Apunts de gramatica valenciana

Per Josep Maria Guinot i Galan

ELS ADJECTIUS

Els adjectius quantitatius expressen quantitat d´alguna cosa sense precisar-la numericament; s´encontren, puix, entre els numerals i els indefinits. Els numerals concreten el numero, els quantitatius es referixen a quant o quants, i els indefinits a quants o quantes, sense precisar numero. Eixemples: numeral: sis cadires; quantitatiu; massa pa; indefinit; tots els autors.


Els adjectius quantitatius poden ser variables o invariables.

Son del tot variables: Quant, quanta, quants, quantes; molt, molta, molts, moltes; poc, poca, pocs, poques; tant, tanta, tants, tantes; bastant, bastantes.

Son invariables: gens, massa, mes, menys, manco, prou.

Els adjectius indefinits determinen al substantiu d´una manera imprecisa, lo menys precis possible. Van acompanyant a un nom, de lo contrari es convertixen en pronoms. Eixemples: un atre home (adjectiu); dona-l¡ un atre (pronom).

Els adjectius indefinits son variables o invariables.

Son variables: un, una, uns, unes; algun (algu es pronom) alguna, alguns, algunes; mateix, mateixa, mateixos, mateixes; cert, certa; certs, certes; demes, tot, tota, tots, totes; atre, atra, atres; tal, tals; qualsevol, qualsevullga.

Son invariables: cap, cada, sengles.

"Demes" va precedit de l´articul: el demes, la demes, els demes, les demes.

cites

La llengua te vida propia independent, lliteratura propia i pot formar la seua historia d’evolució morfológica dende que s’emancipa de sa mare. El dialecte no pot tindre vida independent, ni molt menys lliteratura propia; per lo tant, rigause d’aquells que sostenen que el valenciá es un pur dialecte; eixos no han llegit nostres clássics del sigles XIV, XV, XV, i XVII.
Lluis Fullana i Mira (1916)

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
junts front a la AVL
El teu nom en valencia
Associacio d´Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya: