Sobre les llengües en el Senat

Per Joan Benet Rodriguez i Manzanares

La mida que ha pres el senat ESPANYOL, de contractar traductors per a les diferents llengües oficials de l´estat espanyol, és per lo manco un insult als espanyols.

Vaig per bandes.

El primer insult és per als valencians i sobre tot per als valenciaparlants, vixquen o no en Valéncia, puix l´idioma valencià o llengua valenciana, està arreplegada en el Preàmbul de l´Estatut de la Comunitat Valenciana, del qual destacaré esta frase. “També es definix la llengua valenciana com a pròpia de la Comunitat Valenciana i l´idioma valencià, junt al castellà, els dos idiomes oficials.” Aixina puix totes les persones i entitats, més encara quan eixa entitat és el Senat Espanyol, està incorrent si no en la illegalitat, sí en la incultura i el desconeiximent ¿? de que la llengua o idioma valencià és una de les dos llengües oficials en la Comunitat Valenciana, i per lo tant en tanta categoria com l´euskara, gallec o català per a estar representat en el senat o en qualsevol atra entitat.

El segon insult ve donat de la paraula que en el primer paràgraf he ficat en mayúscules, ESPANYOL. L´única llengua que se li pot supondre saber i en certa manera exigir saber a tots els habitants d´Espanya, es l´idioma espanyol o castellà, puix és l´única llengua oficial de tot el territori espanyol. Per tal motiu, si el senat que ha propiciat el gast de 350.000 euros per a la traducció entre llengües, és l´espanyol, se podria haver aforrat eixos diners que ben podrien ser utilisats per a coses més necessàries, puix al ser el senat espanyol, i la llengua oficial del país que representa, l´espanyol, totes les demés llengües sobren en eixe senat, quedant relegades als organismes de les comunitats a les que estiguen unides, i sempre que en eixos organismes no desigen parlar espanyol, que per ad això és la llengua de tots els espanyols.

El tercer insult és el propi gast de diners. Espanya està tan en la banca rota, que si fora una empresa, qualsevol país podria fer una O.P.A. hostil sobre el nostre país i comprar-ho en tots mosatros dins, i el senat espanyol, se sent generós i es va a gastar 350.000 euros en una cosa que és tan necessària com ficar-se un ull de cristal en el forat del cul. ¡Ya volguera yo saber quí està darrere de la empresa que va a oferir els servicis de traducció!

I el quart insult és per a les persones que no viuen en les comunitat espanyoles de Catalunya, Galícia o Vascongades, puix en la seua part dels diners també es va a finançar un proyecte inservible del qual ells a soles van a ficar diners sense traure res de profit.

Pareix que este govern que tenim seguix pensant que els espanyols som badocs o que a Espanya li plouen els diners com si fora el bíblic manà.

Si tinguérem l´amor patriòtic que tenen els americans, els collons dels francesos i el benestar social de Noruega, ya em conformaria yo... pero en canvi tenim... be a qui tots sabem... ¡A vore si les urnes parlen de canvis que nos porten millors temps!

cites

La trenta e dues es que aquesta terra ha lenguatge compost de diverses lengues que li son entorn, e de cascuna a retengut ço que millor li es, e ha lexats los pus durs e los pus mals sonants vocables dels altres, he ha presos los millors. E no res menys trobarets dins aquesta beneyta ciutat qui us pot ensenyar les principals lengues del mon. Axi com son lati, ebraych e morisch
Francesc Eiximenis

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
junts front a la AVL
El teu nom en valencia
Associacio d´Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya: