Temps de vacacions

Per Julio Filippi Domínguez

Que bonic i relaixant, és eixe periode de temps mereixcut de les vacacions, després d´estar tot l´any treballant moltes hores i dur. Quan arribe l´agost encara es fa una miqueta més pessat el treball, molta gent ya es trobe de vacacions i vullgues o no, el cervell ya no pare de pensar en lo que fara en eixe curt, perque sempre es fa curt, temps vacacional. Em fa pena que en l´actualitat tot el mon pregunte lo mateix, ¿que farás en “vacances”? Yo quan alguna persona em pregunte lo de les “vacances” contesto casi sempre lo mateix, “¿no sabía que parlaves francés?, perque vacances en llengua valenciana no existix. Este substantiu és un barbarisme català naixcut per l´any 1900 entre els seminaristes de la diòcesis de Solsona, que té en l´actualitat uns 105 anys de vida com a paraula i que ni Joan Coromines, el filòlec antorcha de l´imperilisme catalaner l´arreplega en el seu diccionari. Este parauleta és un síntoma clar de que la llengua valenciana està en greu perill, perque este galicisme ya no només l´utilisen els jovens adoctrinats pel “norlmalitzat” de la Generalitat( abans valenciana), ara la gent gran també l útilise, per desgràcia.¿ Per quines raons? Pot ser, perque des de Canal 9 ens bombardejen continuament en paraules catalanes alienes a la nostra llengua com “maduixes, desenvolupament, amanides i vacances” prohibint les formes valencianes “ fraura, desenroll, ensalaes i vacacions.

¿Per que de quí es la llengua?, ¡del poble que l´utilisa! i catanalisant l´únic que fa el govern valencià és crear situacions com la que s´ha trobat Miguel Angel Nadal, ex jugador de fútbol del Barcelona i tio del teniste Rafa Nadal, que ha segut despedit de la televisió mallorquina, per que no parle en català “normalitzat”, si no en llengua mallorquina. Pero lo més vergonyos de tot, és que estes lleis van ser aprovades pels polítics del PP balear i ara els anexionistes les ficaran en marcha i les desenrollaran per a catalanisaro tot encara una miqueta més. En círculs propencs a l´exfutboliste Nadal afirmaven,” que es un disparate, por que el habla en perfecto mallorquín aprendido desde varias generaciones”. Pero a l´imperialisme això els importe una bufa, ells volen l´unitat de la llengua catalana per damunt de tot, oblidanse de “sa llengo balear”.

Puix això es lo que passe en les vacacions, si els catalans utilisen el substantiu “vacances des de l´any 1900, nosatros els valencians ya trobem moltes referències a les vacacions. Vaig a fer un breu repàs a on trobem en llengua valenciana el substantiu vacacions, i ho faré des de l´actualitat fins al primer document que es trobe;

Diccionari- Ortogràfic de la Real Academia de Cultura Valenciana RACV tercera edició any 2005; vacación, vacació.

“Vacacions”. ( Fullana: Vocabulari, 1921).

Anem a vore el diccionari de mossèn Alcover “ Català- valencià – balear” vol X p636; Vacació. Estat d´una cosa vacant, ( càrrec, plaça etc); cast vacación. Plural, vacacions. Temps de repòs durant el qual cessen els estudis d´una escola, els treballs d´un tribunal, d´un funcionari etc; cast vacaciones 1 document, any 1461.

“Vacació” – Vacación ( Diccionari Escrig – Llombart vol II p1180 any 1887).

Martí i Gadea Diccionario Valenciano – Castellano any 1891 Vol II p1833” vacacions: vacaciones: suspensión de los negocios o estudios por algún tiempo.

“En lo temps de vacacions ( Const Universitat de Valencia , 1611).

El llector haurà comprovat com el mallorquí Mossèn Alcover trobe el primer document a on apereix el substantiu vacacions en l´any 1461, llavors si durant 546 anys els valencians hem dit “vacacions” ¿ perque tenim que dir ara “ vacances”?

Be, penso que quede molt clar, lo que sempre hem fet els valencians han segut vacacions. Per molt que Canal 9 i el president de la Generalitat (ans valenciana) “Paquito el catalanero” afirmen lo contrari i es fiquen capçots en voler-nos fer creure que “vacances “és una paraula valenciana”. Quede demostrat que no. Vacances no existix en llengua valenciana.

En fi, bones vacacions a tot el mon.

cites

Hay unanimidad en los autores valencianos de los siglos XIV, XV y XVI en llamar valenciana a su lengua
Simó Santonja

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
junts front a la AVL
El teu nom en valencia
Associacio d´Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya: