Constanti Llombart (Valencia, 1848-1893)

Per Rogle Constanti Llombart

Constanti Llombart, pseudonim de Carmel Navarro Llombart, naixque el 8 de setembre de 1848 en el sí d’una familia humil d’artesans, en el carrer de la Bosseria de la ciutat de Valencia. Per unes raons o per unes atres la seua formacio primaria està plena de vicissituts, ya que pareix ser no professava una gran inclinacio pels estudis. Despres, en creixer, superaria esta fase, i degut, possiblement, al seu primer ofici d’enquadernador de llibres, al qual es dedicà en deixar l’escola, prengue contacte en les lletres i es despertà en ell, gracies a la llectura de tot lo que caïa en les seues mans, un interes per saber i per l’escritura. 

La falta de formacio academica no sería un obstacul per a que arribara a ser un destacat home de lletres, pero tal volta sí pogue influir esta circumstancia en el seu caracter introvertit o un tant acomplexat davant el conjunt de lletraferits o intelectuals que s’aproximarien a les mampreses per ell iniciades. La seua amistat en l’impressor Agusti Laborda i en el mestre Andreu Codonyer influiria notablement en la decisio que prengue de dedicar-se a escriure, i tambe en unes atres que marcarien la seua vida.

Fon un esperit desinquiet i un home compromes, inclus politicament, de manera que arribà a ser notoria la seua militancia republicana i molt activa la seua participacio en la Revolucio de 1868. En este marc politic va escriure per a la publicacio satirica El Diablo Cojuelo i per a La Propaganda Republicana, les dos fundades per ell. De la mateixa manera, escrigue alguns treballs relatius ad este periodo i moviment, tambe referits al cantonalisme i al federalisme i, inclus, de denuncia de l’injusticia social o de l’esclavitut…Estos temes quedaren explicitats en obres com ara Trece días de sitio, Justicia contra justicia, La esclavitud de los blancos o Lo darrer agermanat, tractats i drames en els quals expon les seues idees lliberals. Previament havia compost tambe uns Cants republicans per al Centre Popular Instructiu, lo que li valdra el nomenament de Soci d’Honor de la Joventut Republicana i la conexio en les classes mes populars.

Alguns acontenyiments, en especial diversos enfrontaments en les autoritats governatives de la Restauració monarquica, reconduiren la seua activitat, la qual es concentrarà en la produccio lliteraria. Es just en este moment quan, imbuit per l’esperit de la Renaixença, de la qual ell sera peça clau, concep el Calendari Llemosi Lo Rat-Penat (1875), publicacio que traura avant en colaboracions lliteraries d’uns atres escritors, tant valencians com mallorquins i catalans –no podem oblidar l’esperit de germanor que avivarà este moviment en una primera fase, i que despres divergirà i es fara particular en cada territori-. El seu caracter mamprenedor i la seua ansia per revitalisar la llengua valenciana el faran impulsor de moltes iniciatives, com la de la creacio d’una “Biblioteca valenciana” (coleccio en la qual pretenia reeditar als escritors classics valencians, i en la que nomes arribaria a publicar Lo proces de les Olives de Fenollar i Las alabanzas de las lenguas… de Marti de Viciana) o la concepcio d’una entitat que aglutinara els esforços del valencianisme cultural, idea que cristalisaria en la fundacio de Lo Rat Penat en 1878, societat concebuda per a treballar encaridament per l’exaltacio, la defensa i el conreu de les diferents arees que constituixen la cultura valenciana, i d’una manera molt especial la llengua valenciana, maxim exponent de la particularitat del poble valencià.

En eixa llinea d’enaltiment de la llengua valenciana s’ha d’enquadrar la que es possiblement la seua obra escrita mes ambiciosa i representativa, Los Fills de la Morta Viva (1879), un estudi bio-bibliografic d’autors i obres lliteraries dels segles XVIII i XIX.

El resum de la seua biografia nos el donà el mateix Llombart en la frase emblematica que alentà la seua vida: “Tot s’ho mereix Valencia, per a Valencia tot”.

Articul baixat de la web del Rogle Constanti Llombart de Cultura Valenciana.

http://www.rogleconstantillombart.com/principal.html

cites

La lengua valenciana difiere bastante de la catalana para poder permitirse gramática y vocabulario propio si sus literatos quisieran construirselos, como lo han hecho los catalanes a la suya (...) En el caso Valencia-Cataluña, lo importante sería no la similitud, sino la diferencia de las lenguas y la conclusión sería, no la similitud sino la diferencia de los pueblos
Salvador de Madariaga

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
junts front a la AVL
El teu nom en valencia
Associacio d´Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya: