Apunts de gramatica valenciana

Per Josep Maria Guinot i Galan

LA PREPOSICIO

La preposicio es una part invariable de l’oracio, que servix per a expressar la relacio que hi ha entre dos paraules de l’oracio, de forma que la segona siga sempre complement de la primera, donant-li un sentit. Este sentit o idea, que dona la preposicio, pot ser de lloc, temps, manera, causa, possessio, propietat, dependencia, dany o profit, orige, etc. Eixemples: idea de lloc i temps: vaig a Paris durant les festes. (A Paris, direccio, i durant, temps); idea de manera i causa: viage en barco per a mes seguritat (en manera, per a, finalitat); idea de propietat: estudie en el llibre de mon germa (de, propietat); idea de materia: balco de ferro (de, materia).


Classes de preposicions

Les preposicions poden ser simples o compostes. Les simples consten d’un sol element: a, com, per, de, etc. Les compostes estan formades per dos o mes elements: per a, cap a, front a, etc.

Hi ha adverbis que poden ser usats com a preposicions (preposicions – adverbis). Quan modifiquen al verp actuen com a adverbis; quen afecten a una atra part de l’oració, actuen com a preposicions. Eixemple: estic dins (dins, adverbi); dins de casa (dins, preposicio); fora fa calor (fora, adverbi); fora del terme (fora, preposicio).

Hi ha una serie de preposicions llatines i algunes gregues que han passat a unir-se com prefixos a diverses paraules: d’elles s’ocupa el capitul referent a la formacio de paraules. Eixemples: llatines: A: afonic; ab: abnegar-se; ante, antesala; contra: contradir, etc.; greges; peri: pericarpi; amfi, amfiteatro;hiper, hipertensio, etc.

Hi ha moltes preposicions, sobre tot compostes, per lo que aci nomes donarem les simples i algunes de les compostes mes corrents.

Preposicions simples. Les mes importants son:

A, ab, contra, en, entre, de, segons, fins (hasta) per, sense (sens) sobre, vers, davall, durant, tocant, salvant.

Preposicions compostes: a mes de, ans de, alrededor de, baix de, per baix de, per damunt de, proxim a, per la vora de, a la vora de, a traves de, al costat de, a causa de, des de, a despit de, a favor de, a força de, cap aci, cap alla, cara alla, davall de, dins de, fora de, d’ença, darrere de, davant de, despres de, en quant a, front a, junt a, fins a (hasta), per a, prop de, llunt de, respecte a, en contra de, enfront, de, en lloc de, gracies a, llevat de, al voltant de, a la dreta de, a tall de, a ran de.

cites

Es la lengua valenciana la primera lengua romance literaria de Europa, de cuyos clásicos no sólo aprendieron catalanes sino incluso castellanos
Menéndez Pidal

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
junts front a la AVL
El teu nom en valencia
Associacio d´Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya: