Sus i mat a la Llengua Valenciana (II)

Per Julio Filippi Domínguez

Retornant a les posicions, i observant com va quedant el tauler d´escacs en la partida en defensa d´un dels signes d´identitat mes importants per al maltractat poble valencià, com ho es la nostra dolça i casi milenaria llengua valenciana, hui pareix ser, que la peça mes perillosa del tauler, “la reina”, va a ser utilisada agil i perillosament, pretenent d´esta forma desfer-se de la regina adversaria lo mes rapidament possible.

En la meua particular visio de cóm “la reina”, es a dir, “la televisio”, colabora activament en la suplantacio de l´idioma valencià per un atre importat per l´Institut d´Estudis Catalans i la seua mascota en el Regne de Valencia, l´antivalenciana Academia de la Llengua (AVL), argumentare com, eixa arma tan poderosa que es “la televisio”, pot arribar a despersonalisar el llenguage d´un poble i, ademes, com els autors d´eixa malifeta, ixen en la caixa tonta com a verdaders valencianistes i autentics defensors de la nostra Patria Valenciana. Quan mes be, les seues actuacions demostren just lo contrari…

Per eixemple, esperava trobar-me en Canal 9, la televisio dels valencians que “Paquito el catalanero” Camps domina en esplendida desvergonya, com la “loca academia de no sabem quina llengua” (AVL) dominada per inquisidors en contra del nostre idioma, aprovava, en l´ultima reunio la denominacio de “valencià”: “el valencià és la llengua romanica parlada a (en) la Comunitat (¿de veïns?) Valenciana, Catalunya (la fantastica), Illes Balears (PP Matas Immersion man), Andorra i en altres (atres) territoris on es diu català…”

Canal 9 silencia el sou que cobren estos “academics inquisidors”, i es que, ademes de contribuir a catalanisar la llengua valenciana ¡cobren! ¡i be que cobren! ¡prop de sismil euros mensuals!. Entre eixos academics estan els que van pertanyer a la Real Academia de Cultura Valenciana (RACV) com Ramón Ferrer, Ramón Arnau, Angel Calpe, (autor de La guerra insidiosa, ensaig sobre el nacionalisme valencià, fet abans de cobrar pasta gansa, i quan aparentava ser el gran defensor de les Normes d´El Puig) i tambe Artur Ahuir. Nomes hi hague una honrosa excepcio, la d´Alfons Vila, que continua fidel a la RACV i a Lo Rat Penat.

En la televisio, per supost, de noticies com estes no n´ixen. I es que si una cosa fa be el PP es, quan apleguen les eleccions, abanderar-se d´una suposta valenciania, enrollar-se la Senyera per tot el cos i predicar per tot el Regne que el seu referent politic es En Vicent González Lizondo. ¡ i fins aixo els ix be! Puix que yo recorde, les ultimes noticies relacionades en el valencianisme que han eixit per Canal 9 en els ultims anys, han segut una l´homenage que li varen fer a Lizondo l´any passat, en el qual la dona de Lizondo i els seus fills anaven rodejats de la cupula del PP, i l´atra noticia, el soterrar del poeta i membre de la RACV, Xavier Casp.

I una volta han passat les eleccions… “la reina” torna al contraatac i, des de Canal 9, nos arriben paraules alienes al nostre idioma, com: “nosaltres, desenvolupar, servei, vehicles, altres, vaixell, papallona, pastanaga, esport, pescateria, el que passa, gener, diumenge, butxaca, amb, dues, nombres, cercle, vacances, rellotge, seva, llotja”, en fi…

Resulte que ara, per a “normalitzar” una llengua i buscar la convergencia en una atra, en la del veï del nort, n´hi ha que carregar-se l´idioma valencià, i per ad aço no hi ha que utilisar el llenguage viu que parla el poble (que en esta partida son els peons) i per tant debem fer us d´una llengua ¡que mai s´ha utilisat! En idioma valencià debem dir: natros o nosatros, desenrollar, sevici, vehiculs, atres, barco, palometa, carlota, deport, peixcateria, lo que pase, giner, dumenge, boljaca, en, dos, numeros, circul, vacacions, rellonge , seua, llonja. Puix estes si que son formes genuines valencianes.

Joan Coromines, que era molt sabut, pero tambe a la mateixa vegada un habil manipulador al servici de l´imperialisme catalanesc, escrivia en el seu diccionari: Vol V pag 283: “En Valencia, la forma llonja no a soles es llegitima sino que no crec que ningu haja pensat rebujar-la”. (Vol II pag 282) Coromines escriu: “recordem, valencià llonja, catala llotja, castella lonja”

Puix aixo, ara ya sabem quins son els que suplanten la llengua valenciana per una atra. Damunt de les consciencies d´alguns politics caura la responsabilitat d´haver-li fet un sus i mat a la llengua valenciana i d´haver convertit l´idioma valencià, en este historic Regne en nomes una assignatura de qual els jovens passen d´ella.

Articul publicat el 9 de maig de l´any 2008 en el semanari El Dissabte de Benicarlo.

cites

Los dialectos de la lengua lemosina son la catalana, valenciana y mallorquina. La catalana ha recibido muchos vocablos de la francesa; la valenciana, de la castellana; la mallorquina se llega más a la catalana por ser hija de ella. De todas las tres, la más suave y agraciada es la valenciana y no me lo hace decir la pasión
Gregori Mayans i Ciscar

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
junts front a la AVL
El teu nom en valencia
Associacio d´Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya: