Infraestructures singulars per a la navegacio aerea

Per (B.G.A)

Comencem una epoca novedosa mai vista anteriorment en el nostre Estat caracterisada per la lliberalisacio dels aeroports publics en vols internacionals. En Espanya ya han obert els primers que no pertanyen a la ret d´aeroports de l´estat (AENA- Aeropors Espanyols i Navegacio Aerea) depenents del Ministeri de Foment. Este es el cas de l´aeroport de Ciudat Real (Don Quijote), de Lleida (Alguaire) i proximament el nostre de Castello - Costa Azahar.

En l´explotacio aeroportuaria, uns dels servicis mes estrategics i essencials son els servicis de Navegacio Aerea. Actualment l´unic proveedor de servicis de NA certificat en España es AENA-Navegacio Aerea. No obstant, les autoritats d´Aviacio Civil estan en tramits de certificar uns atres proveedors de servicis de navegacio aérea que vindran per a canviar definitivament el panorama de la navegacio aérea española i europea.

El nou model de control de l´espai aeri dels nostres aerodroms, permetrà que en aquells aeroports menuts que reunixquen unes determinades condicions siguen suficients per al aeri del aerodrom tecnics AFIS i no controladors , abaratant significativament el cost sense minvar la seguretat aérea. AEROCAS està estudiant esta possibilitat que supondria un estalvi considerable.

Recentment l´aeroport de Castello ha rebut diverses visites de tecnics de AENA per a supervisar l´emplaçament i marcar les directrius que ha de cumplir en materia de Seguretat Aerea. Es te previst que previament a la posta en funcionament es firme un conveni de colaboracio entre AEROCAS i AENA-Navegacio Aerea.

D´acort en el Pla Director, l´Aeroport de Castello, ya dispon d´una serie infrestructures singulars dins del recinte aeroportuari que suministraran diversos servicis a la Navegacio Aerea a totes les aeronaus que tinguen com a destinacio l´aerodrom de Vilanova d´Alcolea. Algunes d´estes infraestures construides, desconegudes per al public en general pero molt importants per a la seguretat de la navegacio aérea, passem a explicar a continuacio:

PISTA D´ATERRISAGE

L´aerodrom de Vilanona d´Alcolea dispondra d´una pista de 2,700 metros de llongitut y 45 metros d´amplaria.

Si nos situem enmig de la pista i nos ajudem d´una bruixola, tenint en conte que al nort sempre s´asigna el radial 0º, comprovarém que un extrem de la pista d´aterrisage apunta al radial 60º i est extrem rep el nom de capçalera 06. L´extrem opost està en el radial 240º (60º+180º) i rep el nom de capçalera 24. Depenent de la direccio de vent dominant en cada moment els avions despegaran i aterrisaran per una d´estes dos capçaleres.

ILS

El ILS es un Sistema d´Aproximacio de Precisio, les seues sigles en angles corresponen a Instrumental Landing System (Sistema d´aterrisage per Instruments). S´ha instalat un en la capçalera 06, que permetra la promulgacio d´aproximacions de precisio ad esta pista, les quals facitaran l´operacio en condicions meorologiques adverses de visibilitat reduida. Aço millorarà sense dubte, l´operativitat de l´aeroport, independentment de les condicions meteorologiques.

El sistema ILS es compon de dos subsistemes: Localisador (LLZ) y Senda de Planeig (GP). En les dos imagens a continuacio es poden apreciar estes infraestructures en Castello.

DVOR/DME

L´emplaçament definitiu i les prestacions reals d´est nou aeroport determinaren la necessitat de proveir un Radiofar Omnidireccional de VHF (molt alta freqüencia)-VOR- emplaçat prop de la capçalera 24 de la pista d´aterrage. En este mateix sentit tambe s´ha proveit d´un Equip Medidor de Distancies (DME) coemplaçat.

Esta instalacio VOR es necesaria i suficient per al disseny dels procediments de vol per instruments convencionals: eixides i arribades normalisades per instruments VOR/DME al aeroport de Castello..

Es tracta d´una ajuda a la navegacio aérea, i un dels elements esencials entre els diversos sistemes internacionals de control de trafic aeri que es gasten en l´actualitat.

Esta estacio proporciona al pilot de l´aeronau que vullga dirigir-se al aeroport de Castello informacio azimutal.

L´antena VOR Doppler de l´estacio emet una senyal de VHF en totes les direccions, que es rebuda per l´equip VOR de qualsevol aeronau que es troba dins del ranc d´alcanç (max. uns 240 km) i tinga sintonisada la freqüencia de l´estacio (que pot variar de 108.00 a 117.95 MHz modulada en AM).

CENTRE D´EMISORS i RECEPTORS

Els equips transmisors es troben instalats en un Centre d´Emisors. Una caseta alberga esta instalacio per mig de la qual es comuniquen els controladors de la Torre de Control (TWR) i les aeronaus. El Centre d´Emisors i la TWR de Control estén ubicats enfront un de l´atra i enmig dels dos està la pista d´aterrage. Com s´aprecia en la següent foto, junt a la caseta que alberga els equips transmisors es troba una torreta metálica que soporta 4 antenes VHF i 2 de UHF.

cites

Las cualidades de la lengua valenciana son: su brevedad, la abundancia de monosílabos, la suavidad y la cantidad de palabras de origen árabe, griego y latino
Carlos Ros Hebrera

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
junts front a la AVL
El teu nom en valencia
Associacio d´Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya: