Gramatica Normativa de la Llengua Valenciana (Morfologia. Capitul XVIII final)

Per Josep Maria Guinot i Galan

182. Llista dels verps mes freqüents d´irregularitat aparent o real, ab indicacio
del model pel que es regixen en sa conjugacio

     6 abatre

     1 ABOCAR

     2 ABSOLDRE

     51 abstindre´s

     54 abstraure

     14 acollir

     21 aconteixer

     51 acontindre

     18 acorrer

     31 acreixer

     3 ADEQUAR

     21 adoleixer

     25 adormir

     30 adscriure

     57 advindre

     4       afegir

     4       afligir

     33     afondre

     21     amaneixer

     39     amoure

     46      aprendre

     5     ARGÜIR

     28     ascendre

     43     atanyer

     28     atendre

     51     atindre´s

     54       atraure

     57       avindre

     6      BATRE

     38      benmorir

     58      benviure

     59       benvoler

     54      bestraure

      7      BEURE

      8      BRUNYIR

      23      bruixir     

      9      CABRE

     10      CALDRE

     11     CAURE

     21     careixer

     50     cenyir

     50     CERNDRE

     30     circumscriure

      4     colegir

     13     CLOURE

     23     cluixir

     14     COLLIR

      6     combatre

     15     COMENÇAR

     39     commoure

     21       compareixer

     43       complanyer

     35       complaure

     16       COMPLIR

     45       compondre

     46       compendre

     13       concloure

     18       concorrer

     37       condoldre

     17       CONEIXER

      4       confegir

     33      confondre

     30     conscriure

     43     constrenyer

     28     contendre

      6     contrabatre

     24     contradir

     32     contrafer

     54     contraure

     57     contravindre

     57      convindre

     58     conviure

     18     CORRER

     45     correspondre

     47     corrompre

     19     COSIR

     20     COURE

     21     CREIXER

     22     CREURE     

     23     CRUIXIR

     19      curcosir

      6     debatre

     11     decaure

     21     decreixer

     34     defugir

     37     demoldre

     45     depondre

     25     desadormir

     28     desatendre

     57      desavindre´s

     28     descendre

     13     descloure

     45     descompondre

     17     desconeixer

     57     desconvindre

     18     descorrer

     19     descosir

     22     descreure

     30     descriure

     24     desdir

     27     deseixir

     14     desencollir

     23     desengruixir

     28     desentrendre´s

     32     desfer

      8     desjunyir

     46     desprendre

     57     desprevindre

     49     desteixir

     50     destenyir

     51     detindre

      7      deure

     33     difondre

     24     DIR

     18     discorrer

      2     disoldre

     45     dispondre

     54     distraure

     37     doldre

     25     DORMIR

     26     DUR

     27     EIXIR

     40     eixobrir

     4      elegir

     7     embeure

     46     emprendre

     28     ENCENDRE

     13     encloure

     18     encorrer

     29     ENGOLIR

      8     enjunyir

      28     entendre

      6     entrebatre

     14     entrecollir

     24     entredir

     40     entreobrir

     41     entreoir

     49     entreteixir

     51     entretindre

     54     entretraure

      2     envoldre

     55     equivaldre

      4     erigir

      6     esbatre

     11     escaure

     13     escloure

     18     escorrer

     30     ESCRIURE

     57      esdevindre

     33     esfondre

     31     ESMUNYIR

     43     estrenyer

     45     expondre

     28     extendre

     54     extraure

     43     fenyer

     32     FER     

     23     fleixir

     21     floreixer

     33     FONDRE

     21      fortaleixer

      4     fregir

     34     FUGIR

      8     grunyir

     35     HAURE

     45     impondre

     13     incloure

     18      incorrer

     36     INDAGAR

     45     indispondre

     30     inscriure

     45     indispondre

     30     inscriure

     45     interpondre

     47     interrompre

     57     intervindre

     35     jaure *

      8     junyir

      4     llegir

     24     maldir

     28     malentendre

     56     malvendre

     58     malviure

     59     malvoler

     51     mantindre

     33     marfondre´s

     21     mereixer

     37     MOLDRE

     38     MORIR

     39     MOURE

      8     munyir

     40      OBRIR

     51      obtindre

     41     OIR (oure)

     37     oldre

     31     pareixer

     42     PERDRE

     43     pertanyer

     43     planyer

     35     plaure

     39     ploure

     44     PODER

     45     PONDRE

     24     predir

      4     preelegir

      34     prefigir

     46     PRENDRE

     30     prescriure

     28     pretendre

     55     prevaldre

     60     prevore

     39     promoure

     45     propondre

     47     prorrompre

     30     proscriure

     57     provindre

     35     raure

      4     reafegir

      6     rebatre

      11     recaure

     50      recenyir

     13     recloure

     14     recollir

     45     recompondre

     17     reconeixer

     18     recorrer

     19     recosir

     20     recoure

     21     recreixer

     24     redir

     37     redoldre

      4     refegir

     32     refer

     33     refondre

     43     refenyer

      4     refregir

     34     refugir

      4     regir

      8     regrunyir

      4     rellegir

     37     remoldre

     39     remoure

     50     renyir

     46     reprendre

     30     rescriure

      2      resoldre

     54     restraure

     49     reteixir

     50     retenyir

     51     retindre

     52     retorcer

     54     retrotraure

     56     retrovendre

     57     revindre

     58     reviure

     60     revore

     47     ROMPRE

     39     roure*

     48     SABER

      4     sobreafegir

     14     sobrecollir

     19     sobrecosir

     21     sobrecreixer

     27     sobreeixir

     28     sobreentendre

     30     sobreescriure

     39     sobreteixir

     57     sobrevindre

     58     sobreviure

      4     sofregir

     39     sommoure

     30     soscriure

     51     sostindre
     
     57     subvindre

     57     supervindre

     45     supondre

     46     suspendre

     54     sustraure

     49     TEIXIR

     28     tendre

     50     TENYIR

     51     TINDRE

     52     TORCER

     53     TOSSIR

     30     transcriure

     54     TRAURE

     55     VALDRE (Valer)

     56     VENDRE

     57     VINDRE

     58     VIURE

     59     VOLER

     60     VORE

* Antiquat

cites

La valenciana, graciosa lengua, con quien sólo la portuguesa puede competir en ser dulce y agradable.
Miguel de Cervantes

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
junts front a la AVL
El teu nom en valencia
Associacio d´Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya: