Decalec presentat per la RACV a la AVL

Per Real Academia de Cultura Valenciana (RACV)

La Real Acadèmia de Cultura Valenciana, fundació pública, que des de 1915 ve treballant per la llengua i la cultura valencianes, davant de l´invitació oficial feta per l´AVL el 25/05/2004, per a mantindre una reunió a on informar ad esta Real Acadèmia dels seus treballs sobre el valencià, i vistes les seues actuacions, com ara l´acort del 25/03/2002, pel qual s´aprovà el referent normatiu oficial del valencià, vol expressar la seua postura en els següents punts:

1.- Considerem l´AVL una institució fortament politisada i en una gran dependència política que li resta l´independència i la pluralitat necessària que ha de tindre una institució acadèmica per a poder treballar científicament.

2.- Recordem que en el nomenament dels 21 acadèmics no s´han seguit els requisits marcats per la pròpia llei de creació de l´AVL, ya que alguns d´ells no són experts en valencià ni tenen una acreditada competència científica ni acadèmica en esta llengua, ni han destacat en les lletres o ensenyança en matèria llingüística, ni tenen producció reconeguda en valencià.

3.- També considerem irregular el nomenament que s´ha fet dels 21 acadèmics, ya que segons la llei de creació de l´AVL no s´ha fet “segons criteris d´evaluació objectiva” sino seguint uns criteris estrictament polítics.

4.- No considerem que la nostra sensibilitat o postulats llingüístics de valencianitat i autoctonia de la llengua valenciana estiguen suficientment representats en el sí de l´AVL en garanties per a poder influir de manera eficaç en les propostes finals.

5.- És inacceptable que l´AVL qüestione el nom de la llengua valenciana quan una Llei Orgànica de consens i norma bàsica de convivència com és l´Estatut d´Autonomia li dona el nom oficial de “idioma valencià”, denominació que arreplega, junt a la de “llengua valenciana” la Llei d´Us i Ensenyança del Valencià de 1983, denominació esta avalada per la tradició històrica valenciana que mai utilisa l´AVL.

6.- Exigim un debat sobre ortografia valenciana entre les normes ortogràfiques del Puig i les Bases de 1932 i que s´adopte l´ortografia que més s´adapte al valencià, a l´hora que denunciem una manipulació tendenciosa de les originals bases del 32, a on no s´arreplega el dígraf -tz- en la terminació – isar, s´accepten formes com ab o lo i certs usos de la ch que hui l´AVL ignora.

7.- Nos reafirmem en el contingut del “Manifest dels ciutadans i ciutadanes sobre la llengua valenciana”, firmat per les principals entitats i editorials valencianistes, presentat al Govern Valencià i a l´AVL el 30-3-2004 i exigim que les característiques llingüístiques genuïnes valencianes que en ell s´arrepleguen siguen alçades a la categoria de norma per l´AVL si es vol conseguir un consens i una acceptació de l´AVL per part del valencianisme cultural.

8.- No podem acceptar que el debat sobre el valencià es reduïxca a una simple negociació o mercadeig pel qual es fan oficials unes quantes paraules valencianes junt al cabal lèxic català. La llengua valenciana és molt més que un lèxic diferent i es fa necessari reconéixer i fer norma la seua morfologia nominal i verbal, la seua fonètica i la seua sintàxis que és lo que realment caracterisa al valencià.

9.- És inacceptable que l´AVL faça del valencià una dialecte del català per mig de la fòrmula dels doblets o opcions a on s´oferix generalment primer la forma catalana i després la valenciana. Açò no sols dialectalisa al valencià sino que confon i dificulta el seu aprenentage i procés de normativisació i normalisació, en un intent absurt d´introduir i fer oficials les formes catalanes en territori valencià.

10.- És inadmissible que l´AVL calle davant dels constants atacs que rep l´idioma valencià a nivell autonòmic, estatal i internacional, mostrant una falta de criteri, d´operativitat o lo que és pijor de desacort intern, prova de que no és una via vàlida per al consens que tant necessitem pel be de la recuperació, dignificació i difusió del valencià.

Articul baixat de la web Idioma Valencià:

http://perso.wanadoo.es/idiomavalencia/docs/var/decalecracv.htm

cites

No es el catala una llengua romanica que sempre haja estat entre les llengües en personalitat propia: tot lo contrari, era considerat com una varietat dialectal de la llengua provençal, i nomes des de fa relativament poc, ha mereixcut la categoria de llengua neollatina independent
A. Badia Margarit

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
junts front a la AVL
El teu nom en valencia
Associacio d´Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya: