II Congres de la Llengua Valenciana

Per Gonzalo Romero Casaña

Els proxims 26, 27 i 28 de novembre, tindra lloc en el Palau de la Musica de Valencia, el II Congres de la Llengua Valenciana. En dites jornades la llengua valenciana sera analisada des de diverses perspectives de tipo llingüistic, fonetic, lliterari, politic o sociologic.

Diverses personalitats com el nostre President Honorific, En Josep Maria Guinot i Galàn, Donya Lola Domingo i Comeche, Chimo Lanuza, Hans J. Niederehe (Universitat de Trier), Antje Voss (Doctora en Filologia), Carles Recio, Joan Gil Barbera, Josep Climent i Barber, el Pare Benjamin Agullo i Pasqual, Manolo Gimeno Juan, Lleopolt Peñarroja i Torrejón, contant en la coordinacio de Jesualt Masia i Alamar, participen en l’organisacio del Congres, cosa que parla per si a soles de l’importancia, serietat i categoria del mateix.

L’objecte del Congres es defendre i apostar per la Normativa del Puig davant dels intents d’etnocidi cultural; potenciar i extendre les noves aportacions de diversos experts sobre el valencià, en el fi d’aclarir el nostre horiso.

El preu d’inscripcio per assistir a dit Congres es de 20 euros per persona, i la llista d’assistents se confeccionarà per orde rigoros de solicitut (l´aforo maxim es de 150 persones) i entre d’atres formes per a inscriures existix la possibilitat de fer-ho cridant a l’Associacio Cultural Cardona Vives, al telefon 964-200468, per a rebre informacio, o entrant en la pagina web de l’organisacio del Congres.

Per aixo este mes de novembre de 2003, deu de passar a l’historia com aquell temps en el que els valencians, decidiren des de la seua intelectualitat, reprendre l’iniciativa en la defensa, promocio i estudi d’un idioma que definix la idiosincrasia de gran part del Regne de Valencia, i que es signe innegociable de la personalitat d’este poble que des de el Senia al Segura, te personalitat propia, encara que alguns no ho entenguen o no els convinga entendre-ho.

La nostra Associacio Cultural Cardona Vives de Castello, davant de la cridà d’amics de tot lo Regne, davant el clamor popular que demana que es hora ya de que els valencianistes, siga quin siga el seu lloc de procedencia, siga quina siga la seua ideologia politica, o qualsevol atre tipo de diferencia, devem sentar-mos per a debatre i fixar unes llinies d’actuacio, per al futur del nostre idioma.

Per aço mos hem adherit a l’organisacio d’este event que pensem que es de gran importancia per al pervindre de la llengua valenciana, que entre tots, tots, devem de construir, juntant diferencies, aparcant personalismos, mantenint per supost, les peculiaritats de tot tipo de valencianisme, pero no permitint que les chicotetes distancies, allunten, tal vegada per a sempre el futur del valencià, com a llengua autoctona, de Castello, Valencia i Alacant, d’esta terra que tots portem en lo cor.

Castello de la Plana, novembre de 2003.

cites

Y más ha concedido Dios a Valencia una lengua polida, dulce y muy linda, que con brevedad moderada exprime los secretos y profundos conceptos del alma, y despierta el ingenio a vivos primores, donde le resulta un muy esclarecido lustre.” “Esta lengua formaron de lo mejor que había en la lemosina y por lo que les faltaba recurrieron a las tres lenguas más excelentes de todas las del mundo según antes hemos probado. De la hebrea tomaron... De la griega... De la latina tomaron todos los otros vocablos para hacer que la lengua fuese muy copiosa y tuviese propio nombre a cada cosa por rara que fuese.
Rafael Martin de Viciana

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
junts front a la AVL
El teu nom en valencia
Associacio d´Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya: