Rotunt exit valencianiste i epilepsia catalanista

Per Joan Romero

Per desgracia, era d´esperar que els mijos de comunicacio que estan dominats pel PP i pel PSOE (tots, excepte honroses excepcions) intentaren silenciar, minimisar, desacreditar i distorsionar l´impressionant macro-manifestacio del Poble Valencià en defensa de la seua Llengua Valenciana.

El PP, en un intent desesperat de desmovilisar, boicotejar i desactivar la gran manifestacio valencianista, va impulsar a traves de la Fundacio Broseta un manifest en defensa de l´Idioma Valencià. ¡Hipocrita, mes que hipocrita! ¿en defensa de l´Idioma Valencià? Que facil es disfrassarte de palleter quan t´interessa, ¿eh, Camps?, ¿eh, PP? Menuda vergonya, menut cinisme.

¿Com s´atrevix el PP a dir que defen la Llengua Valenciana en ungles i dents? Tants anys governant en majories absolutes i no ha fet absolutament res pera detindre i invertir el repugnant proces de catalanisacio de Valencia. RES. Es mes, ha oficialisat el catala que els socialistes no s´atreviren a oficialisar a traves d´una nefasta Academia Valenciana de la Llengua (catalana) que en sa propia llei de creacio diu que el valencià forma part del catala, i que per tant es un dialecte del catala, que autorisa que al valencià se li puga dir com cada u vullga, i que per tant se li puga dir catala tranquilament, que està composta per una majoria d´academics que neguen la mateixa existencia de l´Idioma Valencià siguent com es un dels idiomes lliteraris pioners dels idiomes neollatins, en un Sigle d´Or (s. XV) com pocs tenen.

Esta academia catalanista va ser inseminà i parida pel PP de Zaplana en compliment de l´exigencia de Pujol si Aznar volia governar en Madrit. Mosatros i la nostra benvolguda Llengua Valenciana forem la moneda de cambi una vegà mes en pro d´interessos aliens al nostre Reine de Valencia. (Aço es lo que mos passa per no haver tingut hasda ara un bon partit valencià en el poder). Es dir, el mateix chantage que està fentli Carod a Zapatero lil va fer Pujol a Aznar, encara que este ultim chantage va ser silencios perque al PSOE (partit catalaniste) tambe li interessava consolidar el proces de catalanisacio que ell havia iniciat en Valencia en les decades anteriors. Un chantage silencios i de dramatiques consecuencies pera la supervivencia de la Llengua Valenciana: la creacio d´una filial de l´Institut d´Estudis Catalans en terres valencianes que oficialisara el catala en les escoles, institucions i administracions valencianes. Convide a qui vullga fer la prova a que agarre un llibre de text escolar a vore si està escrit en Llengua Valenciana o en catala, per no dir l´adoctrinament en catala en els cursos de la “Junta Qualificadora dels Coneixements en Valencià” que depen de la Conselleria intoxicant de Cultura i Educacio governà pel PP. Bo, de les accions catalanisants de la Generalitat escomençariem a escriure i no acabariem, aixina que, pera vore una chicoteta mostra d´esta catalanisacio vos remitixc a la web
www.garciamoya.cjb.net aon podreu trobar una interessantissima recopilacio d´articuls del gran investigaor Ricardo Garcia Moya o als seus magistrals i revelaors articuls que tots els dumenges publica Diario de Valencia.

Tornant a la vergonya de representants politics que tenim, en una cara de borrego ofegat, Camps mos ix el divendres diguentmos que el valencià no està en perill, que estem tranquils, que el valencià estara en Europa (¿en la versio catalanisà de l´AVLl i que ell ha entregat Zapatero?), que el Consell es desvinculava completament de la manifestacio convocà per un partit extraparlamentari i que era una manifestacio innecessaria. Malvat intent, Camps, malvat intent. El Poble Valencià no es tan borrego i ha eixit en gran orgull i dignitat al carrer a defendre la Llengua Valenciana que tu i el teu partit esteu fent desapareixer actualment i desde fa anys. Camps, no esperaves que la resposta a la convocatoria de la Federacio d´Entitats Culturals i de Coalicio Valenciana fora tant extraordinariament massiva. Pero ya heu has vist, Quico Camps, a pesar de tots els boicots i pocs mijos pera la promocio de la manifestacio, centenars de mils de valencians dignes de sero estavem en lo carrer protestant pels atacs a la Llengua Valenciana, reclamant una defensa REAL de la Llengua Valenciana (no de boqueta, no virtual, no de roda de prensa, no de foto i frases vehements sense aplicacio practica), la derogacio del monstruo pera acabar en l´Idioma Valencià com es la catalanista Academia Valenciana de la Llengua (catalana) creà pel PP en majoria absoluta en Valencia, l´eliminacio del catala en l´ensenyança i administracions valencianes, i l´oficialisacio d´una normativa que arreplegue la realitat de l´autentica Llengua Valenciana, la que parla el Poble Valencià.

Mentres els bons valencians mos partiem el pit reclamant tot aço pera que tot lo mon s´entere de que no mos deixem humillar ¿aon estaves, Camps?, ¿aon estaves, Rita?, ¿aon estaves, PP palleter blau d´escaparat en temps de rebaixes?, ¿vosatros sou els nostres representants? Aixo si, li falten cames a Camps pera telefonejarli al PSPV pera vore si s´agarren de la maneta en el tema del ‘valencià’... ¿el valencià subnormalisat, o siga catala, que esteu imponent als chiquets en els coleges i instituts?, ¿el de la catalanista AVLl? Quina vergonya mes regran de politics tenim, valencians.

Quin dupte n´hi ha de que el rotunt exit de movilisacio i de comprovacio del bon estat de salut del sentiment valencià ha sorpres desagradablement a tots els que desigen acabar en la nostra identitat valenciana pera cambiarmosla per la catalana.

Per una part, els del PP, encara vestits en el disfras blau, han sigut pillats menjant canapes i chafant moquetes mentres el Poble Valencià eixia al carrer a defendre contundentment a la Llengua Valenciana de les intromissions catalanes que la volen fer desapareixer. La lliço d´honradea, honor i dignitat valenciana ha segut, una vegà mes, historica. Algun dia del 2007 els valencians aclarirém conters en esta gavella de politics hipocrites de moqueta i boqueta.

Per atra part, als dirigents socialistes i comunistes del PSPV i EU els ha entrat un atac d´epilepsia al comprovar que, a pesar de tots els obstaculs, pocs dies i pocs mijos, la manifestacio ha segut un impressionant exit i que el sentiment valencià, que ells creien ya neutralisat despres de tanta manipulacio ben pagaeta, resulta que està mes viu que mai. Eixa es la por i la preocupacio que tenen estos partits catalanistes, d´ahi que ya no tinguen mes remei que recurrir a les tactiques totalitaries que ells coneixen a la perfeccio; les tactiques d´estigmatisar, insultar, calumniar i injuriar a qui no comulga en el pensament unic totalitari del pancatalanisme. Estos partits que estan en el govern catala i espanyol gracies a un partit autenticament ultra, fasciste i filoterroriste (per diro suaument), com ERC son els que mos tilden d´extremistes, d´antidemocratics i d´ultres (¿?) precisament a mosatros que portem lluitant al costat de la llegalitat estatutaria i constitucional desde l´instauracio de la Democracia. Com dic, les tactiques totalitaries del nacional-socialisme i del comunisme sovietic son les llamentables armes dels dirigents socialistes i comunistes utilisen contra la força del Poble Valencià que esta fart d´humillacions a la seua identitat per damunt de les ideologies personals de cada u.

¿Per qué no recorden els mijos de comunicacio controlats per estos partits que tambe es va adherir a la manifestacio el Partit Republicà, entre atres partits i agrupacions d´esquerres, i que el dissapte erem valencians de tots els colors pero en el denominaor comu de ser i sentirmos valencians per damunt de tot?, ¿per qué el Canal Noi de Camps dedica 10 minuts de l´informatiu de migdia al manifest del PP fet a traves de la Fundacio Broseta i pobrament un minut a la manifestacio aon centenars de mils de valencians mos manifestavem pels carrers de Valencia en defensa de la Llengua Valenciana? Bo, un minut i ademes sense imagens panoramiques de la manifestacio, sense arreplegar les declaracions dels organisaors, sense imagens de les pancartes, sense citar als convocants de la manifestacio, reduint al maxim (com han fet casi tots els mijos) el numero de participants hasda aplegar a la ridiculitat mes patetica. ¿Aon està el dret dels valencians a que la nostra televisio que paguem tots mosatros informe decentment de lo que passa?

Cuanta manipulacio informativa, cuanta manipulacio ¿eh, Camps? Ara be, que prenguen bona nota tots els politics i els no-politics: el Valencianisme torna en mes força que mai Senyera en alt en l´imparable força de la Rao, la Justicia i la Dignitat d´un Poble que es mereix que la seua Personalitat, Identitat i Llengua Valenciana siga respetà i enaltida i no uns representants politics tant miserables que no estan a l´altura del gran Poble Valencià.

Ara, bons valencians, a seguir treballant de valent per Valencia en les esperances renovaes i reforçaes despres d´esta magna manifestacio perque aixina sera com al remat guanyarém definitivament esta guerra que mos ha declarat en pancatalanisme contra l´Idiosincracia i Personalitat Valenciana. ¡¡AVANT, GERMANS, AVANT!!


Una vegà mes, vos remitixc als magistrals articuls de Ricardo Garcia Moya (recopilacio en
www.garciamoya.cjb.net o els dumenges en DdV). Qui vullga ferse l´ingenu alla ell. O si algu te curiositat que pegue una miraeta a la lliteratura i estudis sobre Llengua Valenciana dels ultims sigles.Es curios: estos dies vegem als politics hipocrites del PP disfrassats de palleters, fent declaracions publiques en un valencià precios, empleant el mos, mosatros, el atres, eliminant les -d intervocaliques finals, etc. Ells saben que en autentica Llengua Valenciana, la que parla el Poble Valencià, lo correcte es mosatros i no nosaltres (o demes variants). I mosatros, els defensors d´eixa autentica Llengua Valenciana ¿ham d´utilisar les coentissimes -d intervocaliques o l´estrany nosatres?, ¿per qué ham d´utilisar l´arcaisme fossilisat ´regne´ (que a soles es conserva viu en catala) en conter de ´reine´ (que ya fa sigles que ha naixcut en lo Reine de Valencia i es la forma viva actualment en els pobles)? Tambe en castellà migeval es dia ´regno´, pero les llengües evolucionen, i a ningu se li ocurrix estandarisar la forma ´regno´ pera el castellà actual. Si aixina anem, ¿per qué no estandarisém el nosaltres, aquest, altre, titol, jatsia...? Pos si no estandarisém arcaismes fossilisats com estos ultims, ¿per qué ham d´estandarisar ´regne´? Estem en el mateix cas. Una vegà mes, insistixc, es urgent una revisio de la que hasda ara ha segut la normativa de referencia pera els valencianistes. No podem seguir en tanta contradiccio que tant mos perjudica a l´hora de defendre la distincio entre el valencià i el catala. No poden ser idiomes diferents si no es diferencien en casi res, i si les diferencies REALS entre els dos idiomes, mosatros mos les carreguem pos ya mos en podem anar a casa perque estarém fent el ridicul.

cites

El Valencià te la seua mida i el seu sabor. La concissio del Valencià es veu quan es compara, text ab text, en atre idioma
Azorín

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
junts front a la AVL
El teu nom en valencia
Associacio d´Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya: