Reflexions respecte a l´estandart oral de la Llengua Valenciana

Per Idioma Valencià

En idea d´afavorir la pervivència de la llengua Valenciana a nivell parlat i  que ésta es mantinga com a llengua vehicular primordial dels  valenciaparlants (i no siga substituida ni pel Castellà, ni pel Catala),  desde IDIOMA VALENCIÀ fem publiques les següents consideracions: 
 
1) L´estandart escrit de la llengua Valenciana no s´ha d´aplicar necessaria,  ni dirèctament al llenguage parlat. 
 
2) La llengua oral o parla es deu mantindre en cada poblacio tal i com  tradicionalment alli es té per costum, sense estigmatisar ni considerar  incorrècta ninguna senya llingüistica local. 
 
3) Se recomana que cada valenciaparlant parle com sapia i crega convenient,  en total naturalitat i soltura, sense tindre que anar pensant quines  paraules son "corrèctes" i quines no. 
 
Se deixen de costat, aixina, antics criteris llingüistics prescriptius  (presents tant en la valencianista RACV, com en la catalanista AVL), que  donen com a "corrèctes" unes formes i usos llingüistics, mentres  estigmatisen i prohibixen atres que, encara que vius i presents, no son  incorporats (pels motius que siga) a un estandart de llengua supostament  "pura" i ideal (que, en molts casos, no es correspòn en la realitat  llingüistica valenciana que en teoria deuria representar). 
 
Reflexions: 
 
La llengua valenciana es mante pròu uniforme a lo llarc de tot el Reine, i  ademes, en els contèxts orals existix major riquea comunicativa/expresiva  que en els escrits, per lo que no es precis utilisar ningun registre  estandart artificios/forçat p´a que existixca una comunicacio practica i  funcional. 
 
Resulta del tot improductiu/contraproduent prescriure llingüisticament res  perque el llenguage de cada persona està adequat/optimisat al contèxt social  en el que viu, a la seua realitat i a les seues vivencies/interrelacions  personals i particulars, de manera que cada parlant acaba adoptant de forma  natural i inconscient les senyes llingüistiques més practiques, necessaries  i utils p´als contèxts (ocasionals o permanents) en els que es mòu. 
 
La finalitat de les llengües es la comunicacio humana. La llengua per mig  dels parlants s´adapta a cada contèxt particular p´a conseguir una major  efectivitat comunicativa. La pretensio de tindre una llengua idèntica,  "pura" i "corrècta" p´a tots els contèxts possibles es una idealisacio  teòrica impossible de dur a cap, divorcià totalment de la realitat i  dinamica practica/funcional de les llengües. 
 
Els pròpis parlants tenen la capacitat, conforme a les seues experiències i capacitats intelectuals, d´interactuar i adaptar el seu còdic llingüistic  oral a diferents contèxts en la finalitat d´obtindre una major funcionalitat  comunicativa en cada moment i situacio. 
 
Els parlants deuen de tindre total autonomia i llibertat a l´hòra  d´articular/adaptar el seu llenguage oral sense inferències  prescriptives/correctives d´una normativa teòrica idealisant. En cas  contrari la llengua seria més un problema i un estorbo p´al parlant que un mig practic p´a poder éste interrelacionarse còmoda i funcionalment en el  seu entòrn. 
 
En el cas de la llengua Valenciana, llengua de menor prestigi social que la  Castellana, en inferioritat competitiva davant d´ésta, i a on, per desgracia  els seus parlants patixen un auto-òdi cada dia més gran per culpa de les  inferències del catalanisme desnaturalisaor (que inadequadament presenta a  l´idioma Valencià com un dialècte del Catala), encabotarse en que els  valenciaparlants parlen seguint un estandart llingüistic irreal no aprofita  més que p´a generar incomoditat i falta de practicitat en l´us de la llengua Valenciana i en conseqüencia, que els valenciaparlants perguen l´estima pel seu pròpi idioma Valencià i adopten com a llengua vehicular la Castellana deixant de costat per sempre la Valenciana, trencantse, aixina, la  transmissio generacional del Valencià de pares a fills (unic mecanisme capaç de garantir plenament la pervivència i futur de l´idioma Valencià com a llengua vehicular, a nivell parlat, de la societat valenciana).

http://www.idiomavalencia.com/voral.htm

cites

Hay unanimidad en los autores valencianos de los siglos XIV, XV y XVI en llamar valenciana a su lengua
Simó Santonja

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
junts front a la AVL
El teu nom en valencia
Associacio d´Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya: