Dictamen AVL i Manifest entitats culturals del nostre Regne

Per Assoc. Cult. Cardona i Vives

Dictamen de l’Academia Valenciana de la Llengua del dia 9 de febrer de 2005

“… la llengua pròpia i històrica dels valencians, des del punt de vista de la filologia, és també la que compartixen les comunitats autónomes de Catalunya i de les Illes Balears i el Principat d’Andorra. Així mateix és la llengua històrica i pròpia d’altres territoris de l’antiga Corona d’Aragó (la franja oriental aragonesa, la ciutat sarda de l’Alguer i el departament francés dels Pirineus Orientals)…”

“…la consciència de posseir una llengua compartida amb altres territoris de l’antiga Corona d’Aragó s’ha mantingut constant fins a època contemporània. Per això, la denominació històrica de valencià ha coexistit amb la de català, documentada en determinades fonts valencianes, i generalitzada en l’àmbit de la romanística i de la universitat valenciana de les últimes dècades. Així mateix, no són escassos els testimonis en què s’ha evitat usar el nom d’una de les parts per a designar tot el conjunt del sistema lingüistic mitjançant fórmules comportes o sincrètiques tals com llengua valenciana i catalana, o bé en què s’han proposat denominacions integradores i superadores de la diversitat onomàstica…”

“… este nom pot designar tant la globalitat de la llengua que compartim amb els territoris de l’antiga Corona d’Aragó ja esmentats, com també, amb un abast semàntic més restringit, la modalitat idiomàtica que ens caracteritza dins d’eixa mateixa llengua. Així mateix, es plenament vàlida la denominació de llengua valenciana, sense que este ús implique que es tracte d’un idioma diferent del compartit amb els altres territoris ja indicats…”

“…és un fet que a Espanya hi ha dos denominacions igualment legals per a designar esta llengua: la de valencià, establida en l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, i la de català, reconeguda en els estatuts d’autonomia de Catalunya i les Illes Balears…”

“… sense perjuí del que assenyala el punt anterior, en els usos oficials i institucionals de l’idioma que, amb un abast general, es facen fora del conjunt de tot el seu àmbit territorial, s’hauria d’utilitzar un model de llengua convergent, basat en formes clàssiques integradores, la determinació i aprovació del qual hauria de correspondre a les diferents institucions amb competències normatives sobre la llengua compartida…”

“En conseqüència, l’AVL, fent ús de les atribucions que li confereix l’article 5 de la Llei 7/1998 de 16 de setembre, de la Generalitat Valenciana, insta a totes les institucions valencianes, les administracions, els poders públics i els sistema educatiu, així com els mijants de comunicació, les entitats, els organismos i les empreses de titularitat pública o que compten finançament públic a ajustar les seues iniciatives en defensa de la denominació i l’entitat del valencià als principis i criteris continguts en el present dictamen…”

Manifest de les entitats culturals demanant la dissolució de l’AVL (14 de febrer de 2005)

REBUGEM TOTALMENT, ÍNTEGRAMENT, COMPLETAMENT I UNÀNIMEMENT EL DICTAMEN DE L´AVL DE 9 DE FEBRER DE 2005, PER LES SENZILLES I CLARES RAONS SEGÜENTS:

1ª. Perque és ANTICONSTITUCIONAL la pretensió de la conseqüència final, que a l’instar que certes institucions, administracions, sistema educatiu, mijos de comunicació, entitats, organismes i mampreses DEUEN AJUSTAR LES SEUES INICIATIVES EN DEFENSA DE LA DENOMINACIÓ I L’ENTITAT DEL VALENCIÀ ALS PRINCIPIS I CRITERIS CONTINGUTS EN EL DICTAMEN. I esta “instància” és contrària a l’artícul 20.1 CE., que reconeix i protegix expressament els drets: a) a expresar i difondre LLIUREMENT els pensaments, les idees i OPINIONS per mig de la paraula, l’escrit o qualsevol atre mig de reproducció; b) a la producció i creació lliterària, artística, científica i tècnica; i c) a la llibertat de Càtedra.
 
2ª. Perque el desconeiximent i la desprotecció de tals drets constitucionals es manifesta clarament i pot deduir-se, de consideracions, “principis i criteris” del Dictamen, com estes: “compartir una llengua...equival també a compartir el llegat cultural que s’ha transmés en eixa llengua”; “l’AVL considera NECESSARI que els governs autonòmics implicats en col·laboració amb el Govern espanyol, adopten les mesures pertinents... a fi de que... s’harmonitze la dualitat onomàstica del nostre idioma amb la projecció d’este com a una entitat cohesionada i no fragmentada”; “el que es PROPOSA, per al CONJUNT DE LA LLENGUA, és, per tant una codificació policèntrica alhora que CONVERGENT”.
 
3ª I sobre tot, perque s’oblida dels drets del poble valencià, al que demana “generositat i flexibilitat...sentit comú i visió de futur”, quan real i sociològicament és el POBLE VALENCIÀ EL CREADOR DE LA SEUA LLENGUA, sense principis ni criteris imperatius, per molt presuntament científics que siguen, ni molt menys propiciats pel Govern central i els governs autonòmics “implicats”. Si eixe és el futur que nos espera, el DIRIGISME ESTRANY SERÀ INSOPORTABLE. I nosatres desigem UN FUTUR EN PAU, SENSE INGERÈNCIES.
 
En conseqüència, les entitats signatàries fent us dels drets constitucionals, en sentit comú i visió de futur, tal com «insta» l’AVL, demanem en respectuosa energia la derogació de la llei de creació de l’AVL i la seua dissolució.
 
En Valéncia a 14 de febrer de 2005.
 
 
REAL ACADÈMIA DE CULTURA VALENCIANA
LO RAT PENAT
ASSOCIACIÓ CULTURAL PATRONAT DE LA RACV
ASSOCIACIÓ CULTURAL AMICS DE LA RACV
ASSOCIACIÓ D’ESCRITORS EN LLENGUA VALENCIANA
EDITORIAL DEL SÉNIA AL SEGURA
AMICS DEL CORPUS
GRUP DE DONES VALENCIANES
COMITÉ DE L’IDIOMA VALENCIÀ
ASSOCIACIÓ CULTURAL L’AGÜELET
COFRADÍA DE SANT VICENT MÀRTIR
TAULA D’AUTORS TEATRALS
SINDICAT INDEPENDENT
ASSOCIACIÓ CULTURAL VICENT GONZALEZ LIZONDO
ASSOCIACIÓ CULTURAL JOANOT MARTORELL
COORDINADORA D’ENTITATS CULTURALS
INSTITUT D’ESTUDIS VALENCIANS
CAVALLERS CENTENAR DE LAPLOMA
CIRCUL CULTURAL APARISI I GUIJARRO
ENTITAT REGNE DE VALÉNCIA
AULA CULTURAL UNIVERSITAT POLITÈCNICA
E.V.P.
FUNDACIÓ NOU VALENCIANISME
P. JOVENIL VALENCIANA
GRUP D’ACCIÓ VALENCIANISTA
COLECTIU FULLANA
ASSOCIACIÓ CULTURAL ALBOAYAL
ASSOCIACIÓ CULTURAL LLAURADORS DE TORRENT
ASSOCIACIÓ CULTURAL L’ESGUERDA
ASSOCIACIÓ CULTURAL VERNISSA
LO REGNE EN ACCIÓ
ASSOCIACIÓ DE MESTRES I LLICENCIANTS DEL REGNE DE VALÉNCIA
ESTUDIANTS INDEPENDENTS DE VALÉNCIA
FC DE MISLATA
ASSOCIACIÓ CULTURAL CARDONA VIVES
ASSOCIACIÓ CULTURAL DE PINEDO
ASSOCIACIÓ CULTURAL CURATELL

cites

Pero es el caso que Valencia no quiere ser otra cosa que Valencia. Su lengua, la valenciana, difiere lo bastante de la catalana para poder permitirse gramática y vocabulario propios
Salvador de Madariaga

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
junts front a la AVL
El teu nom en valencia
Associacio d´Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya: