Valencians i catalans en les universitats italianes

Per Agusti Galbis

Hui traurem a la llum un nou intent de manipulacio de l´expert en la materia, l´“il·l·lustrissim” membre de l´AVL Sr. Ferrando.


La cúpula de l´AVLL

Segons ell, una de les proves de que els valencians erem considerat catalans es que: “En una relació d´estudiants del Col·legi universitari dels espanyols, de Bolonya (Itàlia), figura, amb data de 1416, un «Martinus de Valencia, de Catalonia»”.

Ferrando, en eixa cita, preten anar mes alla, sugerint que es considerava que Valencia formava part de Catalunya. Vejam lo que diu Antonio Pérez Martín, en la seua ponencia “Primeros juristas valencianos en la universidad de Bolonia” en “Aulas y Saberes” VI congreso internacional de historia de las universidades hispánicas (Valencia 1999). Vol. II. p.302: “Otras veces, el añadido que podría significar la procedencia, no siempre significa realmente su procedencia: v. gr. Dos juristas importantes que aparecen en la documentación boloñesa son Rodrigo y Jaime Falcón de Valencia, que no eran originarios de Valencia sino de Tortosa…”

Reproduint la absurda deduccio de Ferrando, podriem dir “cientificament”, que“Rodrigo y Jaime Falcón”, sent catalans de Tortosa, com els dien “de Valencia”, es demostra que els bolonyesos consideraven que els catalans formaven part de la nacio valenciana. I es que la llogica es inexistent en ments tancades i enrossinades en glorificar, com siga, el dogma catalanista. ¿No sera mes normal pensar que “de Valencia” fora un llinage (encara existent hui en dia), en les variants “Valenciano”-“Valenciana”, analogament a “català” o “catalan”? ¿No hi ha persones en llinage “català”, que son ben valencians?

La taranyina que tix Ferrando proseguix: “Com és ben sabut, en les universitats medievals europees els estudiants eren classificats d´acord amb la seua procedència «nacional», és a dir, lingüística”. I no es que aixo siga “ben sabut”, es que es una mentira ben gran.

En la ponencia d´Antonio Pérez Martín, del llibre citat (p.315), trobem que: “Hasta 1265 todos los estudiantes hispanos en Bolonia constituían una de las cuatro grandes naciones, la nación hispana, junto a la alemana, la inglesa y la francesa… Si segons Ferrando “nacio” equival a “llengua”, ¿Es que els catalans parlaven espanyol fins a 1265? Antonio Pérez Martín proseguix informant-nos de que “En 1265 se aumentó el número de naciones y los hispanos formaron dos naciones: España y Cataluña”. Com vegem, la teoria de Ferrando demostraria que en 1265, no existien ni el valencià, ni el gallec-potugues, ni el vasc.

Pérez Martín, en el seu treball “La presencia de los catalanes en Bolonia” diu respecte de l´Universitat de Perugia, que: “En 1457, de las tres naciones ultramontanas (es decir, no italianas) que existen, una de ellas es la catalana, es decir, es la única nación existente en la que pueden inscribirse los estudiantes procedentes de la Península Ibérica”. Recordem a Ferrando: “…els estudiants eren classificats d´acord amb la seua procedència «nacional», és a dir, lingüística.” I es difícil d´entendre com els catalanistes no s´han percatat d´este descobriment: ¿Es parlaria català en tota Espanya en 1457?

Proseguix Perez Martin contant-nos que “En 1567 los españoles protestaron de su inclusión en la nación catalana y solicitaron que se creara una nación española, con dos consiliarios, ante lo cual el gobernador decidió que todos los estudiantes españoles se integraran en la nación catalana y que tuvieran sus privilegios, pero que en adelante se llamara provincia Hispanorum.” Nos diu tambe que “En la Universidad de Vercelli los estudiantes hispanos formaban la nación catalana; sin embargo, al crearse la Universidad de Turín, la presencia de catalanes debió ser insignificante o nula y todos los no italianos constituían una sola nación, la nazione straniera”

I tornant a Bolonya, Antonio Pérez Martín nos diu en la seua ponencia “Primeros juristas valencianos en la universidad de Bolonia” (p.320) que: “…cuando Valencia se incorpora a la Hispania cristiana, hacía ya más de dos siglos que se había fundado Bolonia y desde los primeros años de la fundación de su Estudio empezaron a frecuentarlo catalanes y castellanos. Hasta que Valencia no se incorpora a la cristiandad a los valencianos (musulmanes y judíos) les estaba vedado estudiar Derecho en Bolonia”. Com vegem, a Pérez Martín, influit per les tesis catalanistes, se li obliden els cristians valencians que havien vixcut “sots senyoria de moros”, als qui hem tingut ocasio de coneixer en articuls precedents. No seria d´extranyar que algun dels “valentini” que trobà Jaume I, burlara la prohibicio i estudiara en Bolonya. Seria interessant estudiar-ho.

I vejam algun eixemple de com els valencians es dien valencians i no catalans, molt a pesar de Ferrando. Per la p.317 de “Primeros juristas valencianos en la universidad de Bolonia”, sabem que “Juan Senex, Valenciani”, está en Bolonya en 1284. I en la p.307, trobem a “Tomás de Liria, valenciano (1392). Un fum de valencians, venen acompanyats de l´expressio “de Valencia” o “de Valentia”. Simplement recordar, que en Bolonya estudià Pere Belluga, qui en el “Speculum principum”, (1437-1441), va defendre la preeminencia del Regne de Valencia front a Catalunya. (Vore “Valencians i catalans VI” publicat en Valencia Hui el dia 26-8-07).

Comprovem que el concepte de “nacio” en les universitats italianes, res te que vore en el significat “ben sabut” que preten Antoni Ferrando. Hem vist, que en mes d´una ocasio, tots els espanyols s´integren en la “nació catalana”. ¿Sera que “cientificament” esta demostrat que tots els espanyols som catalans? ¿Sera que la segon fase de l´imperi (cientifica ¡com no!), será el despertar de la catalanitat de tota Espanya? ¿Sera possible que els andalusos no reconeguen la seua catalanitat, en acabant de saber, que en alguna universitat italiana, formaven part de la “nacio catalana”?

L´estrategia dels catalanistes consistix en voler universalisar i extendre les excepcions de forma fraudulenta, manipulant-les tambe, si els es necessari, per a conseguir el seu ensomiat imperi català. Seguirem, sense pausa, posant de manifest les mentires que escampen els catalanistes, que en ocasions, de forma vergonyosa, acaben ensenyant-se en llibres de text valencians.

cites

Cómo no va a ser el valenciano un idioma si fue la lengua de un Reino
Lluis Fullana i Mira

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
junts front a la AVL
El teu nom en valencia
Associacio d´Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya: