Apunts de gramatica valenciana

Per D. Josep María Guinot i Galán

El pronom.

Pronoms personals. Pronom es la part de l’oracio que designa una persona o cosa sense donar el seu nom, fent referencia al mateix temps a persones gramaticals.stes son tres: primera, la que parla; segona, la que escolta, i tercera, aquella de la qual se parla. La primera i segona persones gramaticals denoten sempre persona, animal o cosa personificats; la tercera, pot denotar persones, animals o coses.

Els pronoms es classifiquen en: personals, adverbials, demostratius, possessius, indefinits, relatius, interrogatius i exclamatius.

El pronom personal es el que designa les diferents persones gramaticals a les que es referixen els verps. Poden revestir formes forte, o accentuades, i forma debil o atona. Estes ultimes, per la varietat de combinacions que es poden presentar, -segons les seues funcions- donen lloc a una complicada casuistica, que es vorà en son lloc.

Els pronoms personals forts o tonics son:

Singular Plural
De 1ª persona Yo, mi Nosatros (nosatres)
De 2ª persona Tu, Voste Vosatros (vosatres) Vostes
De 3ª persona Ell, ella Ells, elles

Els pronoms personals debils o atons son:

Singular Plural
De 1ª persona Me o EM Nos
De 2ª persona Te o ET Vos
De 3ª persona Se o ES. Lo, la, li, EL Ells, elles

Els pronoms personals debils, segons la posicio que ocupen, poden ser de forma plena, reduida, elidida i reforçada, com vorem mes avant.

cites

Nadie podrá asegurar que el valenciano y el mallorquín sean dialectos del catalán en el verdadero sentido de la palabra. Los tres se han desarrollado con absoluta simultaneidad de tiempo y divergencias léxicas, sin influirse mutuamente
Carreras i Candi

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
junts front a la AVL
El teu nom en valencia
Associacio d´Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya: