Gramatica Normativa de la Llengua Valenciana (Prolec)

Per Josep Maria Guinot i Galan

PROLEC
     

     Honrosa i important faena la de prologar esta gran obra, quefer compromes i grat al mateix temps, ple de responsabilitats, i per aixo crec necessari contar en dos punts basics i essencials, una terra: Artana, i un home: Josep Mª Guinot i Galan.

     El poble d´Artana es la terra castellonenca que va vore naixer a l´home, de la Plana Baixa, poble antic, nomenat ya pels romans com Arctalia (pertanygue a l´Edetania), fon conquistat per Jaume I en 1242. Els seus cultius principals son les garroferes, les oliveres i el raïm; tots representen pas del temps, fortalea, arrails fortes... i eix es el nostre home, fort, dur, de fondes arrails. Josep Mª Guinot es un valencià egregi, un valencià que descolla, noble, intelectual i de grans condicions humanes. Sempre s´ha afirmat que per les obres es coneix als homens, i Josep Mª Guinot es un home sancer. Ha publicat numerosos llibres, ensaigs, treballs, temes d´investigacio; una de les ultimes publicacions seues ha segut la "Fonetica de la llengua valenciana", en el seu poder està la Creu de "Alfonso X El Sabio", es canonge magistral emerit de la Catedral de Sogorp, es professor d´institut en Castello (de llati i religio), titulat en filologia per l´Universitat de Barcelona i Agregat Colaborador de la Seccio de Llengua i Lliteratura de l´Academia de Cultura Valenciana.

     I el nostre home continúa la seua obra, la que ara tens en la teua ma, llector; enorme i important treball el d´esta "Gramatica Valenciana", gramatica que tot valencià ha de tindre. Extens i complet tractat gramatical a on podem coneixer a la perfeccio la fonetica, l´ortografia, la morfologia i la sintaxis, tot sobre la nostra llengua Valenciana, incloent la seua area geografica i la seua denominacio. Estem davant d´una obra capital per al complet coneiximent de l´idioma valencià; llegint i passant les seues pagines anirem eixamplant conceptes per tal de coneixer perfectament la nostra llengua, de forma facil, progressiva, apreciant-la, cada vegada mes, en la seua forma viva i culta, parlada pel nostre poble, com molt be diu el prosiste alancanti Gabriel Miró en descriure les comarques alacantines: "Estos nombres rurales en boca de sus gentes dejan un sabor a fruta... solo en estos lugares se puede pronunciar íntegramente el nombre de cada pueblo.. auténtica fonética valenciana".

     Josep Mª Guinot i Galán es un home intelectual i cientific; es prou conversar o dialogar en ell per a descobrir-ho, home d´un perfecte desenroll mental, teoric del coneiximent i buscador de la genesis dels conceptes. Crec opurtuna l´ocasio per a recordar a Jean Piaget quan diu: "Es necesario encontrar los procesos de formación, cómo se pasa de un conocimiento menor a un conocimiento superior", i Piaget, a mes de psicolec, biolec i filosof, era epistemolec, la ciencia que estudia la teoria del saber i del coneiximent; yo diria que Josep Mª Guinot darrere del seu titul de professor de llati i filolec, es epistemolec; en esta "Gramatica" nos du a que qualsevol valencià trobe el proces de passar d´un coneiximent menor a un atre superior en l´Idioma Valencià.

     Esta es la "Gramatica Valenciana" de Guinot i Galán, un coneiximent major, ya que el nostre home es clar en els seus conceptes i precis en les idees. Azorín, admirador de Vicent Ferrer, escriu sobre el sant que parlava a "los doctos en docto y al pueblo en pueblo", i esta frase em recorda a l´autor de la gramatica, puix que es conjuguen a la perfeccio docte-poble i poble-docte; en les seues pagines tots podem gojar de la realitat viva, culta i plana de la llengua valenciana.

     I no puc arrematar, sense tornar a recordar al meu gran admirat Piaget quan nos diu: "Es evidente que para que la inteligencia funcione se necesita un motor que sea efectivo", i abans he parlat del nostre home, Josep Mª Guinot i Galán, presentant-lo com a un valencià egregi, valencià de Castello en fondes arrails i entrega al seu poble; aci tenim la seua obra; la seua inteligencia, com a epistemolec, funciona, ha funcionat una atra vegada: la Gramatica de la Llengua Valenciana; i clar està, en un motor afectiu: La Patria Valenciana.

Joan Gil Barberá. President de LO RAT PENAT

cites

Los mallorquines hablan una lengua que es tan antigua como el inglés y más pura que el catalán o el provenzal, sus parientes más cercanos.
Robert Graves

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
junts front a la AVL
El teu nom en valencia
Associacio d´Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya: