Gramatica Normativa de la Llengua Valenciana (Morfologia. Capitul XVIII cont.)

Per Josep Maria Guinot i Galan

     21)           CREIXER

Infinitiu: creixer  Participi de present: creixent  Participi passat: creixcut

Indicatiu Present:  1) creixc  2) creixes 3) creix 4) creixem 5) creixeu 6) creixen

Imperfecte:         1) creixia  2) creixies 3) creixia 4) creixiem 5) creixieu 6) creixien

Perfecte:            1) creixqui 2) creixqueres 3) creixque 4) creixquerem etc...

Futur:               1) creixere 2) creixeras     3) creixera 4) creixerem 5) creixereu 6) creixeran

Condicional:      1) creixeria 2) creixeries    3) creixeria 4) creixeriem etc...

Subjuntiu, Present: 1) creixca 2) creixques 3) creixca 4) creixcam 5)creixcau 6) creixquen

Imperfecte:         1) creixquera 2) creixqueres 3) creixquera 4) creixquerem etc...

Imperatiu:           2) creix 3) creixca 4) creixcam 5) creixcau 6) creixquen

     22)           CREURE

Infinitiu: creure Participi de present: creent  Participi passat: cregut

Indicatiu Present:  1) crec 2) creus 3) creu 4) creem 5) creeu 6) creuen

Imperfecte:          1) creïa 2) creïes 3) creïa 4) creïem 5) creïeu 6) creïen

Perfecte:             1) cregui 2) cregueres 3) cregue 4) creguerem 5) creguereu 6) cregueren

Futur:                1) creuré     2) creuras     3) creura etc...

Condicional:        1) creuria    2) creuries     3) creuria etc...

Subjuntiu, Present: 1) crega 2) cregues 3) crega 4) cregam etc...

Imperfecte:           1) creguera 2) cregueres etc...

Imperatiu:           2) creu 3) crega 4) cregam 5) cregau 6) creguen

     23)           CRUIXIR

Infinitiu: cruixir  Participi de present: cruixint  Participi passat: cruixit

Indicatiu Present:   1) cruixc  2) cruixes 3) cruix 4) cruixim 5) cruixiu 6) cruixen

Subjuntiu, Present: 1) cruixca 2) cruixques 3) cruixca 4) cruixcam 5) cruixcau 6) cruixquen

Imperatiu:            2) cruix 3) cruixca 4) cruixcam 5) cruixcau 6) cruixquen

     24)           DIR

Infinitiu: dir  Participi de present: dient  Participi passat: dit

Indicatiu Present:   1) dic  2) dius  3) diu  4) diem  5) dieu 6) diuen

Imperfecte:           1) dia  2) dies  3) dia  4) diem  5) dieu 6) dien

Perfecte:               1) digui 2) digueres 3) digue 4) diguerem 5) diguereu 6) digueren

Futur:                   1) dire  2) diras

Condicional:           1) diria 2) diries

Subjuntiu, Present:  1) diga 2) digues  3) diga  4) digam, etc... 

Imperfecte:           1) diguera 2) digueres, etc...

Imperatiu:             2) digues  3) diga 4) digam 5) digau 6) diguen

     25)           DORMIR

Infinitiu: dormir  Participi de present: dormint  Participi passat: dormit       

Indicatiu Present:  1) dorc 2) dorms 3) dorm 4) dormim 5) dormiu 6) dormen

Imperfecte:          1) dormia 2) dormies, etc...

Perfecte:              1) dormi 2) dormires 3) dormi 4) dormirem 5) dormireu 6) dormiren

Futur:                  1) dormire  2) dormiras, etc...

Condicional:          1) dormiria 2) dormiries, etc...

Subjuntiu, Present: 1) dorga 2) dorgues 3) dorga 4) dorgam 5) dorgau 6) dorguen

Imperfecte:           1) dorguera 2) dorgueres, etc...

Imperatiu:            2) dorm 3) dorga 4) dorgam 5) dorgau 6) dorguen

     26)           DUR

Infinitiu: dur  Participi de present: duent  Participi passat: dut

Indicatiu Present:   1) duc  2) dus  3) du  4) duem 5) dueu 6) duen

Imperfecte:           1) duya 2) duyes 3) duya 4) duyem 5) duyeu 6) duyen

Perfecte:               1) dugui 2) dugueres 3) dugue  4) duguerem 5)duguereu 6) dugueren

Futur:                   1) duré  2) duras, etc...

Condicional:           1) duiria 2) duiries, etc...

Subjuntiu, Present:  1) duga 2) dugues 3) duga 4) dugam 5) dugau 6) duguen

Imperfecte:            1) duguera 2) dugueres, etc...

Imperatiu:              2) dus  3) duga 4) dugam 5) dugau 6) duguen

     27)           EIXIR

Infinitiu: eixir  Participi de present: eixint  Participi passat: eixit     

Indicatiu Present:   1) ixc   2) ixes  3) ix  4) eixim  5) eixiu 6) ixen

Imperfecte:           1) eixia 2) eixies 3) eixia, etc...

Perfecte:               1) ixqui 2) ixqueres 3) ixque 4) ixquerem 5) ixquereu 6) ixqueren

Futur:                   1) eixire  2) eixiras, etc...

Condicional:           1) eixiria 2) eixiries, etc...

Subjuntiu, Present:  1) ixca 2) ixques 3) ixca 4) ixcam 5) ixcau 6) ixquen

Imperfecte:            1) ixquera 2) ixqueres, etc...

Imperatiu:              2) ix  3) ixca  4) ixcam 5) ixcau 6) ixquen

     28)           ENCENDRE

Infinitiu: encendre  Participi de present: encenent  Participi passat: ences

Indicatiu Present:   1) encenc  2) encens  3) encen 4) encenem, etc...

Imperfecte:           1) encenia 2) encenies, etc...

Perfecte:               1) encengui 2) encengueres 3) encengue 4)encenguerem 5) encenguereu 6) encengueren

Futur:                  1) encendré  2) encendras, etc...

Condicional:          1) encendria 2) encendries, etc...

Subjuntiu, Present: 1) encenga 2) encengues 3) encenga 4) encengam 5) encengau 6) encenguen
     
Imperfecte:           1) encenguera 2) encengueres, etc...

Imperatiu:             2) encen 3) encenga 4) encengam 5) encengau 6)encenguen

     29)           ENGOLIR
     
     (A mes de les formes incoatives, te les que senyalem aci)

Infinitiu: engolir  Participi de present: engolint  Participi passat: engolit

Indicatiu Present:   1) engulc 2) enguls 3) engul 4) engolim 5) engoliu 6) engulen

Perfecte:              1) engoli  2) engolires  3) engoli 4) engolirem, etc...

Futur:                  1) engolire 2) engoliras, etc...

Condicional:          1) engoliria 2) engoliries, etc...

Subjuntiu, Present: 1) engulga  2) engulgues 3) engulga 4) engulgam 5) engulgau 6) engulguen

Imperfecte:           1) engolira  2) engolires   3) engolira 4) engolirem 5) engolire  6) engoliren

Imperatiu:             2) engul 3) engulga 4) engulgam 5) engulgau 6) engulguen

     30)           ESCRIURE

Infinitiu: escriure  Participi de present: escrivint  Participi passat: escrit     

Indicatiu Present:   1) escric 2) escrius 3) escriu 4) escrivim 5) escriviu 6) escriuen

Imperfecte:           1) escrivia 2) escrivies, etc...

Perfecte:               1) escrigui 2) escrigueres 3) escrigue 4) escriguerem 5) escriguereu 6) escrigueren

Futur:                   1) escriuré 2) escriuras, etc...

Condicional:           1) escriuria 2) escriuries, etc...     

Subjuntiu, Present:  1) escriga   2) escrigues 3) escriga 4) escrigam 5) escrigau 6) escriguen

Imperfecte:            1) escriguera  2) escrigueres, etc... o 1) escrivira 2) escrivires, etc...

Imperatiu:              2) escriu 3) escriga 4) escrigam 5) escrigau 6)escriguen

31)                ESMUNYIR

Infinitiu: esmunyir  Participi de present: esmunyint Participi passat: esmunyit

Indicatiu Present:   1) esmunyc 2) esmunys 3) esmuny 4) esmunyim 5) esmunyiu 6) esmunyen

Imperfecte:           1) esmunyia 2) esmunyies, etc...

Perfecte:              1) esmunyi   2) esmunyires 3) esmunyi 4) esmunyirem 5) esmunyireu 6) esmunyiren

Futur:                 1) esmunyire 2) esmunyiras, etc...     

Condicional:         1) esmunyiria 2) esmunyiries, etc...     

Subjuntiu, Present: 1) esmunyga 2) esmunygues 3) esmunyga 4) esmunygam 5) esmunygau 6) esmunyguen

Imperfecte:           1) esmunyira 2) esmunyires, etc...

Imperatiu:             2) esmuny 3) esmunyga 4) esmunygam 5) esmunygau 6) esmunyguen

     32)           FER

Infinitiu: fer  Participi de present: fent  Participi passat: fet

Indicatiu Present:   1) faig o faç 2) fas 3) fa 4) fem 5) feu 6) fan

Imperfecte:           1) fea o feya 2) fees o feyes 3) fea o feya 4) feem o feyem 5) feeu o feyeu 6) feen o feyen

Perfecte:               1) fiu 2) feres 3) feu 4) ferem 5) fereu 6) feren

Futur:                   1) fare 2) faras, etc...

Condicional:           1) faria 2) faries, etc...

Subjuntiu, Present:  1) faça 2) faces 3) faça 4) fem 5) feu 6) facen

Imperfecte:            1) fera 2) feres 3) fera 4) ferem 5) fereu 6) feren

Imperatiu:              2) fes  3) faça 4) fem  5) feu 6) facen

     33)           FONDRE

Infinitiu: fondre  Participi de present: fonent  Participi passat: fus o fos

Indicatiu Present:   1) fonc 2) fons 3) fon 4) fonem 5) foneu 6) fonen

Imperfecte:           1) fonia 2) fonies, etc...

Perfecte:              1) fongui 2) fongueres 3) fongue 4) fonguerem, etc...

Futur:                  1) fondré 2) fondras, etc...

Condicional:          1) fondria 2) fondries, etc...

Subjuntiu, Present: 1) fonga   2) fongues 3) fonga 4) fongam 5) fongau 6) fonguen

Imperfecte:           1) fonguera 2) fongueres 3) fonguera, etc...

Imperatiu:            2) fon 3) fonga 4) fongam 5) fongau 6) fonguen

     34)           FUGIR

Infinitiu: fugir  Participi de present: fugint  Participi passat: fugit     

Indicatiu Present:   1) fuigc 2) fuges 3) fuig 4) fugim 5) fugiu 6) fugen

Imperfecte:           1) fugia 2) fugies, etc...

Perfecte:               1) fugi  2) fugires 3) fugi 4) fugirem 5) fugireu 6) fugiren

Futur:                  1) fugire 2) fugiras, etc...     

Condicional:          1) fugiria 2) fugiries, etc...     

Subjuntiu, Present: 1) fuigca 2) fuigques 3) fuigca 4) fuigcam 5) fuigcau 6) fuigquen

Imperfecte:          1) fuigquera 2) fuigqueres 3) fuigquera, etc...

Imperatiu:           2) fuig 3) fuigca 4) fuigcam 5) fuigcau 6) fuigquen

     35)           HAURE (Haver, transitiu)

Infinitiu: haure  Participi de present: havent  Participi passat: hagut     

Indicatiu Present:   1) hec 2) heus 3) heu 4) havem 5) haveu 6) heuen

Subjuntiu, Present:(poc usat) 1) haga 2) hagues 3) haga 4) hagam 5) hagau 6) haguen, tambe 1) he 2) has 3) ha 4) ham 5) hau 6) han

Imperatiu:            2) hi has 3) hi haga 4) hi hagam 5) hi hagau 6) hi haguen (Menos usat, 2) hau 3) haga, 4) hagam 5) hagau 6) haguen. En els atres temps, les formes del verp haver)

     36)           INDAGAR

Infinitiu: indagar  Participi de present: indagant  Participi passat: indagat

Indicatiu Present:  1) indague 2) indagues 3) indaga 4) indaguem 5) indagueu 6) indaguen

Imperfecte:          1) indagava 2) indagaves, etc...

Perfecte:              1) indagui   2) indagares, etc...

Futur:                  1) indagare 2) indagaras, etc...

Condicional:          1) indagaria 2) indagaries, etc...

Subjuntiu, Present: 1) indague 2) indagues 3) indague 4) indaguem, etc...

Imperfecte:           1) indagara 2) indagares, etc...

Imperatiu:            2) indaga 3) indague 4) indaguem 5) indagueu 6)indaguen

     37)           MOLDRE

Infinitiu: moldre  Participi de present: molent  Participi passat: molt

Indicatiu Present:  1) molc 2) mols 3) mol 4) molem 5) moleu 6) molen

Imperfecte:          1) molia 2) molies, etc...

Perfecte:              1) molgui 2) molgueres 3) molgue 4) molguerem 5)molguereu 6) molgueren

Futur:                 1) moldré 2) moldras, etc...

Condicional:         1) moldria 2) moldries, etc...     

Subjuntiu, Present: 1) molga 2) molgues 3) molga 4) molgam 5) molgau 6) molguen

Imperfecte:           1) molguera 2) molgueres, etc...

Imperatiu:             2) mol 3) molga 4) molgam 5) molgau 6) molguen

     38)           MORIR

Infinitiu: morir  Participi de present: morint  Participi passat: mort

Indicatiu Present:   1) muic 2) mors 3) mor 4) morim 5) moriu 6) moren

Imperfecte:           1) moria 2) mories, etc...

Perfecte:              1) mori 2) morires 3) mori 4) morirem 5) morireu 6) moriren o tambe  1) muigui 2) muigueres 3) muigue 4) muiguerem 5) muiguereu 6) muigueren

Subjuntiu, Present: 1) muiga 2) muigues 3) muiga 4) muigam 5) muigau 6) muiguen o tambe 1) morga 2) morgues 3) morga 5) morgau, etc...

Imperfecte:          1) morira o muiguera 2) morires o muigueres 3) morira o muiguera 4) morirem o muiguerem 5) morireu o muiguereu 6) moriren o muigueren.

Imperatiu:           2) mor o muigues 3) morga o muiga 4) morim o muigam 5) moriu, muigau o morgau 6) morguen o muiguen.

     39)           MOURE

Infinitiu: moure  Participi de present: movent  Participi passat: mogut        

Indicatiu Present:  1) moc 2) mous 3) mou 4) movem 5) moveu 6) mouen

Imperfecte:          1) movia 2) movies, etc...

Perfecte:             1) mogui 2) mogueres 3) mogue 4) moguerem 5) moguereu 6) mogueren

Futur:                1) mouré 2) mouras, etc...

Condicional:        1) mouria 2) mouries, etc...

Subjuntiu, Present: 1) moga 2) mogues 3) moga 4) mogam 5) mogau 6) moguen

Imperfecte:           1) moguera 2) mogueres, etc...

Imperatiu:            2) mou 3) moga 4) mogam 5) mogau 6) moguen

     40)           OBRIR

Infinitiu: obrir  Participi de present: obrint  Participi passat: obert          

Indicatiu Present:   1) obric 2) obris 3) obri 4) obrim 5) obriu 6) obrin

Imperfecte:           1) obria 2) obries, etc...

Perfecte:              1) obrí  2) obrires 3) obri 4) obrirem 5) obrireu 6) obriren

Futur:                   1) obrire 2) obriras, etc...

Condicional:           1) obriria 2) obriries, etc...

Subjuntiu, Present:  1) obriga 2) obrigues 3) obriga 4) obrigam (obrim) 5) obrigau (obriu) 6) obriguen

Imperfecte:           1) obrira 2) obrires, etc...

Imperatiu:            2) obri 3) obriga 4) obrigam (obrim) 5) obrigau (obriu) 6) obriguen

cites

La valenciana, graciosa lengua, con quien sólo la portuguesa puede competir en ser dulce y agradable.
Miguel de Cervantes

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
junts front a la AVL
El teu nom en valencia
Associacio d´Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya: