Comentaris

Per Redaccio

Volem en el present numero de la revista Renou, destacar lŽimportancia de lŽacte dŽentrega dels premis "Fadri-Cardona Vives". En pagines interiors podras recabar informacio dŽalguns detalls de lŽacontenyiment, important sobretot pel nivell dels premiats i realçat, sense dubtes, per la presencia dŽun public volcat en lŽadmiracio dŽuns personages que marquen la pauta en el devindre social i cultural del nostre Regne de Valencia.

La festa dŽExaltacio a la Senyera del dia 21 de febrer en Artana, resenyada en el numero anterior de Renou, se quedà coixa en lo referent a lŽinformacio que donarem de la mateixa. Demanem publicament disculpes a lŽassociacio que mes va sobreixir en quan a lŽorganisacio i voluntat per a enaltir lŽacte. Es tracta del Grup de Dones Valencianes, dirigides per la seua presidenta DȘ Teresa Moya Ferrer qui participà directament en lŽacte al oferir-nos unes
paraules des de lŽestrado, plenes de valencianisme. Fletaren un autobus des de Valencia i ompliren dŽimportants persones els locals de lŽErmita de Santa Cristina dŽArtana. El dossier corresponent a dita colaboracio el teniem preparat a banda, donada la seua importancia i, al final, uns per atres... se traspapelà.

En el present numero tractarem de traure algun document grafic que recorde aquells agradables moments, junt a una entrevista feta a la citada Teresa Moya.

cites

Es la lengua valenciana la primera lengua romance literaria de Europa, de cuyos clásicos no sólo aprendieron catalanes sino incluso castellanos
Menéndez Pidal

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
junts front a la AVL
El teu nom en valencia
Associacio dŽEscritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya: