Notes d´Etnologia Valenciana: Els Porrats (V)

Per Agusti Galbis

Com l’etimologia de les paraules sempre pot donar-nos pistes sobre l’orige del concepte que definixen, crec interessant raonar sobre l’orige etimologic de la paraula ‘porrat’. Farem un recorregut historic per a saber lo que s’ha escrit al respecte i en acabant comentarém les distintes hipotesis.

De principis del XVII es la primera proposta etimologica de “porrat”, la qual es troba en “Tesoro de la lengua castellana o española” (1611), de Covarrubias (1539-1613). Covarrubias fa derivar “Porrat” de “pro rata” explicant-ho perque “acostumbravan los Cofrades despues de hechos los oficios, juntarse a comer en una sala y acabada la comida el Prior se sacava una memoria en que referia el gasto que se havia hecho en la solemnidad de los Oficios y la limosna de los que avian dicho la Missa, y del Predicador, y juntamente con el gasto de la comida y repartiendo esta cantidad entre los dichos Cofrades pro rata, pagava cada uno su parte. Este termino prorata corrompiero llamandole Porrate”. L’erudit Orellana, en el XVIII, en el seu llibre “Valencia Antigua y Moderna” (1780 o 1781), en la veu “Porrat”, manifestant que “diremos algo de su ethimología”, manté un orige a partir de “pro reatus” dient que “sin duda proviene del latino reatus precedido de la preposicion pro, porque por reato, y expiación de nuestras culpas hay Jubileo, ó indulgencia por lo comun, y van las gentes á rezar en las Iglesias donde ocurren essas festividades”. Descarta l’etimologia a partir de “pro rata” quan diu que “el vulgo ha formado ridiculas conjeturas, y entre otras diciendo que en cierta ocasión fueron unos al Purrate del Remedio, y porque prorratearon el gasto que de comun avian hecho, (dicen) que por este prorrateo, ó pro rata que cupo á cada uno, se llamo Porrat”. Encara nos informa Orellana d’un atre orige a partir de “porrades”, que per lo vist es barallava, quan diu que “Menos puede suscribirse por la opinión de aquellos de humor festivo, que dicen provenir dicha voz de los porrazos, vulgo porrades, que causa entre la muchedumbre el bullicio de la gente”. Del XIX es la teoria que fa vindre porrat de “torrat”. Pascual Pérez y Rodriguez, escriu “La tostonera”, en “Los valencianos, pintados por si mismos”, (1859), i explica la paraula ‘porrat’ per “la simple y mera corrupción de ‘torrat’, y sustitución de una -p a una -t”. En el sigle XX el filolec català Corominas, raonà sobre el tema decantant-se per l’etimologia a partir de “pro rata”.

Comentant les distintes etimologies propostes, si escomençem per la que fa derivar “porrat” de “torrat”, hem de saber que es tracta d’una atribucio d’orige molt extesa hui en dia, segurament pel fet de ser la mes simple. En relacio a l’hipotetic pas de “torrat” a “porrat”, Corominas diu que “tals dissimilacions de consonants oclusives son insòlites”. La realitat de que en alguns llocs, -pocs-, es confon porrat-torrat, cosa que es explicada per Corominas pel fet de que durant els “porrats”, “El torrat queda per a la xicalla”, chicalla que mante en la memoria que en els “porrats” es menjen molts “torrats”, podent aplegar-se a l’identificacio de termens. Tampoc la documentacio historica mostra que “porrat” vinga de “torrat”, perque les dos paraules conviuen juntes des d’antic. Aixina, Melchior Talavera en “Los purrates de Valencia” (1597), nos diu que el “torrat” no es mes que un producte mes dels que es venen en els “porrats”: “Véndense en purrates… passas, papel, peras, / turrate, turrón, tigeras…”.

En relacio a l’etimologia proposta per Orellana, d’un orige a partir de “pro reatus”, perque “por reato, y expiación de nuestras culpas hay Jubileo, ó indulgencia por lo comun, y van las gentes á rezar en las Iglesias donde ocurren essas festividades”, considere interessant estudiar l’orige i significat de “reatus” i vore el seu us entre els valencians. Paraula formada a partir de “reus”, sabem que en el s.I era paraula nova en llati, per que l’hispanorromà de la Tarraconiense, Quintilianus, nos ho diu en el Cap III del Lib VIII de “Institutio oratoria”: “…olim nova, et quaedam sunt in usu perquam recentia, ut Messala primus ‘reatum’, ‘munerarium’…”. La trobem en el Misteri d’Elig, a on parlant de la Mare de Deu es diu: “Vós, molt pura e defesa / reatus patrum nostrorum, / advocata peccatorum, / consolatrix aflictorum”. L’aquebisbe de Valencia Sant Tomas de Vilanova (1488-1555) nos diu que la passio de Jesucrist fon “pro reatu hominis satisfactionem”. En el “Diccionario de María Moliner” trobem que es definix “reato” (del lat. “reatus”) com “Resto de pena que queda por cumplir aún, después de perdonado el pecado”. Podria ser un orige sugerent si pensem en uns cristians valencians prejaumins que celebren les seues festes fora murs, a les que posteriorment podien haver-se unit la gran part de musulmans valencians conversos al cristianisme, que podien acodir als “porrats” com a constriccio per haver abandonat previament el cristianisme. Pero havent vist els origens pagans dels “porrats” i els conflictes en l’iglesia “oficial”, convindrem en que es dificil un orige a partir de “pro reatus”, a no ser que pensem en una evolucio de la paraula d’epoca prejaumina. Diu Orellana que “el titulo primitivo de essas festividades fue rectísimo como de pura Devocion, la feble condicion humana que todo suele corromperlo, ha venido á tomarlo por pretexto para una Diversión casi del todo profana”. I es evident que Orellana s’enganya perque l’evolucio ha segut completament al contrari ya que una festa d’origens pagans ha acabat sent una festa finalment cristianisada i “domesticada”.

Si passem a l’etimologia proposta per Covarrubias, que fa derivar “porrat” de “pro rata”, diu Corominas que es “la més seriosa –a reserva de detalls”. Primer que res, hauriem de documentar el pas de “pro rata” a “porrat”, passant per “porrata”, de manera que el “porrat” seria el resultat de la “porrata”. I “porrata” per “pro rata”, està documentada des de ben antic en llengua valenciana, trobant-la per eixemple en el llibre d’obres de la capella d’Alfons el Magnanim, en el qual corresponent a l’any 1452, es parla de “pagua porrata de XXXIII sous que li son debuts, o en el llibre dels “Statuts e ordenacions de la vila d’Algezira” a on llegim sobre “pagar lo preu de aquell per porrata del temps”. En relacio a la ya reproduida historieta que nos conta Covarrubias, com a orige de la “pro rata”, Corominas diu creure’s ben poca cosa, manifestant que a Covarrubias, “li agradaven les etimologies tirant a anecdòtiques o a personalització -que sovint inventava”. De tot lo que conta, diu que “em sembla mes segur “aixó de la ‘comilona’…que la resta, sense negar que hi poguessin intervenir confraries” Es creu “menys, encara, que també hi paguessin la almoina a… (amén, amén)”, no convençent-li “el pretext de les celebracions santes per fer tals xeflis a escot”. Vegem per tant que Corominas separa l’orige de “prorratejar” una menjada, de qualsevol connotacio religiosa, per lo que es queda sense explicacio. ¿A on podria estar? En l’articul anterior hem vist que els valencians del s XIII, exigien al poder representat per l’iglesia, en concret a abats, vicaris o retors, que en una determinada epoca de l’any, aportaren una part proporcional o “pro rata” dels imposts que previament els havien arreplegat, per a organisar festes relacionades en menjar i beure. I sabem que en l’epoca de les Saturnals, els poderosos organisaven festes i convidaven als seus subordinats, pagant-ho en una part dels beneficis obtinguts del seu treball. ¿No estarem davant de l’orige de la “pro rata” que passant per “porrata” nos ha conduit als “porrats”?

cites

...me atrevire expondre: no solament de lengua anglesa en portoguesa. Mas encara de portoguesa en vulgar valenciana: perço que la nacio don yo so natural sen puxa alegrar...
Joanot Martorell (1413-1468)

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
junts front a la AVL
El teu nom en valencia
Associacio d´Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya: