El raco del vi

Per José Luis Cortés

LA PODA (L’ESPORGADA)

Els botons o ulls que s’han desenrollat durant el cicle vegetatiu, son a la vegada botons de fusta i botons de frut. El viticultur deixara cada any un numero determinat d’ells tenint en conte el cicle vegetatiu següent, es dir, en funcio del numero de branques necesaries per al desenroll d’un fullage suficient i del numero de bagots que puguen alcanzar una maduracio optima. Es tracta de buscar un equilibri. Aclarir discretament un cep vigoros conduix en el cicle vegetatiu següent al desenroll de renous sorgits de botons del tronc, nomenats de manera molt explicita “chupons”.

Pel contrari, aclarir generosament un peu debil, porta a agotar rapidament les seues reserves fent-li soportar una cantitat excesiva de bagots; la seua carrega hauria d’haver-se disminuit

cites

La trenta e dues es que aquesta terra ha lenguatge compost de diverses lengues que li son entorn, e de cascuna a retengut ço que millor li es, e ha lexats los pus durs e los pus mals sonants vocables dels altres, he ha presos los millors. E no res menys trobarets dins aquesta beneyta ciutat qui us pot ensenyar les principals lengues del mon. Axi com son lati, ebraych e morisch
Francesc Eiximenis

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
junts front a la AVL
El teu nom en valencia
Associacio d´Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya: