente Asociación Cultural Cardona Vives de Castellón.

cites

Acaba la Biblia molt vera e catholica, treta de una biblia del noble mossen Berenguer Vives de Boil, cavaller, la qual fon trellada de aquella propia que fon arromançada, en lo monestir de Portacoeli, de llengua latina en la nostra valenciana.
Bonifaci Ferrer (1478)

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
junts front a la AVL
El teu nom en valencia
Associacio d´Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya: