La Cardona Vives ha solicitat a la Diputacio de Castello l´exposicio de la Real Senyera Valenciana

Per Assoc. Cult. Cardona i Vives

ASSOCIACIO CULTURAL CARDONA I VIVES
Apartat Correus 545
Carrer d’En Mig, 23-9º-27ª
Tel. i Fax 964-200468
12001-CASTELLO

Senyor D. Miguel Angel Mulet
Diputat de Cultura i Deports
Diputacio Provincial de Castello

La junta directiva d’esta associacio, aprofitant les celebracions del dia 9 d’octubre, estigué en la ciutat de Valencia parlant ab el President de la Diputacio de Valencia, D. Fernando Giner, el qual mos va ensenyar l’exposicio de la Real Senyera Valenciana que, patrocinada per la Diputacio de Valencia, estara tot el mes d’octubre en el palau de la Diputacio de Valencia. Tambe mos informá el Sr. President que s’ha editat un llibre molt interessant, sobre el contingut i significat de l’exposicio i al mateix temps mos digué lo important que seria el traslladar la mateixa a Castello i a Alacant.

Mosatros des d’esta associacio tinguerem una reunio en un representant de la Fundacio Caixa Castello, per a poder utilisar els locals de l’Edifici “Hucha” situat en el cantó dels carrers Colón i d’En Mig, el qual no mos possà inconvenient sempre que l’exposicio fora solicitada per part de la Diputacio de Castello.

Senyor Mulet, creem que la Diputacio de Castello, com al maxim organisme representant d’esta provincia, faria una bona llavor per a tots els castellonencs si organisara i patrocinara la citada exposicio.

Esta associacio estarà a la seua dispossicio per a tot allo que vostes necessiten.

En espera de la seua resposta i sense atre particular, recebixca una cordial salutacio.

Castello de la Plana, a 24 d’octubre de 2005.

Fernando Masip Loras
Secretari de l’Associacio Cardona i Vives

cites

Es la lengua valenciana la primera lengua romance literaria de Europa, de cuyos clásicos no sólo aprendieron catalanes sino incluso castellanos
Menéndez Pidal

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
junts front a la AVL
El teu nom en valencia
Associacio d´Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya: