Servici, ¡clar que si!

Per Julio Filippi Domínguez

Pot ser la semana anterior vaig estar un poc dur en els polítics del PP. Com en totes parts hi ha de tot en totes bandes, en el PP també hi han de valencianistes, poquets pero hi han. M´agradaría també mirar la part positiva d´alguns municipis governats per el PP, i que gràcies al recolzament del valencianisme actiu que hui en dia represente Coalició Valenciana, han conseguit junts un chicotet triumf per als valencians i per a la dolça llengua valenciana.

El cas es el següent; En Borriana, bonica població de la provincia de Castelló, les passades eleccions el Partit Popular va obtindre una victòria aplastant en les votades municipals. El candidat a l´alcaldia del PP Jose Ramón Calpe obtingué el 43,5 de percentage de vots, que representen 11 regidors i per tant, majoria absoluta. Coalició Valenciana obtingué una regidora a la cual el PP li va oferir la regidoría de deports en un gest de no voler aplicar el rodell que normalment les majories absolutes apliquen.

Puix Mercedes Jiménez, la regidora valencianista de deports en Borriana, ya s´ha ficat a fer faena i a partit de l´any vinent, la regidoría en mans d´esta valenta dona, que portava la rotulació en català “Servei Municipal d´Esports” passarà a tindre la denominació en autèntica llengua valenciana “Servici Municipal de Deport”, demostrant aixina que el conflicte de “sport” o “ deport” depén de la voluntad política que tinguen les autoritats.

Els “ayatolas” de la cultura catalanera, haurán de dictar una nova “fathua” per tal d´afonar la llengua valenciana en Borriana. Servici és una paraula que sempre s´ha utilisat en el Regne de Valéncia. Anem a vore alguns eixemples d´este substantiu valencià suplantat per el catalanisme integriste en “servei”;

En el diccionari de Coromines, DECLLC vol 2 p 491 trobem,”algú ha de fer los servicis de casa…agranar, potar aygua” ( Sant Vicent Ferrer: Sermons, c 1400).“ ofici…servici”( Roig: Espill, 1460). “Servicis que has fet” ( Esteve, Joan: Liber 1472). “lo seu servici” ( Roiç de Corella: La segón del Cartoxá, c1496, f.X). “li pague los servicis” (Ginart, Nofre: Repertori dels Furs, 1608. p.303). “servici: sevicio”( Fullana: Vocabulari. 1921). “El servici dels tranvíes” (La cotorra fallera 1947).

En torn al “deport” ya vaig escriure en este semanari, número 135, “El deport i el Crist de la Mar”, donant eixemples a on es trobava este atre substantiu valencià.

I ara, m´agradaría coneixer quina és la voluntad politica del Partit Popular en Benicarló, ¿seran capaços de rotular “pavelló Polideportiu” o continuarem tenint el ròtul en català? ¿Tindrem per fi una “Llonja” com tota la vida o continuaran catalanisant als chiquets benicarlandos en la “Llotja”?

Yo que conec a molts del PP del nostre poble, i tinc constància de que per els matins alguns escolten al locutor de la COPE i que Federico els cride “maricomplejines” per la seua actitud covart en alguns temes, els demanaría per favor, que façen una chicoteta reflexió i que prengueren el eixemple del PP en Borriana deixant els “maricomplejines “a un costat i que escomençaren a creure que son, valencians.

cites

Hay unanimidad en los autores valencianos de los siglos XIV, XV y XVI en llamar valenciana a su lengua
Simó Santonja

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
junts front a la AVL
El teu nom en valencia
Associacio d´Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya: