Apunts de gramatica valenciana

Per Josep Maria Guinot i Galan

LA CONJUNCIO I L´INTERJECCIO 

La conjuncio: es una part invariable de l’oracio que servix per a unir dos paraules d’una oracio o dos frases u oracions: l’home i la dona (I, conjuncio); tu vens pero yo me’n vaig (pero, conjuncio).

Hi ha dos classes de conjuncions: de coordinacio i de subordinacio. Les conjuncions de coordinacio unixen dos termens o dos grups de termens de la mateixa funcio gramatical: els soldats i els estudiants son iguals (I, coordinant); nosatros nos quedarém o eixirém tart (O, conjuncio coordinant). Les conjuncions de subordinacio unixen dos parts de la frase (oracions) subordinant l’una a l’atra: ell correra per a que no l’alcancen (per a que, conjuncio subordinant final); yo me n’anire quan tu vindras (quan, conjuncio subordinant temporal).


Les principals conjuncions de coordinacio son:

1. copulatives: i, ni, que.
2. disjuntives: o, u, be.
3. distributives: ni, ni; ades, ades; ya, ya; ara, ara; be, be; be que, be; que, que; tant, com; aixi, com; etc.
4. adversatives: mes que, pero, ans, sino, sino que, tanmateix, tot en aixo, aixina i tot, mes pronte, encara que, no obstant.
5. causals (causa llogica): per, perque, puix, puix que, ya que.
6. ilatives o continuatives: aixi, puix, encara, a mes, encara mes, aixi mateix, no res menys, per consegüent, per lo tant, ara be.
7. consecutives: doncs (arcaica), per tant, en resum, aixi, a la fi,..

cites

El padre Fullana fue un auténtico Quijote que se lo jugó todo por su dama la lengua valenciana
B. Rubert Candau (Las Provincias, 14.11.1971)

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
junts front a la AVL
El teu nom en valencia
Associacio d´Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya: