Apunts de gramatica valenciana

Per D. Josep Mª Guinot i Galan

ELS ADJECTIUS INTERROGATIUS, EXCLAMATIUS I RELATIUS

Els adjectius interrogatius acompanyen a un substantiu sobre el que es pregunta alguna cosa: ¿quina lliço donem hui? ¿quants discipuls som en tot?


D. Josep Mª Guinot i Galan

Els adjectius admiratius o exclamatius acompanyen a un nom sobre el que recau la nostra admiracio. U i atre expressen una actitut subjectiva del parlant.

Els adjectius interrogatius poden introduir tambe un dubte o una interrogacio indirecta.

Els adjectius interrogatius – admiratius valencians son: quin, quina, quins, quines; quant, quanta, quants, quantes. Estos adjectius quan no acompanyen a un substantiu, son pronoms, i “quin” adopta la forma de qui: qui fuig de Deu corre debades.

Quin pregunta la qualitat del nom: ¿quin trage portes?

Quant pregunta la quantitat o el numero: ¿quants chics coneixes?

Els mateixos adjectius servixen per a interrogatius i exclamtius: ¿quin trage portes? ¡quin trage portes!

L’adjectiu relatiu es el que precedix a un nom que repetix una paraula o idea anterior (antecedent). Se sol coneixer per “relatiu compost”, perque sempre va precedit de l’articul determinat: he explicat la lliço, la qual lliço ya havia segut estudiada.

En valencia no hi ha mes que un sol adjectiu relatiu, ab els corresponents singular i plural: el qual , la qual, els quals i les quals.

Quan el relatiu va sol, per haver-se elidit en un context la paraula afectada per ell, ya no es un adjectiu sino pronom: els quals llibres (adjectiu); els quals estaven oberts (pronom).

El relatiu, com adjectiu, es poc usat, perque es fuig de la repeticio del nom al que afecta: en conte de dir “he vist un elefant el qual elefant bevia molt” es diu correntment; “he vist un elefant el qual (o que) bevia molt” sense repetir la paraula elefant.

cites

Escrich en vulgar valenciana, per ço que la nacio d’on yo so natural se’n puixa alegrar e molt ajudar...
Joanot Martorell

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
junts front a la AVL
El teu nom en valencia
Associacio d´Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya: