Apunts de gramatica valenciana

Per Josep Maria Guinot i Galan

Els adjectius numerals ordinals

Els ordinals son els adjectius que servixen per a indicar l´orde de les coses o el lloc que ocupen dins d´una serie: el primer, el quart.

Hi ha dos series d´ordinals: una erudita i una atra vulgar.

De formacio erudita: derivats directament del llati

Primer, segon, tercer, quart, quint, sext, septim, octau, non, decim, undecim, duodecim, decim tercer, decim quart, decim sext, decim septim, decim octau, decim non, vigesim, vigesim primer, vigesim segon, trigesim, quadragesim, quinquagesim, sexagesim, septuagesim, octogesim, nonagesim, centesim, centesim primer, centesim segon, milesim, millonesim, billonesim…

De formacio vulgar:

Sise, sete, huite, nove, dese, onzé, dotzé, tretzé, catorzé, quinzé, vintidose, vintiquatré, trente, quarante, cinquante, xixante, setante, huitante, norante, cente, mile…

Tots fan el femeni en –ena: dotzé-dotzena, mile-milena.

En els ordinals de formacio erudita sol anar la dena davant de l´unitat, pero pot anar darrere: quint decim o decim quint.

Els ordinals admenten formes variables en genero i numero: primer, primera, primers, primeres.

S´aconsella que a partir del decim, els ordinals es formen perifrasticament, dient “el que fa…” (i amprant el cardinal corresponent). Eixemple: el que fa dotze, etc…

cites

El padre Fullana fue un auténtico Quijote que se lo jugó todo por su dama la lengua valenciana
B. Rubert Candau (Las Provincias, 14.11.1971)

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
junts front a la AVL
El teu nom en valencia
Associacio d´Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya: