Andreu Sempere, Gramatica Valenciano-Llatina. 1546. Segle d´Or de la Llengua Valenciana: XV i XVI

Per María Teresa Puerto Ferre

1546.- Portada de la GRAMATICA VALENCIANO-LATINA, del mege i excels humaniste ANDREU SEMPERE (Alcoy, ¿-1572), de la que se´n feren prop de quaranta edicions: la primera en VALENCIA en 1546, seguint-li´n sis edicions mes durant el segle XVI, dos edicions en Barcelona en 1570 i 1637, dos edicions en Cagliari (Sardenya) en 1557 i 1583, i més de vint edicions en Mallorca en el segles XVII, XVIII i XIX. En estos llocs s´estudià el llati, durant molt anys, en una GRAMATICA VALENCIANA. La present edicio es de Palma de Mallorca de 1749.

El gramatic VALENCIÀ ANDREAE SEMPERE va ser un dels homens mes instruïts del seu temps. L´humanista aragonés Joan Llorenç Palminero, mestre de gramatica en Alcoy, li definix en els seus escrits com “l´Aristaco dels gramatics, Geòrgies dels retorics, Varron dels historiadors, príncep de les llengües grega i llatina, tercer Cató Uticense, restaurador de tota eloqüencia i doctrina; en els llavis dels quals residia la propietat de Ciceron, en el seu pit la vehemencia de Demostenes, i en el seu cap la sabiduria de Plató”. ( Orat.Valent.habita anu.1572).

Tota llengua historica que conseguix la gloria de posseir un Segle d´Or Literari (segle i mig en el cas de la Llengua Valenciana) elabora el seu “standard” al llarg d´eixe segle d´or quan centenars d´autors literaris la consagren com a llengua escrita. Es el moment en que apareixen els llibres de gramatica (“Gramatica VALENCIÀ-.LLATÍ” de A. Sempere. 1546), que estructuren la dita llengua i els diccionaris que codificaran el seu lexic. (“Líber Elegantiarum” Joan Esteve. Valencia, 1472).

Igual que en Italia, durant el Renaiximent es realisa la recuperacio del mon Classic i, en particular, de l´ensenyança del llatí. Es per aixo que apareixen les primeres gramatiques capaces de dotar als aprenents de la dita llengua d´un instrument de treball. Aixina Nebrija publica en 1441 el seu Introductiones ‘in´ Latinam Grammaticam i es en 1546 quan el valencià d´Alcoy ANDREAE SEMPERE publica el seu Introductiones ‘in´ Latinam Grammaticam per a l´estudi del llatí en les seues classes de Retorica.

El títul de la seua primera Grammaticae va ser “Prima vereque compendiaria Grammaticae Latinae Institutio” i comprenia dos llibres, un d´Etymologia, i l´atre de Syntaxis, materies que venien a correspondre´s en el primer cicle de l´ensenyança del llatí. Aixina, en dos llibres, va ser editada la primera vegada en LLENGUA VALENCIANA en 1546 (Valencia), encara que la tercera edicio, feta també en Valencia el 1560, la trobarem escrita davall el títul que l´ha fet famosa: Prima Grammaticae Latinae Institutio, tribus libris explicata.

En esta obra, Sempere plasmava els seus coneiximents i la seua didactica en les aules. Hi ha constancia que el manual va ser usat en Cagliari (illa de Sardenya), en Baeza (Jaén) i en Palma de Mallorca. I a pesar que Andreu Sempere no va estar en Mallorca, es ahí on va triumfar la seua Grammatica, i inclús des de 1774 s´editarà en mallorquí, sent els escolapis i els jesuïtes els que mes li empraran en les illes.

El prestigi de la Grammaticae va ser molt gran i es feren mes de quaranta edicions que anirien des del segle XVI fins quasi 1847. Recordem la referència que va fer d´ella l´any 1774 l´erudit d´Oliva, Gregori Mayans:

"El Consell, sense averlo jo suplicat, va manar que la meua Gramàtica s´ensenyara en totes les universitats de la Corona d´Aragó. Els mallorquins van representar per voler continuar ab la Gramàtica d´Andrés Semper escrita en mallorquí. Els catalans per no deixar l´ensenyança en la seua llengua".

El nostre “humanista“ valencià va ser un home modelic un referent renaixentista a qui cal imitar i seguir. Andrés Sempere va ser un “classic” en les Ciencies i en les Lletres. En les Ciencies va ser mege format en els nous metodes experimentals del celebre mege Vesalio basats en l´observacio i en l´anatomia positiva. I com a classic de les Lletres va ser batallador docent d´un llatí verdaderament "ciceronià", en contra dels pseudodialectics que preconisaven idees medievals esterilment escolastiques. Andrés Sempere, va ser un espirit sintetisador (mege, pedagog, filòleg, mestre de la teoria literària, poeta llatí), un producte típic del Renaixement, un classic especimen del "homo universalis" que es manifesta com un home de cultura integral, un "humanista" en la mes ampla accepcio del terme que va utilisar el LLATI i la LLENGUA VALENCIANA.

Biografia

El periodo historic que va viure el valencià d´Alcoy Andreu Sempere es una etapa de grans acontenyiments culturals, coneguda en el nom d´Humanisme. Es l´epoca de maxim apogeu intelectual de la Universitat de Valencia on conviuen un munto d´humanistes, circumstancia que no tornara a repetir-se en el Regne de Valencia fins a la vinguda de la Ilustració.

Andreu Sempere naix a Alcoy encara que no se sap en certea la data: uns autors la fixen el 1499 i atres uns anys després, entre 1500 i 1510.

De jove va estudiar Medicina encara que no se sap a on; pot-ser ho fera en París o en Montpeller. Pareix que va ser discipul del celebre mege Luis Collado, apassionat defensor dels metodos experimentals que propugnava Vessa-li.

No obstant aixo, sera en el camp de la Filologia -la Gramatica, la Retorica i l´Eloqüencia- on mostrarà Sempere el seu espirit humanístic i renovador per a ensenyar en precisio i senzillea la llengua llatina.

A partir de l´any 1539 dona classes de Gramatica Llatina i sera catedratic de Retorica en la Universitat de Valencia.

Anys despres, en 1546, es publica en Valencia la primera edicio de la seua Gramatica en LLENGUA VALENCIANA i LLATÍ, feta d´encarrec per a ser impartida en les escoles de Cagliari, en l´illa de Sardenya, on pot ser aniria durant un curt espai de temps per a impartir classes, encara que al poc tornaria a Valencia.

Entre els anys 1556 i 1558 va tornar en Alcoy a eixercir la medicina. Els motius que li induïxen a abandonar la Universitat no son clars. Pot ser, fugia de l´esclat de pesta que havia aparegut en Valencia o pot ser va anar per desencontres economics en la Universitat. De fet, quan esta li va oferir 1.000 sous de jornal, aixina com de poder eixercir al temps la seua professio de mege, va tornar a ocupar la catedra de Retorica fins a la seua mort que va tindre lloc catorze anys mes tart, el dia 5 de febrer de 1572.

==== (En castellano)

Andreu Sempere, Gramatica Valenciano-Latina (1546). Siglo de Oro de la Lengua Valenciana: XV y XVI.

1546.- Portada de la GRAMÁTICA VALENCIANO-LATINA , del médico y excelso humanista ANDREU SEMPERE (Alcoy,¿-1572), de la que hicieron cerca de cuarenta ediciones: la primera en VALENCIA en 1546, a la que siguieron seis ediciones más durante el siglo XVI, dos ediciones en Barcelona en 1570 y 1637, dos ediciones en Cagliari (Cerdeña) en 1557 y 1583, y más de veinte ediciones en Mallorca en los siglos XVII, XVIII y XIX. En estos lugares se estudió el latín, durante muchos años, con una GRAMÁTICA VALENCIANA. La presente edición es de Palma de Mallorca de 1749.

El gramatista ANDREAE SEMPERE fue uno de los hombres más instruidos de su tiempo que utilizó la LENGUA VALENCIANA y el LATIN como lenguas vehiculares. El humanista aragonés Joan Llorenç Palminero, maestro de gramática en Alcoy, le define en sus escritos como “el Aristaco de los gramáticos, Georgias de los retóricos, Varron de los historiadores, príncipe de las lenguas griega y latina , tercer Catón Uticense , restaurador de toda elocuencia y doctrina; en cuyos labios residía la propiedad de Ciceron , en su pecho la vehemencia de Demóstenes , y en su cabeza la sabiduría de Platón. (Orat.Valenct.habita anu.1572).

Toda lengua histórica que alcanza la gloria de poseer un Siglo de Oro Literario (siglo y medio en el caso de la LENGUA VALENCIANA) elabora su “standard” a lo largo de ese siglo de oro cuando centenares de autores literarios la consagran como lengua escrita. Es el momento en que aparecen los libros de gramática (“Gramática VALENCIANO-LATINA” de A. Sempere. 1546), que estructuran dicha lengua y los diccionarios que codifican su léxico. Diccionarios. (“Liber Elegantiarum” Joan Esteve .Valencia, 1472)

Al igual que en Italia, durante el Renacimiento se realiza la recuperación del Mundo Clásico y, en particular, de la enseñanza del latín. Es por eso que aparecen las primeras gramáticas capaces de dotar a los aprendices de dicha lengua de un instrumento de trabajo. Así Nebrija publica en 1441 su "Introductiones in Latinam Grammaticam" y es en 1546 cuando el valenciano de Alcoi ANDREAE SEMPERE, usando la LENGUA VALENCIANA publica su "Introductiones in Latinam Grammaticam" para el estudio del latín en sus clases de Retórica.

El título de su primera Grammaticae fue “Delgada vereque compendiaría Grammaticae Latinae Institutio" y comprendía dos libros, uno de Etymologia, y el otro de Syntaxis, materias que venían a corresponderse con el primer ciclo de la enseñanza del latín. Así, con dos libros, fue editada la primera vez en LENGUA VALENCIANA-LATIN el 1546 (Valencia) , aunque la tercera edición, hecha también en Valencia el 1560, la encontraremos escrita bajo el título que la ha hecho famosa: "Delgada Grammaticae Latinae Institutio, tribus libris explicata".

Con esta obra, Sempere plasmaba sus conocimientos y su didáctica en las aulas. Hay constancia de que el manual fue usado en Cagliari (isla de Cerdeña), en Baeza (Jaén) y en Palma de Mallorca. Y a pesar de que Andreu Sempere no estuvo en Mallorca, es allí donde triunfó su Grammatica, e incluso desde 1774 se editará en mallorquín, siendo los escolapios y los jesuitas los que más le emplearán en las islas.

El prestigio de la Grammaticae fue muy grande y se hicieran más de cuarenta ediciones que irían desde el siglo XVI hasta casi 1847. Recordamos la referencia que hizo de ella el año 1774 el erudito de Oliva, Gregori Mayans:

"El Consejo, sin averlo yo suplicado, mandó que mi Gramática se enseñase en todas las Universidades de la Corona de Aragón. Los mallorquines representaron por querer continuar con la Gramática de Andrés Semper escrita en mallorquín. Los catalanes por no dejar la enseñanza en su lengua".

Nuestro “humanista “ valenciano fue un hombre modélico un referente renacentista al que hay que imitar y seguir. Andrés Sempere fue un “clásico” en las Ciencias y en las Letras. En las Ciencias fue médico formado en los nuevos métodos experimentales del celebre médico Vesalio basados en la observación y en la anatomía positiva. Y como clásico de las Letras fue batallador docente de un latín verdaderamente "ciceroniano", en contra de los pseudodialécticos que preconizaban ideas medievales estérilmente escolásticas. Así pues, Andrés Sempere, fue un espíritu sintetizador (médico, pedagogo, filólogo, maestro de la teoría literaria, poeta latino), un producto típico del Renacimiento, un clásico espécimen del "homo universalis" que se manifiesta como un hombre de cultura integral, un "humanista" en la más amplía acepción del término.

Biografía

El período histórico que vivió el alcoyano Andreu Sempere es una etapa de grandes acontecimientos culturales, conocida con el nombre de Humanismo Renacentista. Es el época de máximo apogeo intelectual de la Universidad de Valencia donde conviven un montón de humanistas, circunstancia que no volverá a repetirse a nuestras tierras hasta la venida de la Ilustración.
Andreu Sempere nace en Alcoy aunque no se sabe con certeza la fecha: unos autores la fijan el 1499 y otros unos años después, entre 1500 y 1510.

De joven estudió Medicina aunque no se sabe donde; tal vez lo haría en París o en Montpellier. Parece que fue discípulo del célebre médico Luis Collado, apasionado defensor de los métodos experimentales que propugnaba Vessali.

Sin embargo, será en el campo de la Filología -la Gramática, la Retórica y la Elocuencia- donde mostrará Sempere su espíritu humanístico y renovador para enseñar con precisión y sencillez la lengua latina usando la LENGUA VALENCIANA como lengua vehicular.

A partir del año 1539 da clases de Gramática latina y será catedrático de Retórica a la Universidad de Valencia.

Años después, el 1546, se publica en Valencia la primera edición de su Gramática en LENGUA VALENCIANA y LATÍN, hecha de encargo para ser impartida en las escuelas de Cagliari, en la isla de Cerdeña, donde tal vez marcharía durante un corto espacio de tiempo para impartir clases, aunque al poco volvería a Valencia.

Entre los años 1556 y 1558 fue a Alcoy a ejercer la medicina. Los motivos que le inducen a abandonar la Universidad no son claros. Tal vez huía del estallido de peste que había aparecido en Valencia o tal vez marchó por desavenencias económicas con la Universidad. De hecho, cuando esta le ofreció 1.000 sueldos de jornal, así como de poder ejercer al tiempo su profesión de médico, va volver a ocupar la cátedra de Retórica hasta su muerte que tuvo lugar catorce años más tarde, el día 5 de febrero de 1572.

Fonts bibliografiques:

  1. "Cronologia historica de la Llengua Valenciana", Mª Teresa Puerto y colab.(Diput.VLC.2007)
  2. “Recopilación Histórica sobre la Denominación Llengua Valenciana” de Salvador Faus i Sabater “
  3. “El Crit d e la Llengua” de Josep Alminyana ,
  4. Selección de Catálogo de Facsímiles sobre la Lengua Valenciana editados por la Librería Paris-Valencia.
  5. “Lengua Valenciana una Lengua Suplantada” de Mª Teresa Puerto Ferre
  6. “Historias del Idioma Valenciano” de Ricart Garcia Moya
* Articul baixat de la web de Dª Mª Teresa Puerto

http://www.teresafreedom.com/modules.php?name=News&file=article&sid=258

cites

Acaba la Biblia molt vera e catholica, treta de una biblia del noble mossen Berenguer Vives de Boil, cavaller, la qual fon trellada de aquella propia que fon arromançada, en lo monestir de Portacoeli, de llengua latina en la nostra valenciana.
Bonifaci Ferrer (1478)

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
junts front a la AVL
El teu nom en valencia
Associacio d´Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya: