Gramatica Normativa de la Llengua Valenciana (Morfologia. Capitul XVIII)

Per Josep Maria Guinot i Galan

CAPITUL XVIII 

            Principals models de verps d´irregularitat aparent o real.

     181.     Creem suficient posar els temps simples. El Gerundi es igual al participi de present.

     1)           ABOCAR

Infinitiu:     abocar     Participi de present:      abocant     Participi passat: abocat;

Indicatiu Present:      1)     aboque 2) aboques 3) aboca     4) aboquem,      etc...

Imperfecte:          1) abocava     2) abocaves     3) abocava

Perfecte:               1) aboqui     2) abocares      3) abocà     4) abocarem

Futur:                1) abocare     2) abocaras     3) abocarà     4) abocarém

Condicional:       1) abocaria     2) abocaries    3) abocaria     4) abocariem

Subjuntiu, Present:      1) aboque 2) aboques  3) aboque

Imperfecte:           1) abocara      2) abocares 3) abocara

Imperatiu:      2) aboca      4) aboquem          6) aboqueu

     2)          ABSOLDRE

Infinitiu:     absoldre      Participi de present: absolvent      Participi passat: absolt

Indicatiu Present:      1) absolc   2) absols     3) absol      4) absolvem 5) absolveu

Imperfecte:          1) absolvia    2) absolvies  3) absolvia

Perfecte:             1) absolgui   2) absolgueres 3) absolgue 4) absolguerem

Futur:                1)absoldré    2) absoldras    3) absoldra   4) absoldrem

Condicional:       1) absoldria   2) absoldries 3) absoldria     4) absoldriem

Subjuntiu, Present: 1) absolga  2) absolgues 3) absolga      4) absolgam

Imperfecte:          1) absoguera 2) absolgueres  3) absolguera

Imperatiu:           2) absol  3) absolga 4) absolgam 5) absoleu

     3)          ADEQUAR

Infinitiu: adequar     Participi de present: adequant      Participi passat: adequat

Indicatiu Present:  1) adeqüe   2) adeqües     3) adequa     4) adeqüem etc...

Imperfecte:     1) adequava     2) adequaves 3) adequava

Perfecte:        1) adeqüi         2) adequares  3) adequà

Futur:           1) adequare      2) adequaras  3) adequarà     

Condicional:   1) adequaria     2) adequaries 3) adequaria

Subjuntiu, Present: 1) adeqüe  2) adeqües   3) adeqüe 

Imperfecte:           1) adequara 2) adequares 3) adequara

Imperatiu:      2) adequa  3) adeqüe 4) adeqüem 5) adeqüeu 6) adeqüen

     4)          AFEGIR

Infinitiu:     afegir     Participi de present: afegint     Participi passat: afegit

Indicatiu Present:   1) afigc      2) afiges    3) afig    4) afegim 5) afegiu 6) afigen.

Imperfecte:          1) afegia     2) afegies   3) afegia

Perfecte:             1) afegi       2) afegires  3) afegi     4) afegirem

Futur:                1) afegire     2) afegiras  3) afegira   4) afegirem

Condicional:        1) afegiria    2) afegiries  3) afegiria  4) afegiriem

Subjuntiu, Present:1) afigga    2) afiggues  3) afigga    4) afiggam 5) afiggau 6) afigguen

Imperfecte:         1) afegiria   2) afegiries  3) afegiria

Imperatiu:      2) afig 3) afigga 4) afiggam 5) afiggau 6) afigguen

     5)          ARGÜIR

Infinitiu:     argüir     Participi de present: argüint     Participi passat: argüit

Indicatiu Present:      1) argüixc     2) argüixes      3) argüix 4) argüim 5) argüiu 6) argüixen

Imperfecte:     1) argüia     2) argüies 3) argüia, etc...

Perfecte:         1) argüi      2) argüires 3) argüi    4) argüirem, etc...

Futur:             1) argüire   2) argüiras 3) argüirà  4) argüirem, etc...

Condicional:     1) argüiria  2) argüiries 3) argüiria 4) argüiriem, etc...

Subjuntiu, Present: 1) argüixca 2) argüixques 3) argüixca 4) argüim 5) argüiu 6) argüixquen

Imperfecte:      1) argüira 2) argüires 3) argüira 4) argüirem, etc...

Imperatiu:      2) argüix 3) argüixca 4) argüim 5) argüiu 6) argüixquen
     
     6)          BATRE

Infinitiu:     batre     Participi de present: batent     Participi passat: batut

Indicatiu Present:   1) bat   2) bats    3) bat   4) batem 5) bateu, 6) baten

Imperfecte:           1) batia 2) baties 3) batia, etc...

Perfecte:               1) bati  2) bateres 3) bate 4) baterem 5) batereu 6) bateren

Futur:                   1) batré 2) batras 3) batra 4) batrem, etc...

Condicional:           1) batria 2) batries 3) batria 4) batriem, etc...

Subjuntiu, Present:  1) bata   2) bates  3) bata 4) batam 5) batau 6) baten

Imperfecte:           1) batera 2) bateres 3) batera, etc...

Imperatiu:             2) bat 3) bata 4) batam 5) batau 6) baten

     7)          BEURE

Infinitiu:     beure    Participi de present: bevent     Participi passat: begut

Indicatiu Present:      1) bec   2) beus 3) beu 4) bevem 5) beveu 6) beuen

Imperfecte:              1) bevia 2) bevies 3) bevia, etc...

Perfecte:                  1) begui 2) begueres 3) begue 4) beguerem, etc...

Futur:                      1) beuré 2) beuras 3) beura 4) beurem, etc...

Condicional:              1) beuria 2) beuries 3) beuria 4) beuriem, etc...

Subjuntiu, Present:     1) bega 2) begues 3) bega 4) begam 5) begau 6) beguen.

Imperfecte:           1) beguera 2) begueres 3) beguera 4) beguerem, etc...

Imperatiu:           2) beu 3) bega 4) begam 5) begau 6) beguen.

     8)           BRUNYIR

Infinitiu: brunyir.   Participi present: brunyint.   Participi passat: brunyit.

Indicatiu present:   1) brunyc 2) brunys 3) bruny 4) brunyim, etc...

Subjuntiu present:  1) brunyga 2) brunygues 3) brunyga 4) brunygam, etc...

     9)          CABRE

Infinitiu:  cabre.     Participi de present: cabent.     Participi passat: cabut.

Indicatiu Present:  1) cap    2) caps   3) cap 4) cabem 5) cabeu 6) caben

Imperfecte:          1) cabia  2) cabies 3) cabia, etc...

Perfecte:             1) cabi    2) caberes 3) cabe 4) caberem 5) cabereu 6) caberen

Futur:                1) cabré   2) cabras  3) cabra 4) cabrem

Condicional:        1) cabria  2) cabries 3) cabria 4) cabriem, etc...

Subjuntiu, Present: 1) capia 2) capies  3) capia  4) capiam 5) capiau 6) capien.

Imperfecte:           1) cabera 2) caberes 3) cabera, etc...
     
Imperatiu:           2) cap 3) capia 4) capiam 5) capiau 6) capien.

     10)           CALDRE          (1)

Infinitiu: caldre   Participi de present: calent  Participi passat: calgut     

Indicatiu Present:  1) calc    2) cals    3) cal    4) calem 5) caleu 6) calen

Imperfecte:          1) calia   2) calies  3) calia

Perfecte:             1) calgui 2) calgueres 3) calgue 4) calguerem 5) calguereu

Futur:                1) caldré  2) caldras   3) caldra  4) caldrem

Condicional:        1) caldria 2) caldries   3) caldria     

Subjuntiu, Present: 1) calga 2) calgues   3) calga  4) calgam 5) calgau

Preterit Imperfecte: 1) calguera 2) calgueres 3) calguera 4) calguerem

Imperatiu:             2) cal        3) calga      4) calgam   5) calgau 

(1) Sols s´usa en les terceres persones del singular: es un verp defectiu.

     11)           CAURE

Infinitiu: caure  Participi de present: caent  Participi passat: caigut     

Indicatiu Present:  1) caic   2) caus    3) cau  4) caem 5) caeu 6) cauen

Imperfecte:          1) caïa   2) caïes    3) caïa 4) caïem 5) caïeu

Perfecte:             1) caigui 2) caigueres 3) caigue 4) caiguerem 5) caiguereu

Futur:                1) cauré  2) cauras     3) caura  4) caurem 5) caureu 6) cauran

Condicional:        1) cauria 2) cauries     3) cauria  4) cauriem 5) caurieu 6) caurien

Subjuntiu, Present: 1) caiga  2) caigues   3) caiga  4) caigam 5) caigau

Imperfecte:           1) caiguera 2) caigueres 3) caiguera 4) caiguerem

Imperatiu:            2) cau 3) caiga 4) caigam 5) caigau 6) caiguen.

     12)      CERNDRE

Infinitiu: cerndre   Participi de present: cernent  Participi passat: cernut     

Indicatiu Present: 1) cernc 2) cerns 3) cern  4) cernem 5) cerneu 6) cernen

Imperfecte:         1) cernia 2) cernies etc...

Perfecte:          1) cerngui 2) cerngueres 3) cerngue 4) cernguerem 5) cernguereu 6) cernguerem

Futur:             1) cerndré  2) cerndras    3) cerndra  4) cerndrem

Condicional:     1) cerndria 2) cerndries etc...

Subjuntiu, Present:  1) cernga  2) cerngues  3) cernga 4) cerngam etc...

Imperfecte:           1) cernguera 2) cerngueres  etc...

Imperatiu:             2) cern 3) cernga 4) cerngam 5) cerngau 6) cernguen 

     13)           CLOURE

Infinitiu: cloure  Participi de present: cloent  Participi passat: clos

Indicatiu Present:      1) cloc 2) clous 3) clou 4) cloem 5) cloeu 6) clouen

Imperfecte:              1) cloïa 2) cloïes 3) cloïa 4) cloïem 5) cloïeu 6) cloïen

Perfecte:                 1) clogui 2) clogueres 3) clogue 4) cloguerem etc...

Futur:                    1) clouré  2) clouras   3) cloura etc...

Condicional:            1) clouria 2) clouries  etc...

Subjuntiu, Present:   1) cloga   2) clogues  3) cloga 4) clogam etc...

Imperfecte:            1) cloguera 2) clogueres 3) cloguera etc...

Imperatiu:             2) clou 3) cloga 4) clogam 5) clogau 6) cloguen

     14)           COLLIR

Infinitiu: collir  Participi de present: collint  Participi passat: collit

Indicatiu, Present:   1) cullc 2) culls 3) cull 4) collim 5) colliu 6) cullen

Subjuntiu, Present:  1) cullga 2) cullgues 3) cullga 4) cullgam 5) cullgau 6) cullguen

Imperfecte:            1) collira 2) collires etc...

Imperatiu:           2) cull 3) cullga 4) cullgam 5) cullgau 6) cullguen

     15)           COMENÇAR

Infinitiu: començar  Participi de present: començant Participi passat: començat

Indicatiu Present:     1) comence  2) comences 3) comença etc...

Imperfecte:             1) començava 2) començaves etc...

Perfecte:                1) comenci 2) començares 3) començà 4) començarem etc...

Futur i Condicional:  1) començare 1) començaria

Subjuntiu, Present:  1) comence  2) comences  3) comence etc...

Imperfecte:           1) començara 2) començares etc...

Imperatiu:            2) comença 3) comence 4) comencem 5) comenceu 6) comencen

     16)           COMPLIR

Infinitiu: complir Participi de present: complint  Participi passat: complit

Indicatiu Present:    1) complixc  2) complixes 3) complix 4)complim etc...

Subjuntiu, Present:  1) complixca 2) complixques 3) complixca 6) complixquen

Imperatiu:             2) complix 3) complixca 4) complim 5) compliu 6)complixquen

     17)           CONEIXER

Infinitiu: coneixer  Participi de present: coneixent Participi passat: conegut

Indicatiu Present:    1) conec 2) coneixes 3) coneix 4) coneixem 5) coneixeu 6) coneixen

Imperfecte:           1) coneixia 2) coneixies 3) coneixia etc...

Perfecte:              1) conegui  2) conegueres 3) conegue 4) coneguerem 5) coneguereu etc...

Futur:                  1) coneixere 2) coneixeras etc...

Condicional:          1) coneixeria 2) coneixeries etc...

Subjuntiu, Present: 1) conega 2) conegues 3) conega 4) conegam 5) conegau 6) coneguen

Preterit Imperfecte: 1) coneguera 2) conegueres etc...

Imperatiu:      2) coneix 3) conega 4) conegam 5) conegau 6) coneguen

     18)           CORRER

Infinitiu: correr  Participi de present: corrent  Participi passat: corregut     

Indicatiu Present:    1) correc 2) corres 3) corre 4) correm 5) correu 6) corren

Imperfecte:            1) corria 2) corries etc...

Perfecte:                1) corregui 2) corregueres 3) corregue 4) correguerem 5) correguereu 6) corregueren

Futur i condicional:  1) correre 1) correria

Subjuntiu, Present:  1) correga 2) corregues 3) correga etc...

Imperfecte:           1) correguera  2) corregueres 3) correguera etc...

Imperatiu:             2) corre 3) correga 4) corregam 5) corregau 6)correguen

     19)           COSIR

Infinitiu: cosir  Participi de present: cosint  Participi passat: cosit     

Indicatiu Present:     1) cusc  2) cuses   3) cus  4) cosim 5) cosiu 6) cusen

Imperfecte:             1) cosia 2) cosies etc...

Perfecte:                1) cosi   2) cosires etc...

Futur:                    1) cosire 2) cosiras etc...

Condicional:           1) cosiria 2) cosiries etc...

Subjuntiu, Present:  1) cusga  2) cusgues 3) cusga 4) cusgam 5) cusgau 6) cusguen

Imperfecte:           1) cosira   2) cosires etc...

Imperatiu:            2) cus 3) cusga 4) cusgam 5) cusgau 6) cusguen

     20)           COURE

Infinitiu: coure  Participi de present: coent  Participi passat: (cogut o) cuit

Indicatiu Present:     1) coc   2) cous  3) cou  4) coem 5) coeu 6) couen

Imperfecte:            1) coïa   2) coïes  3) coïa 4) coïem 5) coïeu 6) coïen

Perfecte:               1) cogui 2) cogueres 3) cogue  4) coguerem 5)coguereu 6) cogueren

Futur:                  1) couré 2) couras    3) coura   4) courem etc...

Condicional:          1) couria 2) couries   3) couria  4) couriem etc...

Subjuntiu, Present: 1) coga   2) cogues   3) coga 4) cogam 5) cogau 6) coguen

Imperfecte:          1) coguera  2) cogueres 3) coguera

Imperatiu:           2) cou 3) coga 4) cogam 5) cogau 6) coguen

cites

La llengua te vida propia independent, lliteratura propia i pot formar la seua historia d’evolució morfológica dende que s’emancipa de sa mare. El dialecte no pot tindre vida independent, ni molt menys lliteratura propia; per lo tant, rigause d’aquells que sostenen que el valenciá es un pur dialecte; eixos no han llegit nostres clássics del sigles XIV, XV, XV, i XVII.
Lluis Fullana i Mira (1916)

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
junts front a la AVL
El teu nom en valencia
Associacio d´Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya: