Gramatica Normativa de la Llengua Valenciana (Index)

Per Josep Maria Guinot i Galan

INDEX

Prolec.....................................................................................
Nota Preliminar
     La Llengua Valenciana...............................................
     1.- Area geografica del valencia................................
     2.- Denominacio de la llengua....................................
     3.- El valencia, llengua, no dialecte...........................

     Introduccio a la Gramatica............................................

          PRIMERA PART                         FONETICA

Capitul I, Nocions generals.....................................................
Capitul II, Fonetica valenciana..............................................
     Alfabet
     Sistema de signes fonetics
     Les vocals.....................................................................
     Els diftoncs i triftoncs
     Les consonants..............................................................
     1.- Sons bilabials
     2.- Sons labio-dentals
     3.- Sons dentals
     4.- Consonants alveolars
     5.- Consonants palatals
     6.- Consonants velars
     7.- La silaba

          SEGONA PART                         ORTOGRAFIA

Capitul III....................................................................................
     1.- Abecedari
     2.- Us de les consonants
     3.- LŽaccent grafic
     4.- La dieresis
     5.- Finals de renglo
     6.- LŽelisio grafica. Apostrof
     7.- El guionet

          TERCERA PART                         MORFOLOGIA

Capitul IV. LŽarticul..................................................................
     Classes dŽarticul
Capitul V. El substantiu........................................................
     Genero
     Formacio del plural
Capitul VI. LŽadjectiu calificatiu.................................................
     Formacio del femeni
     Formacio del plural
     Graus de significacio
Capitul VII. Formacio de derivats dels noms.......................................
     Adverbialisacio i substantivisacio dels adjectius
Capitul VIII. Adjectius demostratius i possessius.................................
Capitul IX. Adjectius numerals, quantitatius i indefinits........................
Capitul X. Adjectius interrogatius, exclamatius i relatius....................
Capitul XI. Pronom personal...................................................................
Capitul XII. Els atres pronoms................................................................
     1.- Demostratius
     2.- Possessius
     3.- Indefinits
     4.- Relatius
     5.- Interrogatius i exclamatius
Capitul XIII. El verp...................................................................................
     1.- Generalitats
     2.- Modos, temps, persones i numero
Capitul XIV. Conjugacio dels verps...............................................................
     Verps auxiliars................................................................................
     1.- Conjugacio
     2.- El verp HAVER
     3.- El verp SER
Capitul XV. Conjugacio regular......................................................................
     1.- Primera conjugacio: amar
     2.- Segona conjugacio: vencer
      Segona conjugacio: perdre
     3.- Tercera conjugacio: sentir
      Tercera conjugacio: servir
     4.- Resum de les caracteristiques dels verps regulars
     5.- Conjugacio passiva
     6.- Forma reflexiva
Capitul XVI. Els verps irregulars......................................................................
     1.- Irregularitats aparents
     2.- Irregularitats de la 1Ș conjugacio
     3.- Irregularitats de la 2Ș conjugacio
     4.- Irregularitats de la 3Ș conjugacio
Capitul XVII. Verps defectius, impersonals i dŽobligacio. Participi....................
     1.- Defectius
     2.- Impersonals
     3.- Formes dŽobligacio
     4.- Participis
Capitul XVIII. Principals models de verps dŽirregularitat aparent o real...........
     Llista de verps irregulars per orde alfabetic
Capitul XIX. LŽadverbi...................................................................................
     Classes
Capitul XX. La preposicio............................................................................
     Classes
Capitul XXI. La conjuncio i la interjeccio........................................................
     Classes

          QUARTA PART                         SINTAXIS

Capitul XXII. LŽoracio......................................................................
Capitul XXIII. Estructura de lŽoracio................................................
     Categories gramaticals
Capitul XXIV. La concordancia......................................................
Capitul XXV. Regim i construccio.....................................................
Capitul XXVI. Funcions sintactiques..................................................
     LŽadjectiu calificatiu
Capitul XXVII. Els determinants........................................................
     LŽarticul indefinit
Capitul XXVIII. LŽadjectiu determinatiu.................................................
Capitul XXIX El pronom personal...................................................
     Les formes debils
     Els pronoms adverbials
Capitul XXX. Pronoms relatius.........................................................
     El pronom relatiu
     El pronom adverbial ON o AON
Capitul XXXI. El verp.......................................................................
     LŽoracio simple
     Classes dŽoracions
Capitul XXXII. El verp (continuacio).................................................
     Estructura i caracteristiques
     Veu, aspecte, modo, temps
Capitul XXXIII. Els modos personals.................................................
     LŽindicatiu. Temps
Capitul XXXIV. El condicional...........................................................
Capitul XXXV. El subjuntiu i lŽimperatiu............................................
Capitul XXXVI. Verps auxiliars..........................................................
Capitul XXXVII. Les perifrasis verbals............................................
Capitul XXXVIII. Les formes nominals del verp..................................
     LŽinfinitiu
Capitul XXXIX. El Gerundi.............................................................
Capiutl XL. El Participi................................................................
Capitul XLI. LŽAdverbi.......................................................................
Capitul XLII. La Preposicio.......................................................................
Capitul XLIII. Conjuncio i interjeccio.......................................................
Capitul XLIV. Sintaxis de lŽoracio composta..............................................
     Oracions yuxtapostes
     Oracions coordinades: copulatives, distributives, disjuntives,
     adversatives, ilatives i consecutives
Capitul XLV. La subordinacio....................................................................
     Modos de subordinacio
     Concordancia de temps
Capitul XLVI. Oracions subordinades en particular......................................
     Oracions substantives, subjecte i complement directe
     Oracions complement indirecte (finals)
     Interrogatives indirectes
     Oracions complement circunstancial
Capitul XLVII. Oracions dŽadjectiu o relatives...........................................
Capitul XLVIII. Oracions adverbials (circumstancials).................................
     De lloc, de temps, modals
Capitul XLIX. Oracions adverbials.....................................................
     Comparatives
     Consecutives
Capitul L. Oracions adverbials...........................................................
     Oracions condicionals
     Oracions causals
     Construccio absoluta

          QUINTA PART                    SINTAXIS FIGURADA

Capitul LI. La Sintaxis figurada......................................................
     Anastrofe i Enalage
     Hiperbato
     LŽelipsis
     El pleonasme
     La silepsis
Capitul LII. Vicis de diccio...............................................................
     El barbarisme
     Paraules estranyes
     El solecisme
     Atres vicis

          SEXTA PART               FORMACIO DE PARAULES

Capitul LIII. Enriquiment...................................................................
     LŽhabilitacio
     La derivacio
     Els sufixos. La formacio per sufixos de noves paraules
     Infixos i prefixos
     La composicio
     La parasintesis

     APENDIX:

     I Taula de combinacions binaries de pronoms............................
     II Taula sinoptica dels sufixos valencians....................................

cites

Es la lengua valenciana la primera lengua romance literaria de Europa, de cuyos clásicos no sólo aprendieron catalanes sino incluso castellanos
Menéndez Pidal

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
junts front a la AVL
El teu nom en valencia
Associacio dŽEscritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya: