Gramatica Normativa de la Llengua Valenciana (Morfologia. Capitul XVIII)

Per Josep Maria Guinot i Galan

CAPITUL XVIII 

            Principals models de verps d´irregularitat aparent o real.

     181.     Creem suficient posar els temps simples. El Gerundi es igual al participi de present.

     1)           ABOCAR

Infinitiu:     abocar     Participi de present:      abocant     Participi passat: abocat;

Indicatiu Present:      1)     aboque 2) aboques 3) aboca     4) aboquem,      etc...

Imperfecte:          1) abocava     2) abocaves     3) abocava

Perfecte:               1) aboqui     2) abocares      3) abocà     4) abocarem

Futur:                1) abocare     2) abocaras     3) abocarà     4) abocarém

Condicional:       1) abocaria     2) abocaries    3) abocaria     4) abocariem

Subjuntiu, Present:      1) aboque 2) aboques  3) aboque

Imperfecte:           1) abocara      2) abocares 3) abocara

Imperatiu:      2) aboca      4) aboquem          6) aboqueu

     2)          ABSOLDRE

Infinitiu:     absoldre      Participi de present: absolvent      Participi passat: absolt

Indicatiu Present:      1) absolc   2) absols     3) absol      4) absolvem 5) absolveu

Imperfecte:          1) absolvia    2) absolvies  3) absolvia

Perfecte:             1) absolgui   2) absolgueres 3) absolgue 4) absolguerem

Futur:                1)absoldré    2) absoldras    3) absoldra   4) absoldrem

Condicional:       1) absoldria   2) absoldries 3) absoldria     4) absoldriem

Subjuntiu, Present: 1) absolga  2) absolgues 3) absolga      4) absolgam

Imperfecte:          1) absoguera 2) absolgueres  3) absolguera

Imperatiu:           2) absol  3) absolga 4) absolgam 5) absoleu

     3)          ADEQUAR

Infinitiu: adequar     Participi de present: adequant      Participi passat: adequat

Indicatiu Present:  1) adeqüe   2) adeqües     3) adequa     4) adeqüem etc...

Imperfecte:     1) adequava     2) adequaves 3) adequava

Perfecte:        1) adeqüi         2) adequares  3) adequà

Futur:           1) adequare      2) adequaras  3) adequarà     

Condicional:   1) adequaria     2) adequaries 3) adequaria

Subjuntiu, Present: 1) adeqüe  2) adeqües   3) adeqüe 

Imperfecte:           1) adequara 2) adequares 3) adequara

Imperatiu:      2) adequa  3) adeqüe 4) adeqüem 5) adeqüeu 6) adeqüen

     4)          AFEGIR

Infinitiu:     afegir     Participi de present: afegint     Participi passat: afegit

Indicatiu Present:   1) afigc      2) afiges    3) afig    4) afegim 5) afegiu 6) afigen.

Imperfecte:          1) afegia     2) afegies   3) afegia

Perfecte:             1) afegi       2) afegires  3) afegi     4) afegirem

Futur:                1) afegire     2) afegiras  3) afegira   4) afegirem

Condicional:        1) afegiria    2) afegiries  3) afegiria  4) afegiriem

Subjuntiu, Present:1) afigga    2) afiggues  3) afigga    4) afiggam 5) afiggau 6) afigguen

Imperfecte:         1) afegiria   2) afegiries  3) afegiria

Imperatiu:      2) afig 3) afigga 4) afiggam 5) afiggau 6) afigguen

     5)          ARGÜIR

Infinitiu:     argüir     Participi de present: argüint     Participi passat: argüit

Indicatiu Present:      1) argüixc     2) argüixes      3) argüix 4) argüim 5) argüiu 6) argüixen

Imperfecte:     1) argüia     2) argüies 3) argüia, etc...

Perfecte:         1) argüi      2) argüires 3) argüi    4) argüirem, etc...

Futur:             1) argüire   2) argüiras 3) argüirà  4) argüirem, etc...

Condicional:     1) argüiria  2) argüiries 3) argüiria 4) argüiriem, etc...

Subjuntiu, Present: 1) argüixca 2) argüixques 3) argüixca 4) argüim 5) argüiu 6) argüixquen

Imperfecte:      1) argüira 2) argüires 3) argüira 4) argüirem, etc...

Imperatiu:      2) argüix 3) argüixca 4) argüim 5) argüiu 6) argüixquen
     
     6)          BATRE

Infinitiu:     batre     Participi de present: batent     Participi passat: batut

Indicatiu Present:   1) bat   2) bats    3) bat   4) batem 5) bateu, 6) baten

Imperfecte:           1) batia 2) baties 3) batia, etc...

Perfecte:               1) bati  2) bateres 3) bate 4) baterem 5) batereu 6) bateren

Futur:                   1) batré 2) batras 3) batra 4) batrem, etc...

Condicional:           1) batria 2) batries 3) batria 4) batriem, etc...

Subjuntiu, Present:  1) bata   2) bates  3) bata 4) batam 5) batau 6) baten

Imperfecte:           1) batera 2) bateres 3) batera, etc...

Imperatiu:             2) bat 3) bata 4) batam 5) batau 6) baten

     7)          BEURE

Infinitiu:     beure    Participi de present: bevent     Participi passat: begut

Indicatiu Present:      1) bec   2) beus 3) beu 4) bevem 5) beveu 6) beuen

Imperfecte:              1) bevia 2) bevies 3) bevia, etc...

Perfecte:                  1) begui 2) begueres 3) begue 4) beguerem, etc...

Futur:                      1) beuré 2) beuras 3) beura 4) beurem, etc...

Condicional:              1) beuria 2) beuries 3) beuria 4) beuriem, etc...

Subjuntiu, Present:     1) bega 2) begues 3) bega 4) begam 5) begau 6) beguen.

Imperfecte:           1) beguera 2) begueres 3) beguera 4) beguerem, etc...

Imperatiu:           2) beu 3) bega 4) begam 5) begau 6) beguen.

     8)           BRUNYIR

Infinitiu: brunyir.   Participi present: brunyint.   Participi passat: brunyit.

Indicatiu present:   1) brunyc 2) brunys 3) bruny 4) brunyim, etc...

Subjuntiu present:  1) brunyga 2) brunygues 3) brunyga 4) brunygam, etc...

     9)          CABRE

Infinitiu:  cabre.     Participi de present: cabent.     Participi passat: cabut.

Indicatiu Present:  1) cap    2) caps   3) cap 4) cabem 5) cabeu 6) caben

Imperfecte:          1) cabia  2) cabies 3) cabia, etc...

Perfecte:             1) cabi    2) caberes 3) cabe 4) caberem 5) cabereu 6) caberen

Futur:                1) cabré   2) cabras  3) cabra 4) cabrem

Condicional:        1) cabria  2) cabries 3) cabria 4) cabriem, etc...

Subjuntiu, Present: 1) capia 2) capies  3) capia  4) capiam 5) capiau 6) capien.

Imperfecte:           1) cabera 2) caberes 3) cabera, etc...
     
Imperatiu:           2) cap 3) capia 4) capiam 5) capiau 6) capien.

     10)           CALDRE          (1)

Infinitiu: caldre   Participi de present: calent  Participi passat: calgut     

Indicatiu Present:  1) calc    2) cals    3) cal    4) calem 5) caleu 6) calen

Imperfecte:          1) calia   2) calies  3) calia

Perfecte:             1) calgui 2) calgueres 3) calgue 4) calguerem 5) calguereu

Futur:                1) caldré  2) caldras   3) caldra  4) caldrem

Condicional:        1) caldria 2) caldries   3) caldria     

Subjuntiu, Present: 1) calga 2) calgues   3) calga  4) calgam 5) calgau

Preterit Imperfecte: 1) calguera 2) calgueres 3) calguera 4) calguerem

Imperatiu:             2) cal        3) calga      4) calgam   5) calgau 

(1) Sols s´usa en les terceres persones del singular: es un verp defectiu.

     11)           CAURE

Infinitiu: caure  Participi de present: caent  Participi passat: caigut     

Indicatiu Present:  1) caic   2) caus    3) cau  4) caem 5) caeu 6) cauen

Imperfecte:          1) caïa   2) caïes    3) caïa 4) caïem 5) caïeu

Perfecte:             1) caigui 2) caigueres 3) caigue 4) caiguerem 5) caiguereu

Futur:                1) cauré  2) cauras     3) caura  4) caurem 5) caureu 6) cauran

Condicional:        1) cauria 2) cauries     3) cauria  4) cauriem 5) caurieu 6) caurien

Subjuntiu, Present: 1) caiga  2) caigues   3) caiga  4) caigam 5) caigau

Imperfecte:           1) caiguera 2) caigueres 3) caiguera 4) caiguerem

Imperatiu:            2) cau 3) caiga 4) caigam 5) caigau 6) caiguen.

     12)      CERNDRE

Infinitiu: cerndre   Participi de present: cernent  Participi passat: cernut     

Indicatiu Present: 1) cernc 2) cerns 3) cern  4) cernem 5) cerneu 6) cernen

Imperfecte:         1) cernia 2) cernies etc...

Perfecte:          1) cerngui 2) cerngueres 3) cerngue 4) cernguerem 5) cernguereu 6) cernguerem

Futur:             1) cerndré  2) cerndras    3) cerndra  4) cerndrem

Condicional:     1) cerndria 2) cerndries etc...

Subjuntiu, Present:  1) cernga  2) cerngues  3) cernga 4) cerngam etc...

Imperfecte:           1) cernguera 2) cerngueres  etc...

Imperatiu:             2) cern 3) cernga 4) cerngam 5) cerngau 6) cernguen 

     13)           CLOURE

Infinitiu: cloure  Participi de present: cloent  Participi passat: clos

Indicatiu Present:      1) cloc 2) clous 3) clou 4) cloem 5) cloeu 6) clouen

Imperfecte:              1) cloïa 2) cloïes 3) cloïa 4) cloïem 5) cloïeu 6) cloïen

Perfecte:                 1) clogui 2) clogueres 3) clogue 4) cloguerem etc...

Futur:                    1) clouré  2) clouras   3) cloura etc...

Condicional:            1) clouria 2) clouries  etc...

Subjuntiu, Present:   1) cloga   2) clogues  3) cloga 4) clogam etc...

Imperfecte:            1) cloguera 2) clogueres 3) cloguera etc...

Imperatiu:             2) clou 3) cloga 4) clogam 5) clogau 6) cloguen

     14)           COLLIR

Infinitiu: collir  Participi de present: collint  Participi passat: collit

Indicatiu, Present:   1) cullc 2) culls 3) cull 4) collim 5) colliu 6) cullen

Subjuntiu, Present:  1) cullga 2) cullgues 3) cullga 4) cullgam 5) cullgau 6) cullguen

Imperfecte:            1) collira 2) collires etc...

Imperatiu:           2) cull 3) cullga 4) cullgam 5) cullgau 6) cullguen

     15)           COMENÇAR

Infinitiu: començar  Participi de present: començant Participi passat: començat

Indicatiu Present:     1) comence  2) comences 3) comença etc...

Imperfecte:             1) començava 2) començaves etc...

Perfecte:                1) comenci 2) començares 3) començà 4) començarem etc...

Futur i Condicional:  1) començare 1) començaria

Subjuntiu, Present:  1) comence  2) comences  3) comence etc...

Imperfecte:           1) començara 2) començares etc...

Imperatiu:            2) comença 3) comence 4) comencem 5) comenceu 6) comencen

     16)           COMPLIR

Infinitiu: complir Participi de present: complint  Participi passat: complit

Indicatiu Present:    1) complixc  2) complixes 3) complix 4)complim etc...

Subjuntiu, Present:  1) complixca 2) complixques 3) complixca 6) complixquen

Imperatiu:             2) complix 3) complixca 4) complim 5) compliu 6)complixquen

     17)           CONEIXER

Infinitiu: coneixer  Participi de present: coneixent Participi passat: conegut

Indicatiu Present:    1) conec 2) coneixes 3) coneix 4) coneixem 5) coneixeu 6) coneixen

Imperfecte:           1) coneixia 2) coneixies 3) coneixia etc...

Perfecte:              1) conegui  2) conegueres 3) conegue 4) coneguerem 5) coneguereu etc...

Futur:                  1) coneixere 2) coneixeras etc...

Condicional:          1) coneixeria 2) coneixeries etc...

Subjuntiu, Present: 1) conega 2) conegues 3) conega 4) conegam 5) conegau 6) coneguen

Preterit Imperfecte: 1) coneguera 2) conegueres etc...

Imperatiu:      2) coneix 3) conega 4) conegam 5) conegau 6) coneguen

     18)           CORRER

Infinitiu: correr  Participi de present: corrent  Participi passat: corregut     

Indicatiu Present:    1) correc 2) corres 3) corre 4) correm 5) correu 6) corren

Imperfecte:            1) corria 2) corries etc...

Perfecte:                1) corregui 2) corregueres 3) corregue 4) correguerem 5) correguereu 6) corregueren

Futur i condicional:  1) correre 1) correria

Subjuntiu, Present:  1) correga 2) corregues 3) correga etc...

Imperfecte:           1) correguera  2) corregueres 3) correguera etc...

Imperatiu:             2) corre 3) correga 4) corregam 5) corregau 6)correguen

     19)           COSIR

Infinitiu: cosir  Participi de present: cosint  Participi passat: cosit     

Indicatiu Present:     1) cusc  2) cuses   3) cus  4) cosim 5) cosiu 6) cusen

Imperfecte:             1) cosia 2) cosies etc...

Perfecte:                1) cosi   2) cosires etc...

Futur:                    1) cosire 2) cosiras etc...

Condicional:           1) cosiria 2) cosiries etc...

Subjuntiu, Present:  1) cusga  2) cusgues 3) cusga 4) cusgam 5) cusgau 6) cusguen

Imperfecte:           1) cosira   2) cosires etc...

Imperatiu:            2) cus 3) cusga 4) cusgam 5) cusgau 6) cusguen

     20)           COURE

Infinitiu: coure  Participi de present: coent  Participi passat: (cogut o) cuit

Indicatiu Present:     1) coc   2) cous  3) cou  4) coem 5) coeu 6) couen

Imperfecte:            1) coïa   2) coïes  3) coïa 4) coïem 5) coïeu 6) coïen

Perfecte:               1) cogui 2) cogueres 3) cogue  4) coguerem 5)coguereu 6) cogueren

Futur:                  1) couré 2) couras    3) coura   4) courem etc...

Condicional:          1) couria 2) couries   3) couria  4) couriem etc...

Subjuntiu, Present: 1) coga   2) cogues   3) coga 4) cogam 5) cogau 6) coguen

Imperfecte:          1) coguera  2) cogueres 3) coguera

Imperatiu:           2) cou 3) coga 4) cogam 5) cogau 6) coguen

cites

Pero es el caso que Valencia no quiere ser otra cosa que Valencia. Su lengua, la valenciana, difiere lo bastante de la catalana para poder permitirse gramática y vocabulario propios
Salvador de Madariaga

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
junts front a la AVL
El teu nom en valencia
Associacio d´Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya: