El romanç valencià o aljamia dels "Ayam" valencians (II)

Per Agusti Galbis

Relacionat en els cantars de gesta francesos, hi ha una obra que nos parla en concret de la llengua o llengües dels musulmans valencians. Es tracta de “Foucon de Candie”, escrita per Herbert le Duc de Dammartin, en la segon mitat del sigle XII. “Candie”, que apareix com a “Gandie” en “La chanson d´Aspremont”, tambe del XII, vol dir Gandia, segons mantenen Brandin en “La chanson d´Aspremont, chanson de geste 12e siècle”; Anseis de Cartage en “Relaciones franco-hispanas en la épica medieval”; Ernest Langlois en “Table des noms propres de toute nature compris dans les chansons de geste”, etc. Puix be, en “Foucon de Candie” podem llegir: “Candie siet sor mer en un rivage / En une roche, dont la terre est sauvage / XXX chastel i donent treusage / De Sarrazins i ot de maint langage / IX.M. i sont par an estage”, que es podria traduir com: “Gandia es troba al costat de la mar / en una roca a on la terra es salvage / El seu tesor son 30 castells / de sarraïns que entenen moltes llengües / 9.000 d´ells residixen alli”. Ovid Densusianu, en “La prise de Cordres et de Sebille: chanson de geste du XIIe siècle?”, nos diu que aparentment l´autor no coneixia be Gandia pero pensa que alguns amics viagers, li haurien parlat de la “riche ville du royaume de Valence”. Es deduix clarament, que els viagers francesos havien comprovat que en la Valencia del XII es parlaven moltes llengues, lo que induix a recordar la definicio de la llengua valenciana que feu el català Eximenis dos sigles mes tart, quan digue que “... aquesta terra ha llenguatge compost de diverses lengues que li son entorn, e de cascuna a retengut ço que millor li es, e ha lexats los pus durs e los pus mals sonants vocables dels altres, he ha presos los millors…”.

Els acatalanats oculten que en cantars de gesta francesos i occitans, trobem referencies a Cervera, Burriana, Valencia, Cullera, Xativa, Benissa, Denia…, lo que posa de manifest un coneiximent i una mes que provable relacio, en moments en que l´occità-llemosi, adquiria caracter de llengua comuna de relacio o llengua koiné. Era la llengua dels trovadors, tan relacionats en els joglars, que interpretaven les troves, escampant cultura a nivell popular i que acabaren sent molt apreats per les classes dirigents. Puix be, Bonaventura Carles Aribau, en la p. 166 del V. 2 de la “Biblioteca de autores españoles?”, nos diu que “La primera indicación que he podido hallar, acerca de los juglares en España, se encuentra en la crónica general, en donde hablándose del casamiento de las hijas del Cid con los condes de Carrión (que debió ser hacia el año 1098), se refiere a que los juglares intervinieron en las fiestas celebradas en Valencia con aquel motivo”. La Cronica del Sit, nos conta lo que fea Ibn-Yahhaf, rei de Valencia des de 1092, quan el Sit estava sitiant la ciutat: “Abenjaf estava muy orgulloso, e desdeñava mucho a los omes: e quando algunos se le yvan a querellar, deshonravalos, e maltrayalos: e estava como Rey apartado, e estavan con el trovadores, e los versificadores e los maestros, departiendo qual diria mejor troba”.

Seguirém en una referencia textual molt bonica de la llengua del “amma” o poble pla. Es referix a la llengua dels “ayam” o no araps, de la Oriola del sigle XII. “Abu Muhammad Abd Allah ibn Ali-al-Rusatí” (1074-1147), d´Oriola, explica l´orige de la seua “nisba” o llinage “Rusatí”, en la seua obra “Kitab iqtibas al-anwar”. Comenta que “…Uno de mis antepasados tenía un lunar grande que se conoce con el nombre de “al-warda” y que los no-árabes (ayam) llaman “rusa”…” (lliggas “rosa”, com “Turtusa” es llig “Tortosa”, sent que en arap no existix grafia per a la “o”). Nos diu que fon una especie de malnom que li posà “una sirvienta cristiana que fue su nodriza y que le tenía a su cuidado” (p. 273 de “Cómo los musulmanes llamaban a los cristianos hispánicos” de Eva Lapiedra). Comprovem com la paraula “rosa”, era una paraula dels “ayam” o no araps de la Oriola del s.XII, que parlaven en la mateixa llengua de Jaume Roig, que en “Lo Spill” escriu: “Pobres e richs / han per egual / tots semblant mal / piguotes, rosa”. No crec de sobra repetir que Jaume Roig identifica la llengua en la que escriu el seu llibre “sera’n romanç” en aquella “de l’algemia / he parleria / dels de Paterna /Torrent, Soterna”, es dir, en el romanç de la llengua dels “ayam” o “no-araps”, en el romanç dels descendents dels iberorromans valencians, en la llengua valenciana. Recordem tambe, que la primera cita de “valencianesch”, coetanea a les de “catalanesch”, s´aplicava a una dona d´Oriola que parlava “valencianesch”, en un jui celebrat en Menorca.

El tema de l´educacio dels araps en dides no araps o “ayam”, era motiu de preocupacio per als “sarraceni de natura” o muladis de religiositat exacerbada. Abu l-Mutarrif ibn Mutanna, cordoves que estigue un temps en la cort del rei de Valencia d´Abd al-Aziz, va escriure: “Pues ¿no es verdad que desde que empieza a oír uno de los hijos de nuestra nobleza en su nacimiento, y apenas se deja al lactante en su lecho, no oye más que las palabras de una vil esclava, necia, que no sabe hablar el árabe... cuando se convierte en un hombre, culminando su desarrollo, está en contacto con las taifas cristianas pues les habla en sus lenguas, se esfuerza en conservar su idioma (de ellos), se ocupa celosamente de sus clases sociales y tolera sus costumbres…”.

Crec que una volta comprovada la preocupacio de certs musulmans, pel fet de que el romanç s´esteguera entre “los hijos de nuestra nobleza”, havent observat a una dida “en accio”, es interessant l´estudi de la paraula “rosa”. El DRACV definix “rosa” com: “Taca redona de color rosa que ix en la pell”. Es paraula viva hui en dia. Catalans i acatalanats que tot ho furten i per no saber, no saben ni furtar, definixen “rosa” en el “Gran Diccionari de la Llengua catalana” en els següents castellanismes: “1.- Rubèola. 2.- dial Xarampió”. No cal dir que el nom de “Al-Rusati”, no era degut ni a la “rubeola” ni a la “pallola”. Pero en els temps que corren, podria ser que als escolars valencians els ensenyaren eixa barbaritat. No debades, en els cartells explicatius del programa de vacunacio dels chiquets valencians, que escampa la Generalitat ¿Valenciana?, estos ya no es vacunen contra la “pallola”, sino que ho fan contra el castellanisme català “xarampio”.

En el següent articul, coneixerem ad alguns dels muladis bilingües, de classes socials superiors, inclus ad algun “sarraceni de natura”, que coneixien el romanç. L´inevitable contacte en el poble pla, els faria molt util el seu coneiximent.

cites

Acaba la Biblia molt vera e catholica, treta de una biblia del noble mossen Berenguer Vives de Boil, cavaller, la qual fon trellada de aquella propia que fon arromançada, en lo monestir de Portacoeli, de llengua latina en la nostra valenciana.
Bonifaci Ferrer (1478)

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
junts front a la AVL
El teu nom en valencia
Associacio d´Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya: