La Todolella. Art i Tradicions

Per Marivi Ferrandis i Olmos

Una vegada mes, iniciarem el nostre habitual recorregut per les comarques castellonenques, per eixes viles reblides dŽencant, dŽhistoria i de tradicio. En esta ocasio ens dirigirem a la comarca dŽEls Ports, on podrem fruir dŽun dels tesors migevals millor conservats artisticament parlant. Concretament viajarem fins a La Todolella, un encisador municipi que conserva tot lŽatractiu propi de les terres de lŽinterior de Castello.

La poblacio dŽeste pintoresc poblet, conformat per 150 habitants, està assentada sobre la falda dŽun antic castell migeval del segle XVI.

La principal font dŽingressos dels veïns els vincula a temps passats per mig de la fabricacio artesanal dŽespardenyes de canem, aixi com lŽelaboracio dŽembotits de porc i el conreu de cereals i dŽalmelers.

Des del punt de vista historic, el municipi de La Todolella durant el segle XI fon una alqueria musulmana, conquistada lŽany 1238 per les tropes de Blasco dŽAlagón i donada posteriorment per Jaume I a Ramon de Caldera. El municipi va obtindre carta pobla a fur de Valencia a lŽagost de 1242, i encara que fon inclosa dins la comunitat dŽaldees de Morella, no pertanyia a esta. Durant la Guerra de Successio es lliurà una important batalla molt prop del pont sobre el riu Cantavieja. En les Guerres Carlistes es prengue partit pels isabelins fins a ser ocupada la poblacio per les forces del general Cabrera.

Quan entrem al poble, lo que primer ens crida lŽatencio son els irregulars i estrets carrers construits en una bona pavimentacio, fet que li dona un aspecte net i agradable. Ya iniciada la visita, cal fer una paradeta en la plaça Major on està ubicat lŽAjuntament, edifici del segle XVIII del qual destaquem un arc rebaixat dŽepoca migeval. Seguint en el nostre recorregut visitarém lŽesglésia de sant Bertomeu, iniciada al segle XVI i transformada i ampliada durant este i el XVIII, epoca en la qual està datat el retaule.

Un atre lloc dŽinteres a destacar es el pont gotic, ubicat damunt del riu Cantavieja, el qual constituix un dels accessos al poble. Consta dŽun gran arc apuntat de 14 m dŽaltaria i dŽun atre mes menut situat en un lateral. La construccio fon aprovada al 1440, pero mes tart es varen perdre les caracteristiques incials en millorar el traçat de la carretera.

Ara be, la part arquitectonica mes caracteristica de La Todolella es el castell-palau, construit al segle XVI sobre un atre castell anterior del segle XIII, damunt el qual sŽassenta el poble -com ya hem citat- i que està situat damunt el tossal que lŽenvolta. Es un edifici migeval de planta rectangular que te un pati central i una porta dŽentrada en arc de mig punt. Cal que destaquem els potents torrellons de la part posterior, les portes gotiques i el pati dŽarmes interior. De la mateixa manera és notable el corredor porticat que manté lŽestructura de fusta original.

Fon esta la casa forta de lŽantic senyor i ha pertangut al llarc de lŽhistoria a les families Caldera, Vinatea, Ducs de Lésera, Rovira i Figuerola.

A lŽactualitat es un edifici privat, propietat dŽun frances, Ricardo Miravet (organista de Notre Dame). LŽinterior està decorat en objectes i mobiliari dŽepoca de la zona, de manera que constituix un museu. Tambe hi son interessants les pintures murals.

Una atra caracteristica a destacar dels nostres pobles son les seues festes i tradicions. En este aspecte La Todolella conta en molts actes de celebracions tant sacres com profanes com ara les representacions teatrals que tenen lloc en honor a sant Antoni, les quals consistixen en lŽescenificacio de les tentacions de sant Antoni Abad i tenen lloc una semana abans de Carnestoltes. I ya dins dŽeste periodo de divertiment public que precedix lŽepoca dŽausteritat i de penitencia de la quaresma, precisament el dumenge, en la plaça del poble es torra carn per a mes tart subastar-la entre els assistents. Este plat de menjar es un dels mes tradicionals, al costat del de lŽolla i les pilotes de carn.

Tambe cal citar la romeria a lŽermita de sant Cristofol, la qual es celebra a primers de maig, sense deixar de banda les festes patronals que tenen lloc el mes dŽagost -entre els dies 20 i 31 dŽeste mes- les quals estan reblides dŽactes cívics, populars i religiosos.

Ara be, a mes de tots estos actes festius i tradicionals destaca també dins el marc de les festes del poble, com a molt coneguda i important, la dansa guerrera de La Todolella, la qual es considera un important patrimoni dŽesta localitat. Esta dansa, te tant en els passos com en la vestimenta dels dansants -nomes ballada per homens- antigues arrels migevals. Aixi i tot i a pesar de la rellevancia no existixen dades de quan este original i complicat ball es va eixecutar per primera vegada en este poble.

No oblidem puix visitar este precios parage de la comarca dŽEls Ports on, sense cap de dubte, viurem tot un conjunt dŽagradables sensacions alhora que en sentirem transportats a un passat envoltat per les nostres mes genuïnes historia, art i tradicions.

cites

La trenta e dues es que aquesta terra ha lenguatge compost de diverses lengues que li son entorn, e de cascuna a retengut ço que millor li es, e ha lexats los pus durs e los pus mals sonants vocables dels altres, he ha presos los millors. E no res menys trobarets dins aquesta beneyta ciutat qui us pot ensenyar les principals lengues del mon. Axi com son lati, ebraych e morisch
Francesc Eiximenis

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
junts front a la AVL
El teu nom en valencia
Associacio dŽEscritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya: