Un element substancial d´un poble

Per José Vicente Gómez Bayarri

La llengua es un dels elements que mes contribuixen a la configuracio de la personalitat d’un poble. Per aixo, es facilment deduible que sobre ella se centren gran part de les grans disquisicions culturals que presidixen el moment historic de l’actual Valencia.

Per l’assimilacio de la cultura se preten enarbolar la bandera del catalanisme politic. L’historiador anglosaxo Raymon Carr afirmá, al respecte: “Al capdavall, el cultiu de la llengua catalana seguix, ,sent, i es, la medula viva del catalanisme. Els seus heroes foren, i son, poetes, filolecs i historiadors”. De tal manera, que un insigne catala del segle passat, subralla, al referir-se al nacionalisme romantic: “Sense espirit nacional no hi ha llengua, ni costums, ni lliteratura, ni art, ni institucions, ni ideari religios”. I al seu anhel expansionista, en connivencia ab certs intelectuals i politics, desigen materialisar el proyecte quimeric dels “PAÏSOS CATALANS”, en dit proyecte, la Comunitat Valenciana representa, en paraules de l’historiador Anselmo Carretero, la “Extremadura catalana”.

A pesar d`aço, el poble valenciá confia fidelment en si mateix, vol continuar sent allo que ha segut i posseir propia personalitat, cultura, historia, etnologia, llengua, etc.

Es dificil negar als valencians la consciencia idiomatica que han tingut els seus escritors i lexicografs durant segles. Coneguem la prodiga documentacio existent que aludix, explicitament, a la llengua valenciana als segles XV i XVI; i alguns autors com Antoni Canals i Onofre Pou, diafanament, contraponen la llengua valenciana al catala. Pero no menys explicites son les constatacions de la nostra llengua vernacula al segle XVIII i principis del XIX, Carlos Ros, Luis Galiana, Manuel Joaquin Sanelo, Juan Bautista Escoriguela, a pesar de la pracmatica del 23 de juny de 1768 que establia respecte la qüestio llingüistica lo següent: “Finalmente mando que la enseñanza de primeras letras, latinidad y retórica, se hagan en lengua castellana generalmente donde quiera que no se practique, cuidando de su cumplimiento las audiencias y justicias respectivas, recomendándose también por el mi consejo a los diocesanos, universidades y superiores regulares para su exacta observancia y diligencia en extender el idioma de la nación, para su mayor armonía y enlace recíproco”.

Puix be, a pesar d’esta disposicio, el poble pla continuà expresant-se en la seua llengua vernacula i alguns lexicolecs valencians del “Segle de les Llums” reiteren la seua preocupacio per la llengua valenciana, convertint-se en verdaders apologistes de dita llengua. Aixi, el gran jurista i erudit Marcos Antonio de Orellana (1731-1813) en la seua obra “Valencia antigua y moderna. Historia y descripción de las calles, plazas y edificios” fa abundants referencies a la llengua valenciana i expon la seua tesis sobre l’orige i denominacio de la llengua vernacula dels valencians: “ (…) como el rey don Jaime se había criado en Montpelier con ella y mamándola a los pechos de su madre, poseyéndola como lengua propia, nos la comunicó al tiempo de la conquista y aun quiso que los nuevos pobladores usasen el lemosín (…) fueran dejando, los valencianos, muchas voces del riguroso lemosín y mixturándose su idioma con los nuevos términos y nombres, algunos castellanos y otros italianos y muchos apropiados de la lengua latina, a la que reconoce la lengua lemosina por madre, vino a formarse un nuevo idioma llamado Lengua Valenciana, que aunque era rigurosa lemosín en su principio, empero por la agregación y adopción de nuevas, selectas y apropiadas voces, junto con la suavidad y dulzura de la pronunciación, que influye el idioma, llego por sus particulares mejoras a reputarse por distinta de la lengua catalana (…)”.

M.A. Orellana, junt a la profusio de senyes que oferix, nos proporciona multitut de divagacions sobre l’historia del Regne de Valencia i sobre l’orige i naturalea de la llengua valenciana.

L’historiador frances Mousnier escrivi que “La llengua es el sediment historic d’un poble, la seua quintaessencia”, i Miguel de Unamuno va dir que ”la sanc del meu espirit es la meua llengua”. D’allo es deriva el motiu del gran interes que alguns politics i intelectuals dels nostres dies, tant forans com natius, tenen per identificar l’idioma i l’hipotetica unitat politica catalana, si fora possible; fet que entropeça ab la ferma voluntat de la majoria del poble valencià.

L’intent d’assimilacio de la llengua valenciana per una atra i l’abandonament en la seua practica son els dos grans problemes que afecten, actualment, a la nostra llengua vernacula.

Valencia, 1999

cites

Subsistix a Espanya no sols la diversitat de lleis sino tambe d’ idiomes. Es parla encara en gallec, en bable, en vasc, en catala, en mallorqui i en Valencià
Pi i Margall

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
junts front a la AVL
El teu nom en valencia
Associacio d´Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya: