Comentaris

Per Redaccio

Volem en el present numero de la revista Renou, destacar lŽimportancia de lŽacte dŽentrega dels premis "Fadri-Cardona Vives". En pagines interiors podras recabar informacio dŽalguns detalls de lŽacontenyiment, important sobretot pel nivell dels premiats i realçat, sense dubtes, per la presencia dŽun public volcat en lŽadmiracio dŽuns personages que marquen la pauta en el devindre social i cultural del nostre Regne de Valencia.

La festa dŽExaltacio a la Senyera del dia 21 de febrer en Artana, resenyada en el numero anterior de Renou, se quedà coixa en lo referent a lŽinformacio que donarem de la mateixa. Demanem publicament disculpes a lŽassociacio que mes va sobreixir en quan a lŽorganisacio i voluntat per a enaltir lŽacte. Es tracta del Grup de Dones Valencianes, dirigides per la seua presidenta DȘ Teresa Moya Ferrer qui participà directament en lŽacte al oferir-nos unes
paraules des de lŽestrado, plenes de valencianisme. Fletaren un autobus des de Valencia i ompliren dŽimportants persones els locals de lŽErmita de Santa Cristina dŽArtana. El dossier corresponent a dita colaboracio el teniem preparat a banda, donada la seua importancia i, al final, uns per atres... se traspapelà.

En el present numero tractarem de traure algun document grafic que recorde aquells agradables moments, junt a una entrevista feta a la citada Teresa Moya.

cites

Subsistix a Espanya no sols la diversitat de lleis sino tambe d’ idiomes. Es parla encara en gallec, en bable, en vasc, en catala, en mallorqui i en Valencià
Pi i Margall

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
junts front a la AVL
El teu nom en valencia
Associacio dŽEscritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya: