Apunts de gramatica valenciana

Per D. Josep Mª Guinot i Galan

ELS ADJECTIUS INTERROGATIUS, EXCLAMATIUS I RELATIUS

Els adjectius interrogatius acompanyen a un substantiu sobre el que es pregunta alguna cosa: ¿quina lliço donem hui? ¿quants discipuls som en tot?


D. Josep Mª Guinot i Galan

Els adjectius admiratius o exclamatius acompanyen a un nom sobre el que recau la nostra admiracio. U i atre expressen una actitut subjectiva del parlant.

Els adjectius interrogatius poden introduir tambe un dubte o una interrogacio indirecta.

Els adjectius interrogatius – admiratius valencians son: quin, quina, quins, quines; quant, quanta, quants, quantes. Estos adjectius quan no acompanyen a un substantiu, son pronoms, i “quin” adopta la forma de qui: qui fuig de Deu corre debades.

Quin pregunta la qualitat del nom: ¿quin trage portes?

Quant pregunta la quantitat o el numero: ¿quants chics coneixes?

Els mateixos adjectius servixen per a interrogatius i exclamtius: ¿quin trage portes? ¡quin trage portes!

L’adjectiu relatiu es el que precedix a un nom que repetix una paraula o idea anterior (antecedent). Se sol coneixer per “relatiu compost”, perque sempre va precedit de l’articul determinat: he explicat la lliço, la qual lliço ya havia segut estudiada.

En valencia no hi ha mes que un sol adjectiu relatiu, ab els corresponents singular i plural: el qual , la qual, els quals i les quals.

Quan el relatiu va sol, per haver-se elidit en un context la paraula afectada per ell, ya no es un adjectiu sino pronom: els quals llibres (adjectiu); els quals estaven oberts (pronom).

El relatiu, com adjectiu, es poc usat, perque es fuig de la repeticio del nom al que afecta: en conte de dir “he vist un elefant el qual elefant bevia molt” es diu correntment; “he vist un elefant el qual (o que) bevia molt” sense repetir la paraula elefant.

cites

...me atrevire expondre: no solament de lengua anglesa en portoguesa. Mas encara de portoguesa en vulgar valenciana: perço que la nacio don yo so natural sen puxa alegrar...
Joanot Martorell (1413-1468)

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
junts front a la AVL
El teu nom en valencia
Associacio d´Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya: