Les mentires del Correllengua

Per Julio Filippi Domínguez

Un atre any mes, els organisadors del politisat i trapatroles correllengua visiten la nostra valencianissima poblacio, no es cap novetat que visiten estes terres, porten fent-lo un bon grapat dŽanys, aixo si, sempre procurant maquillar i disfrassar el catalanisme que destile eixa manifestacio antivalenciana promocionada i corejada pel govern del Partit Popular del żpais valencià?, puix llunt de ser un simple acte cultural, el correllengua es convertix en una exaltacio a la llengua catalana i a la proclamacio dels ficticis “països catalans”. Aixo es demostre quan els organisadors fan llegir Ąa chiquets! El panflet-manifest i per les senyeres que obliguen a portar en les mans als chiquets.

Pero lo que no es normal, o no deuria ser-ho, es que els encarregats de realisar el correllengua diguen mentires als chiquets que se supon estan en el colege per dependre, dŽuna forma tan vergonyosa i en tant descar. Per a enguany, ademes de posar als chiquets davant de la senyera dels nostres veïns aragonesos, en la llectura del manifest per la llengua (catalana clar), els chiquets que van anar en els seus coleges ad este acte dŽenaltiment dŽuna llengua que no es la valenciana, pogueren escoltar mentires com esta: En lŽany 1238 Jaume I Rey de Cataluńa…

żCatalunya en lŽany 1238?... Ya li agradaria a mes de un. En canvi, la realitat dels fets es molt diferent. Enguany que se commemore i celebre el naiximent de Jaume I, sŽhan escrit moltes biografies i moltes mentires en torn al Rei dŽArago, pero els documents que de moment es troben en els archius, si es poden visitar, no fan mes que reflexar lŽentramat de mentires i enganys que alguns han montat al voltant del Rei Jaume I, puix afirmar que en lŽany 1238 Jaume I era rei de Cataluńa, com a molt es un acte de fe i poquet mes.

Proves de que en lŽany 1238 Catalunya no tenia una existencia fisica reconeguda per cap rei de lŽepoca i pel mateix Jaume I ho trobem per eixemple en la Carta Pobla de Vall dŽUxo, a on pel mes dŽagost de lŽany 1250 el monarca entregava la Carta Pobla als moros dŽUxo i, esta anava firmada per Lo Rei dŽArago, de Mallorques, de Valencia e comte de Barcelona, deUrgell e senyor de Montpeller.

Torne a llegir la Carta Pobla i no trobe a Catalunya per cap renglo. ĄEixa es la investigacio i el cientifisme del que presumixen els catalanistes i tambe atres que reneguen de la seua verdadera identitat! Puix tots coneixen perfectament que en eixa epoca Catalunya no existia. Els archius del Regne de Valencia estan plens de documents valiosissims que formen part dels nostre patrimoni, es el nostre deure cuidar dŽells i en ells desmontar tot lŽentramat de mentires dels que inventen països i regnats sense cap document serio que ho acredite.

Jaume I rei de Catalunya, senyera quatribarrada, peno de la conquesta… mentires i enganys que als chiquets els ensenyen en actes politics importats pel catalanisme com el correllengua i que vist pels actes programats i celebrats pel equip de govern, queda demostrar que al PP no lŽimporte res els verdaders signes dŽidentitat dŽeste historic Regne de Valencia .

Està clar, per a les proximes eleccions encara queda molt de temps, el presunte valencianisme sŽha esfumat molt rapit.

Articul publicat el 24 dŽoctubre de lŽany 2008 en el semanari El Dissabte de Benicarlo.

cites

Acaba la Biblia molt vera e catholica, treta de una biblia del noble mossen Berenguer Vives de Boil, cavaller, la qual fon trellada de aquella propia que fon arromançada, en lo monestir de Portacoeli, de llengua latina en la nostra valenciana.
Bonifaci Ferrer (1478)

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
junts front a la AVL
El teu nom en valencia
Associacio dŽEscritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya: