La llei de l´embut

Per Domingo Gimeno Peña

Els reixos de la Corona d`Arago ya des de Jaume II van anar creant els archius reals: Eren archius al servici particular del rei, ferramentes que els reixos tenien com arma diplomatica per a tindre constancia de les cartes, ordens i de tota la documentacio de la cancilleria real. La costum de tindre constancia de tots els fets en llibres i documents va naixer en temps de Jaume I, propiciant l´us del paper. (El primer document en paper es el Llibre del Repartiment).

En el temps, la consideracio de propietat privada del rei se va anar perdent, per a ser d´us public.

En 1729, Frances Xavier Garma va ser nomenat archiver de l´Archiu Real de Barcelona i en una Maquiavelica operacio, li va canviar el nom per Archiu General de la Corona d´Arago, per aixina incorporar-li els fondos dels archius reals de Valencia, Saragossa i el de la Real Audiencia de Mallorca, maniobra que no va conseguir, pero va retindre documents depositats alli en temps de guerra i que no tenen res que vore en Catalunya: el Llibre dels Privilegis de Mallorca, incautat en 1244 quan la incorporacio d´este regne; el Llibre de Privilegis de Valencia, cancelat al ser derrotada La Unio en 1348; l´original de les Ordenacions de Pere el Ceremonios, aixina com la seua Cronica; el proces contra Jaume de Mallorca o el Llibre del Repartiment de Valencia, documents tots, d´una extraordinaria importancia i que devien ser custodiats pels regnes directament implicats.

En 1809, l´Archiu de Simancas va ser saquejat per les tropes de Napoleo i portades a França part dels seus fondos, entre ells els valencians perteneixents a la Secretaria del Regne de Valencia. Van permaneixer en França fins 1852 quan els van tornar, pero sense causa justificada es van quedar en Barcelona, afegint-se als ya retinguts.

L´influent familia Bofarull, que en eixa epoca dominava l´archiu, va tornar esta volta en mes exit a l´antiga idea de Garma.

Entre els documents que ilegalment se conserven en Barcelona està l´instancia empleada en 1641 per a recollir de Madrit la documentacio: "El Archivero del Reino de Valencia, que está en la corte, pide que se dé orden para recoger todos los procesos de aquel reino, conforme está mandado". ( A.C.A., leg. 882). Esta instancia demostra que els documents pertanyen i deuen estar en Valencia, pero despres de varies ordens reals per a la seua devolucio continuen en Barcelona.

En l´inauguracio de l´ultima seu de l´archiu catala, va estar present l´entonces president valencià Joan Lerma donant-li llegitimitat, pero no va glapir, fent ell el mes gran dels ridiculs i deixant en evidencia a les nostres institucions. Els intents de fer complir l´acort pres en els anys 80 entre els quatre principals estats de la Corona, de crear un patronat per a que els regnes integrants participen en igualtat en la gestio de l´archiu, no han tingut cap resultat positiu i existixen evidencies de manipulacio documental que se podria repetir.

El govern català demana insistentment a l´Archiu General de la Guerra Civil de Salamanca els documents de la guerra civil relatius a Catalunya, i els partits valencians en llinage del "País Valencià" recolzen en entusiasme inclus en presencia fisica, totes les manifestacions convocades al respecte, pero no se´ls ocorrix en absolut demanar als catalans la devolucio del nostre patrimoni historic, que ells retenen de forma illegal.

Els partits politics catalans, com sempre, se regixen per la llei de l´embut, i els valencians en llinage del "País Valencià", deurien canviar-lo per atre que realment nos aclarix-que els verdaders interessos que defenen.

cites

Y más ha concedido Dios a Valencia una lengua polida, dulce y muy linda, que con brevedad moderada exprime los secretos y profundos conceptos del alma, y despierta el ingenio a vivos primores, donde le resulta un muy esclarecido lustre.” “Esta lengua formaron de lo mejor que había en la lemosina y por lo que les faltaba recurrieron a las tres lenguas más excelentes de todas las del mundo según antes hemos probado. De la hebrea tomaron... De la griega... De la latina tomaron todos los otros vocablos para hacer que la lengua fuese muy copiosa y tuviese propio nombre a cada cosa por rara que fuese.
Rafael Martin de Viciana

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
junts front a la AVL
El teu nom en valencia
Associacio d´Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya: