“Papallona”, la paraula perduda

Per Xavier Gimeno Alonso

Fa uns dies, parlant en un companyer de treball i comentant activitats deportives, em digué que ad ell li agradava molt nadar a l´estil “papallona”. Yo li pregunté que aixo que classe d´estil era i tambe a quin sant amprava eixa paraula quan aci en Castello mai s´havia dit per a nomenar ad eixa classe d´insecte, i que els valencians diem “palometa”.

El meu companyer em digué que eixa paraula l´haviem perdut, que antigament nos la portaren i durant el temp s´ha perdut. Yo li digué que quan era menut anava a l´horta en mon tio Gabriel i ell, llaurador de tota la vida, dia “palometa”, i que s´informara i documentara sobre el mateix.

Al dia següent em comentà que ha buscat la paraula “papallona” en el diccionari i apareix com a definicio de “mariposa” en castellà.

Be, a partir d´eixe moment nomes me queda per dir que per desgracia aixo es lo que tenim els valencians, un llenguage acatalanat que diuen “valencià”, afavorit pels nostres politics i eixa entitat catalanera que han parit com es la AVL, baix els dictats de l´Institut d´Estudis Catalans. I que hui en dia estan ensenyant a les noves generacions en els coleges, instituts i universitats valencianes, ademes l´universitat no va en tonteries i al “valencià” li diuen directament llengua catalana.

Com a final d´est articul, mirem els diccionaris valencians, no acatalanats.

•     Diccionari Ortogràfic Valencià-Castellà, Castellà-Valencià, Real Acadèmia de Cultura Valenciana (RACV). 2ª Ed. Valéncia, 2004.

Mariposa, subs. f. paloma, palometa (insecto)

Ara mirarem si eixa paraula l´havem perduda.

•     Diccionari Históric del Idioma Valenciá Modern (DHIVAM) de Ricart Garcia Moya. Valencia, 2006.

N´hi han set definicions de la paraula “palometa” i cap de la paraula “papallona”, una d´elles indicant que apareix en el diccionari de Gadea de l´any 1909, tambe una atra que senyalem:

•     Palometa. “papalló, usual en el País Catalá; y palometa en lo Reyne de Valencia” (DECLLC).

DECLLC, Dicc. Etimológic i Complementari de la Llengua Catalana.

Si mirem el Diccionari Valencià Escolar de Francesc Ferrer Pastor. 4ª Ed. València, 1999, acatalanat, que es un dels diccionaris que utilisen els nostres escolars, tenim:

•     Mariposa. f……[papallona, palometa]

Com podem vore, la definicio catalana apareix en primer lloc.

En aixo, crec, que està tot dit.

cites

La lengua valenciana difiere bastante de la catalana para poder permitirse gramática y vocabulario propio si sus literatos quisieran construirselos, como lo han hecho los catalanes a la suya (...) En el caso Valencia-Cataluña, lo importante sería no la similitud, sino la diferencia de las lenguas y la conclusión sería, no la similitud sino la diferencia de los pueblos
Salvador de Madariaga

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
junts front a la AVL
El teu nom en valencia
Associacio d´Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya: