Conferencia titulada "Llengua valenciana i els nostres clàssics"

Per María Teresa Puerto Ferre

Recopilación históricaLes Harges (s. X-XI)Las Cartas Puebla en Romanç ValenciaVocabulista arábicoEls Furs del Regne de ValenciaLa Biblia Parva, Sant Pere Pascual, S. XIIEl Misteri d´Elig, S. XIIIArnau de VilanovaAntoni Canals: "Valerio Máximo", 1.352Compromis de Casp, 1412Roïç de Corella: "Ystoria de Joseph", 1433Miquel Pérez: "Kempis", 1482Escritores del Reino, s. XIII y XIVS. Vicente Ferrer, S. XIV y XVFray Bonifaci FerrerBiblia de Fray Bonifaci Ferrer. S XIVFalsificación de Sanchis Guarner, 1959Lluis de Fenollet: "Hª de Aleixandre", 1481Joan Esteve: "Liber Elegantiarum", 1472Joanot Martorell: "Tirant lo Blanch", 1490Joanot Martorell: "Tirant lo Blanch", 1490Miquel Perez: "Imitacion de Iesuchrist", 1491Bernardi de Valmanya: "Lo Carcer d´amor", 1493Miquel Perez: "Vida de la Verge Maria", 1494Bernardi Valmanya:"Revelacio del apostol St Pau", 1495Roiç de Corella: "Cartoxa", 1.496Miquel Pereç: "Vida de Santa Catherina", 1.499Roiç de Corella: "Cartoxa", 1.500Jeroni Amiguet: "Sinonima Variatiorum Sententiarum", 1.502Joan Carbonell: "La Ystoria de Joseph", 1.502Francesc Eiximenis: "Art de ben morir", 1.507Miquel Pereç: "Vida de Sent Vicent Ferrer", 1.510Tomas de Vesach: "Vida de Sancta Catherina", 1.511Bartolome Torres: "Propalladia", 1.517Roiç de Corella: "Cartoxa", 1.518Ramon Llull: "Blanquerna", 1.521Ramon Llull: "Llibre D´oracions", 1.521Francesc D´Eiximenis: "Scala Dei", 1.523Andrea Sempere: "Grammatica Valenciano-Latina", 1.546Joan de Resa: "Vocabulari Valencia-Castella", 1.555Llorenç Palminero: "Vocabulari del Humanista", 1.569Ausias March: "Vocabulari Valencia-Castella", 1.579Onofre Pau: "Thesaurus Puerilis", 1.580Jeroni Ferrandis: "Manuscript PP Dominics", 1.576


cites

Cómo no va a ser el valenciano un idioma si fue la lengua de un Reino
Lluis Fullana i Mira

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
junts front a la AVL
El teu nom en valencia
Associacio d´Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya: