AVL: ¿Gol historic a l´Iglesia Valentina?

Per María Teresa Puerto Ferre

Pareix mentira que en l´era d´Internet, quan la informació i la investigació fluïx en rabiós ímpetu llibertari per les ones de les noves tecnologies i en múltiple accés a les fonts bibliogràfiques, pareix mentira que encara tinguem en València antigalles academicistes com l´AVL que, dotades d´obsolets dogmatismes, li vullguen robar al Poble Valencià la seua milenaria sobirania. I ho estan fent suplantant la nostra genuïna LLENGUA VALENCIANA per infumables panochos barceloninos naixcuts del trilerisme totalitari del ´32...... Panochos i trilerismes pseudonormativistes sense pedigrí històric i carents del fust democràtic que ha d´alimentar tota decisió somesa a la sobirania d´un poble.

I el Poble Valencià haurà de reaccionar ENÈRGICAMENT per a impedir que tan antidemocràtica Akademia porte a terme tan reprovable barbàrie. Es juga en això la seua dignitat i els pobles que perden la seua dignitat estan cridats a convertir-se en esclaus dels enemics que volen la seua destrucció.

Llig per Internet en Valencia Hui (11/08/08) l´espectacular gol que li volen colar a l´ Iglesia Valenciana la catalanenca Academia Valenciana de la Llengua panocha (AVL) en la seua domesticada presidenta Ascensión Figueres i el nostre colaboracionista burlador President Paco Camps. Aprofiten la canícula de l´estiu per a, en nocturnitat i traïdoría consagrar la imposicio, per la bota i per l´espadó, del MISSAL CATALANUFO, redactat pels chipiriflautics akadémics-AVL al dictat del privadíssim IEC: ¡vaja provocació! ¡vaja insult! ¡vaja humiliació! NO mes cal que l´objeccio total.

Dins de poc, si l´arquebisbe-cardenal Garcia Gasco no ho remedia, vorem als valencianets panolis cantant en missa catalanenca el Virolai a la Mureneta i entonant en les Iglesies cançonetes de retorets conversos al barceloni panocho.

Resulta sorprenent que l´actual cúpula eclesiàstica Valentina, eixa que en el seu dia va tindre tanta solera en la defensa de la nostra històrica Llengua Valenciana (i ho va fer en gran corage des dels seus retorets parroquials), no vullga donar-se conter del perillós i antivalencià ENTRISME DESTRUCTIU leninista, que estàn desplegant els seus caducs retorets-AVL, (llínea Ramón Arnau), per a la imposició en els nostres temples de l´infame i infecte DIALECTE BARCELONÍ.

Una traïdora i antivalenciana AVL dominada per una casta de fidelisats estómacs agraïts que, en conte de ser lleials a la nostra CARTA MAGNA per a acometre la defensa de la nostra històrica LLENGUA VALENCIANA , es dediquen a promocionar la infame grafia del “idiolecte fabrino”, en les seues “Bases Castellonenques del ´32”, huitcentistes, antidemocràtiques, obsoletes, antilingüístiques, inútils i fascistes. I, sobretot AN-TI-VA-LEN-CIA-NES. I ara, també ... ¿catalanufo en les iglesies? Pregarem els valencians en subdialecte barceloní? ....

I per a colmo de la imperant copisteria, llegim que ha segut el retoret catalanista Arnau qui ha retirat dels fons catedralicis valencians la litúrgia genuïnament valenciana elaborada en els anys ´80 pels tres mossens valencianistes: Alcon Edo, Josep Lluis Alminyana i Vicente Castells ¿en quin fi? En temps de fusellers i copistes ¿que farà el “comisariat” de l´AVL? ¿un refregidet de valencianisme cuinat a la catalana? Els alquimistes laboratoris pompeufabrinos de l´AVL, ¿traduiran la litúrgia valenciana al subdialecte barceloní? ¿Claudicarà el Poble València una atra vegada més?

Monsenyor arquebisbe Cardenal de la Valentina Eclèsia, ¿hem de tornar a repetir-ho?: la infiltració “entrista” de l´infecte dialecte en les iglesies valencianes significarà el BUIDAMENT TOTAL dels nostres temples per abando de la seua lleial feligresia front a tamanya traïció al Poble Valencià creient: serem els primers en fer-nos OBJECTORS d´esta Iglesia tan deslleial al poble i tan servil a la barbàrie històrica AN-TI-DE-MO-CRÁ-TI-CA. És absolutament intolerant que l´IGLÉSIA CATÒLICA VALENTINA arribe a fer-se compliç de dita iniquitat i puga doblegar-se davant d´una catalanisada AVL, traïdora a la nostra CARTA MAGNA i burladora del Poble Valencià.

Saturats de tant d´engany, OBJECTAREM. I no està l´Iglésia per a abandons.

Versio en castellà

“AVL: ¿GOL histórico a la IGLESIA VALENTINA?”

Parece mentira que en la era de Internet, cuando la información y la investigación fluye con rabioso ímpetu libertario por las ondas de las nuevas tecnologías y con múltiple acceso a las fuentes bibliográficas, parece mentira –repito- que todavía tengamos en Valencia antiguallas academicistas como la AVL que, dotadas de obsoletos dogmatismos, le quieran robar al Poble Valencià su milenaria soberania. Y lo están haciendo suplantando nuestra genuina LENGUA VALENCIANA por infumables panochos barceloninos nacidos del trilerismo totalitario del ´32...... Panochos y trilerismos pseudo-normativistas carentes de rigor científico, carentes de pedigrí histórico y calvos del marco democrático que debe alimentar toda decisión de un pueblo soberano.

Y el Poble Valencia tendrá que reaccionar ENÉRGICAMENTE para impedir que tan antidemocrática Akademia imponga tan reprobable barbarie . Lleva en ello su dignidad: y los pueblos que pierden su dignidad se convierten en esclavos de los enemigos que quieren su destrucción.

Leo por Internet en Valencia Hui (11/08/08) el espectacular gol que le quieren colar a la Iglesia Valenciana la catalanenca Academia Valenciana de la Lengua panocha (AVL) con su domesticada Presidenta Ascensión Figueres y nuestro colaboracionista burlador President Paco Camps . Aprovechan la canícula del verano para, con nocturnidad y alevosía consagrar la imposición, por la bota y por el espadón, del MISSAL CATALANUFO, redactado por los chipiriflaúticos akadémicos-AVL al dictat del privadísimo IEC: vaya provocación! , vaya insulto!, vaya humillación! Y solo cabría una respuesta: el BOICOT total.

Dentro de poco, si el Arzobispo-Cardenal Garcia Gasco no lo remedia, veremos als valencianets panolis cantando en misa catalanenca el Virolai de la Mureneta i entonant en les iglesies cançonetes de retorets conversos al barceloni panocho .

Sorprende que la actual cúpula eclesiástica valentina, esa que en su día tuvo tanta solera en la defensa de nuestra histórica Llengua Valenciana (y lo hizo con gran coraje desde aquells retorets parroquials), no quiera darse cuenta del peligroso y anti-valenciano ENTRISMO leninista, que está desplegando con sus caducos retorets-AVL, (línea Ramón Arnau), para la imposición en nuestros templos del infame e infecte DIALECTE BARCELONÍ .

Una traidora y antivalenciana AVL dominada por una casta de fidelizados estómagos agradecidos que, en vez de ser leales a nuestra CARTA MAGNA para acometer la defensa de nuestra histórica LENGUA VALENCIANA , se dedican a promocionar la infame grafia del “idiolecto fabrino”: con sus “Bases Castellonenses del ´32”, decimonónicas, antidemocráticas, obsoletas, antilingüísticas, inútiles y fascistonas. Y, sobre todo AN-TI-VA-LEN-CIA-NAS. Y ahora, también ... ¿catalanufo en los templos? ¿rezaremos los valencianos en sub-dialecte barceloní? ....

Y para colmo de la imperante copisteria, recordemos que ha sido el retoret catalanista Arnau quien ha retirado de los fondos catedralicios valencianos la liturgia genuinamente valenciana elaborada en los años´80 por los tres mossens valencianistas: Alcon Edo, Josep Lluis Alminyana y Vicente Castells ¿con qué fin? En tiempos de fusileros y copistas ¿qué va a hacer el “comisariat” de la AVL? ¿ un refritito de valencianismo cocinado a la catalana? En los alquimistas laboratorios pompeufabrinos de la AVL ¿ traducirán la liturgia valenciana al subdialecte barceloní? ¿claudicará el Poble Valenciá otra vez más?

Monseñor Arzobispo Cardenal de la Valentina Eclesia ¿ hemos de repetíselo?: la inflitración “entrista” del infectado dialecto en las iglesias valencianas significará el VACIAMIENTO TOTAL de nuestros templos por abandono de su leal feligresía ante tamaña traición al Pueblo Valenciano creyente: seremos los primeros en convertirnos en OBJETORES de esta Iglesia tan desleal al pueblo y tan servil a la barbarie histórica AN-TI-DE-MO-CRÁ-TI-CA. Es absolutamente intolerante que la IGLESIA CATÓLICA VALENTINA llegue a hacerse cómplice de tamaña iniquidad y pueda doblegarse ante una catalanizada AVL, traidora a nuestra CARTA MAGNA y burladora del Pueblo Valenciano.

Saturados de tanto engaño, OBJETAREMOS. Y no está la Iglesia para abandonos.

cites

No es el catala una llengua romanica que sempre haja estat entre les llengües en personalitat propia: tot lo contrari, era considerat com una varietat dialectal de la llengua provençal, i nomes des de fa relativament poc, ha mereixcut la categoria de llengua neollatina independent
A. Badia Margarit

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
junts front a la AVL
El teu nom en valencia
Associacio d´Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya: