Gramatica Normativa de la Llengua Valenciana (Index)

Per Josep Maria Guinot i Galan

INDEX

Prolec.....................................................................................
Nota Preliminar
     La Llengua Valenciana...............................................
     1.- Area geografica del valencia................................
     2.- Denominacio de la llengua....................................
     3.- El valencia, llengua, no dialecte...........................

     Introduccio a la Gramatica............................................

          PRIMERA PART                         FONETICA

Capitul I, Nocions generals.....................................................
Capitul II, Fonetica valenciana..............................................
     Alfabet
     Sistema de signes fonetics
     Les vocals.....................................................................
     Els diftoncs i triftoncs
     Les consonants..............................................................
     1.- Sons bilabials
     2.- Sons labio-dentals
     3.- Sons dentals
     4.- Consonants alveolars
     5.- Consonants palatals
     6.- Consonants velars
     7.- La silaba

          SEGONA PART                         ORTOGRAFIA

Capitul III....................................................................................
     1.- Abecedari
     2.- Us de les consonants
     3.- LŽaccent grafic
     4.- La dieresis
     5.- Finals de renglo
     6.- LŽelisio grafica. Apostrof
     7.- El guionet

          TERCERA PART                         MORFOLOGIA

Capitul IV. LŽarticul..................................................................
     Classes dŽarticul
Capitul V. El substantiu........................................................
     Genero
     Formacio del plural
Capitul VI. LŽadjectiu calificatiu.................................................
     Formacio del femeni
     Formacio del plural
     Graus de significacio
Capitul VII. Formacio de derivats dels noms.......................................
     Adverbialisacio i substantivisacio dels adjectius
Capitul VIII. Adjectius demostratius i possessius.................................
Capitul IX. Adjectius numerals, quantitatius i indefinits........................
Capitul X. Adjectius interrogatius, exclamatius i relatius....................
Capitul XI. Pronom personal...................................................................
Capitul XII. Els atres pronoms................................................................
     1.- Demostratius
     2.- Possessius
     3.- Indefinits
     4.- Relatius
     5.- Interrogatius i exclamatius
Capitul XIII. El verp...................................................................................
     1.- Generalitats
     2.- Modos, temps, persones i numero
Capitul XIV. Conjugacio dels verps...............................................................
     Verps auxiliars................................................................................
     1.- Conjugacio
     2.- El verp HAVER
     3.- El verp SER
Capitul XV. Conjugacio regular......................................................................
     1.- Primera conjugacio: amar
     2.- Segona conjugacio: vencer
      Segona conjugacio: perdre
     3.- Tercera conjugacio: sentir
      Tercera conjugacio: servir
     4.- Resum de les caracteristiques dels verps regulars
     5.- Conjugacio passiva
     6.- Forma reflexiva
Capitul XVI. Els verps irregulars......................................................................
     1.- Irregularitats aparents
     2.- Irregularitats de la 1Ș conjugacio
     3.- Irregularitats de la 2Ș conjugacio
     4.- Irregularitats de la 3Ș conjugacio
Capitul XVII. Verps defectius, impersonals i dŽobligacio. Participi....................
     1.- Defectius
     2.- Impersonals
     3.- Formes dŽobligacio
     4.- Participis
Capitul XVIII. Principals models de verps dŽirregularitat aparent o real...........
     Llista de verps irregulars per orde alfabetic
Capitul XIX. LŽadverbi...................................................................................
     Classes
Capitul XX. La preposicio............................................................................
     Classes
Capitul XXI. La conjuncio i la interjeccio........................................................
     Classes

          QUARTA PART                         SINTAXIS

Capitul XXII. LŽoracio......................................................................
Capitul XXIII. Estructura de lŽoracio................................................
     Categories gramaticals
Capitul XXIV. La concordancia......................................................
Capitul XXV. Regim i construccio.....................................................
Capitul XXVI. Funcions sintactiques..................................................
     LŽadjectiu calificatiu
Capitul XXVII. Els determinants........................................................
     LŽarticul indefinit
Capitul XXVIII. LŽadjectiu determinatiu.................................................
Capitul XXIX El pronom personal...................................................
     Les formes debils
     Els pronoms adverbials
Capitul XXX. Pronoms relatius.........................................................
     El pronom relatiu
     El pronom adverbial ON o AON
Capitul XXXI. El verp.......................................................................
     LŽoracio simple
     Classes dŽoracions
Capitul XXXII. El verp (continuacio).................................................
     Estructura i caracteristiques
     Veu, aspecte, modo, temps
Capitul XXXIII. Els modos personals.................................................
     LŽindicatiu. Temps
Capitul XXXIV. El condicional...........................................................
Capitul XXXV. El subjuntiu i lŽimperatiu............................................
Capitul XXXVI. Verps auxiliars..........................................................
Capitul XXXVII. Les perifrasis verbals............................................
Capitul XXXVIII. Les formes nominals del verp..................................
     LŽinfinitiu
Capitul XXXIX. El Gerundi.............................................................
Capiutl XL. El Participi................................................................
Capitul XLI. LŽAdverbi.......................................................................
Capitul XLII. La Preposicio.......................................................................
Capitul XLIII. Conjuncio i interjeccio.......................................................
Capitul XLIV. Sintaxis de lŽoracio composta..............................................
     Oracions yuxtapostes
     Oracions coordinades: copulatives, distributives, disjuntives,
     adversatives, ilatives i consecutives
Capitul XLV. La subordinacio....................................................................
     Modos de subordinacio
     Concordancia de temps
Capitul XLVI. Oracions subordinades en particular......................................
     Oracions substantives, subjecte i complement directe
     Oracions complement indirecte (finals)
     Interrogatives indirectes
     Oracions complement circunstancial
Capitul XLVII. Oracions dŽadjectiu o relatives...........................................
Capitul XLVIII. Oracions adverbials (circumstancials).................................
     De lloc, de temps, modals
Capitul XLIX. Oracions adverbials.....................................................
     Comparatives
     Consecutives
Capitul L. Oracions adverbials...........................................................
     Oracions condicionals
     Oracions causals
     Construccio absoluta

          QUINTA PART                    SINTAXIS FIGURADA

Capitul LI. La Sintaxis figurada......................................................
     Anastrofe i Enalage
     Hiperbato
     LŽelipsis
     El pleonasme
     La silepsis
Capitul LII. Vicis de diccio...............................................................
     El barbarisme
     Paraules estranyes
     El solecisme
     Atres vicis

          SEXTA PART               FORMACIO DE PARAULES

Capitul LIII. Enriquiment...................................................................
     LŽhabilitacio
     La derivacio
     Els sufixos. La formacio per sufixos de noves paraules
     Infixos i prefixos
     La composicio
     La parasintesis

     APENDIX:

     I Taula de combinacions binaries de pronoms............................
     II Taula sinoptica dels sufixos valencians....................................

cites

La trenta e dues es que aquesta terra ha lenguatge compost de diverses lengues que li son entorn, e de cascuna a retengut ço que millor li es, e ha lexats los pus durs e los pus mals sonants vocables dels altres, he ha presos los millors. E no res menys trobarets dins aquesta beneyta ciutat qui us pot ensenyar les principals lengues del mon. Axi com son lati, ebraych e morisch
Francesc Eiximenis

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
junts front a la AVL
El teu nom en valencia
Associacio dŽEscritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya: