I aço ho paguem mosatros….

Per Joan Lluis Musoles

Te gracia la ultima ocurrencia del vicepresident de la Academia Valenciana de la Llengua, el sr. Palomero, ixe senyor que cobra molts dines al any per defendre i promocionar la llengua valenciana , i que no dic la quantitat per que me dona vergonya aliena, pero façen conters que , o be se podria comprar un coche de luxe al any, o en tres anys comprar-se un pis ( per lo que moltes parelles jovens estem empenyades trenta anys) , o mils i mils cosses que tants llars valencians fariem de tindre els diners que cobra el mentat , i damunt per no fer la seua faena.

La ultima ocurrencia , com deya , que ha tingut el senyor Palomero , ha segut ni mes ni menys que agarrar a doscents estudiants dels instituts del seu poble , que tame es el meu , i ha fet de presentador i promocio d’una escritora catalana , en una taula que es denomina “Trobada en autors”. No se , pero al meu pareixer, els dines que este senyor cobra ,deurien de exigir-li al menys dedicacio plena, i no deuria de sobrar-li molt de temps per a romanços que poc tenen que vore en la seua faena. Pero se veu que no es aixina, que el sr. Palomero te molt de temps lliure…se deu d’aborrir molt.

Molt be, Sr. Palomero, mentres els autors valencians tenen que anar pegant bacs, voste me pareix perfecte que es dedique a “promocionar” a autors catalans…i mes ,en coleges valencians, que curios…Per que no crec que el que vostes dos tenen llibres editats en la mateixa editorial, no tindra res que vore , ¿veritat? Aço no sera ningun “peage”¿veritat?, per si voste no recorda, en Borriana tenim un autor molt premiat, molt lloat i admirat en tots els llocs on va, menys en la Academia que voste quasi regenta, i no es atre que el sr. Garcia Ferrada.

El sr. Garcia ferrada si que podria donar una classe magistral als alumnes de que significa defendre les senyes d’identitat d’un poble davant els “manons” que fan les lleis sense tindre en conter al poble, de les trabes que te posen per defendre allo que tu vols, la teua llengua ,la valenciana, pero per a voste ,tot lo que sone a valencià pareix que li done urticaria…

¿I el PP?¿Qué fa el PP mentres tant? ¿Qué fan els garants de la cultura i llengua valenciana, que esta semana han anat al homenage de Gonzalez-Lizondo a pegar-se punyades al pit dient que son els mes valencianistes? Puix fa lo que millor sap,apuntar-se a posar davant per a ixir en la foto, per mes incoherent que en els seus postulats siga. A falta de un regidor, van anar dos. No hem d’oblidar que els origens politics del candidat a l’alcaldia de Burriana pel PP estan en el Bloc, be, en UPV, i no me referix a la Politecnica. Curios que en aço ,PSOE i PP coincidixquen, si en tot feren igual, els valencian seriem potencia mondial.

Per cert,el homenage a Gonzalez-Lizondo (mereixcut, ningu el discutix) , te algunes incorreccions…¿com pot tindre el fundador de Unio Valenciana el numero 80 i pico de carnet? Indagen vostes,indagen…Yo,lo unic que puc dir que un dels deu primers carnets de afiliats (per lo tant,fundadors) estaba en Burriana. I ad este ningu li ha fet un homenage, tame mereixcut, per cert, per que ya no esta entre mosatros…..

cites

Pero es el caso que Valencia no quiere ser otra cosa que Valencia. Su lengua, la valenciana, difiere lo bastante de la catalana para poder permitirse gramática y vocabulario propios
Salvador de Madariaga

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
junts front a la AVL
El teu nom en valencia
Associacio d´Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya: