cites

Nadie podrá asegurar que el valenciano y el mallorquín sean dialectos del catalán en el verdadero sentido de la palabra. Los tres se han desarrollado con absoluta simultaneidad de tiempo y divergencias léxicas, sin influirse mutuamente
Carreras i Candi

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
junts front a la AVL
El teu nom en valencia
Associacio d´Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya:

ACTIVITATS

06/03/2011

XXX Aniversari Normes d´El Puig  

Membres de nostra associacio acodiran a l´acte final del XXX Aniversari de les Normes d´El Puig que es celebrarà en el Monasteri de Santa Maria d´El Puig, el proxim dumenge, 6 de març de 2011.  

Homenage a les Normes d´El Puig

•     Missa valenciana a l´Estil de l´Horta. Real Monasteri de Santa Maria d´El Puig, 12,30 h.
•     Acte d´exaltacio a les Normes (Parlaments, descobriment de placa, cant de l´Himne nacional valencià i firma en el Llibre d´adhesions).
•     Dinar de germanor.


 

01/03/2011

Visita a les Corts Valencianes  

Estimats socis, amics i usuaris de nostra web, l´associacio Cardona Vives organisa una visita a les Corts Valencianes, la qual anunciem en prou antelacio a l´hora de poder avisar quants anirem ad eixa visita institucional.

Data: Dimarts, 1 de març de 2011.

Programacio i horari:

9,00 hores: Eixida de l´autobus des de la plaça Fadrell (Preguem maxima puntualitat).

10,00 hores: Parada per a almorzar, per conte de cada u, en “Restaurant Clemencia“ de Valéncia ciutat.

11,00 hores: Visita a les Corts Valencianes

12,30 hores: Tornada cap a Castello.

Preus: Socis i familiars……………......5 Euros per persona.
No socis…………….......….……....6 Euros per persona.
Chiquets (menors 16 anys)…..2 Euros per chiquet.

Agrairem portar moneda fraccionaria. Se pagarà en el propi autobus. Al ser llimitades les places de l´autobus, se prendra rigorosa tanda per orde d´inscripcio fins esgotar les places, assignant nº d´assent a l´hora de la reserva.

Reserves: 964-223507 (vocal Carmen Torres de 20 a 22 hores)

Plaç: Socis: del 7 al 9 de febrer. No socis: 10 i 11 de febrer.

Notes sobre l´excursio:

No es una casualitat que l´orige de les Corts fora coetaneu a l´orige mateix del Regne de Valencia, com a estat autonom dins de la Corona d´Arago, perque des de la primera mitat del segle XIII –que es l´epoca en la qual es va produir la conquista del territori valencià pel rei Jaume I- els estats europeus en general, o almenys els de l´Europa occidental, anaren adquirint una constitucio estamental caracterisada per una dualitat o una polaritat entre el rei i el regne; i en la representacio d´est ultim es va imposar la de les minories socials dominants en la societat d´aquell temps, la noblea i el clero alt al camp i la burgesia a les ciutats.

En realitat, estes tres minories socials eren les que componien els tres braços o estaments de les Corts: el braç militar representava la noblea i els subdits que esta tenia, el braç eclesiastic represen- tava els bisbats (diocesis), els monasteris i les ordens militars, en els subdits que tambe tenien; i el braç real representava les ciutats i les viles subjectes directament a la Corona. Pero aço va ser el resultat final d´una llarga evolucio que a Europa occidental venia, almenys, dels primers anys del segle XII i que a Valencia va fer acte de presencia com a conseqüencia de la conquista del territori valencià pel rei Jaume I, dels anys 1233 a 1245.

L´any 1645 es té noticies de les ultimes Corts celebrades en Valencia abans que el decret anomenat de Nova Planta, l´any 1707, abolira en bloc el dret valencià com a conseqüencia de la conquista del pais per l´eixercit del rei Felip V. Obviament, en posterioritat a este decret, les Corts Valencianes ya no van ser convocades ni celebrades fins a la seua nova implantacio per l´Estatut d´Autonomia de 1982.


 

24/02/2011

Conferencia  

L´associacio cultural Cardona i Vives organisa la segona conferencia d´enguany, que creguem que sera prou interessant:

Titul: “La Forja de la Identidad Valenciana”

Conferenciant: Fernando Millán Sánchez.

Premi extraordinari de l´Escola de Magisteri de Valencia. Llicenciat en Filosofia i Lletres en l´especialitat de Pedagogia per l´Universitat de Madrit. Ha segut Tinent Alcalde de l´Ajuntament de Valencia i regidor d´este ajuntament en la delegacio de Cultura durant 16 anys. Diputat Provincial. Fundador i Director del Colege Idea de Valencia. Vicepresident de l´Ateneu Blasco Ibáñez. Articuliste, conferenciant i autor de varios llibres: Valencia, una realidad histórica. El ideario político de Vicente Blasco Ibáñez. La Batalla de Valencia. La revolución laica (La instalación libre de la enseñanza). La forja de la identidad valenciana. Ricardo Vicent, maestro impresor. 

Data i hora: Dijous, 24 de febrer de 2011. 19,30 h.

Lloc: Salo d´Actes de Castalia Iuris (Arias/Frías/Serrano – Notarios). Plaça Cardona Vives, 10 de Castello.


 

30/01/2011

Excursio a la ciutat de Valéncia  

Data: Dumenge, 30 de giner de 2011.

  1.      Torres de Serrans
  2.      La Casa de Les Roques del Corpus
  3.      El Real Monasteri de la Santissima Trinitat

Programacio i horari:

9,00 hores: Eixida de l´autobus des de la plaça Fadrell (Preguem maxima puntualitat).

10,00 hores: Parada per a almorzar, per conte de cada u, en “Restaurant Clemencia“ de Valencia.

10,30 hores: Eixida a les Torres dels Serrans.

12,00 hores: Visita a La Casa de Les Roques del Corpus.

14 hores: Dinar en el restaurant “Orero” de Valencia.

16,00 hores: Visita al Real Monasteri de la Santissima Trinitat. Les mongetes agraïran una almoina o ajuda economica de cadascu de mosatros.

18 hores: Tornada cap a Castello.

Preus: Socis i familiars…………….....30 Euros per persona.
      No socis……………….……....35 Euros per persona.
      Chiquets (menors 16 anys)…15 Euros per chiquet.

Agrairem portar moneda fraccionaria. Se pagara en el propi autobus, el preu inclou l´autobus, visites guiades i dinar.

Reserves: 964-223507 (vocal Carmen Torres de 20 a 22 hores)

Plaç: Socis, del 19 al 21 de giner. No socis: 24 i 25 de giner.

La visita guiada correrà a carrec de D. Pasqual Martín-Villalba.

Notes sobre l´excursio:

La Casa de Les Roques, començà sa construccio el 8 de juny de 1435, quedant definitivament acabada el 8 d´abril de 1447. Fon manada construir per Pere el Cerimonios, ab el fi de que aprofitara per a guardar els Carros o Roques, figures, vestits i atres objectes que tenien alguna relacio en la festa del Corpus. Mes tart, se va procedir a restaurar un edifici anexe del carrer Roteros, del sigle XVIII per a donar una major amplitut a esta casa de les Roques i albergar en ella les diferents sales que constituixen l´actual Museu del Corpus inaugurat l´any 2006.

Les Torres de Serrans, es una de les dotze portes que custodiaven l´antiga muralla de la Ciutat de Valencia. El seu nom pareix provindre d´estar situades aproximadament al noroest del caixco antic i, per lo tant, eren l´entrada natural que comunicava ab els camins que anaven a Els Serrans (el cami real de Saragossa, que confluia en este punt, tambe en el cami real de Barcelona).

El Real Monasteri de la Santissima Trinitat, habitat por monges clarisses des del sigle XV, està situat en el marge esquerre del Turia en la ciutat de Valencia. Declarat en 1983 Conjunt Historic Artistic Nacional. Es el conjunt monastic mes antic de Valencia que conserva el seu us inicial i en el que s´especula podrien trobar-se els rests del valencià ilustre que fon don Lluis de Santangel, banquer dels Reis Catolics que financià el viage en el que Cristóbal Colón va descobrir América. Es tracta d´una fundacio migeval de gran importancia, que tingué una ampla repercussio en la vida cultural valenciana en els sigles següents i es un magnific eixemple de la perfeccio conseguida pels arquitectes, pedrapiquers i obrers valencians a lo llarc del sigle XV. El nomenat Sigle d´Or Valencià, intimament relacionat en este edifici, que s´alça en majestuosa armonia "a la vora del riu" i en el que siscents anys despres, les monges clarisses seguixen complint clausura, silencioses, conservant els secrets que guarden els seus corredors, estancies, claustres, celes i archius. En el claustre, formant angul ab la capçalera de l´iglesia, està el sepulcre de donya Maria de Castilla, esposa d´Alfons V el Magnanim. Fon abadesa d´este convent la celebre humanista sor Isabel de Villena, figura senyera de les lletres valencianes i autora de la «Vita Christi» compendi feminista del renaiximent. L´obra es publicà en 1497 baix l´especial proteccio de la Reina donya Isabel I la Católica.


 

27/01/2011

Conferencia  

L´associacio cultural Cardona i Vives organisa la primera conferencia d´enguany, que creguem que sera prou interessant:

Titul: “Joanot Martorell: Cavaller i escritor de la Nacio Valenciana”

Conferenciant: Joan Ignaci Culla i Hernández

Escritor, conferenciant i investigador. Fundador de l´entitat “Renaixença Valencianista” de la que, en l´actualitat, es el seu president. Articuliste en diversos mijos de comunicacio. Des de 1982 ha publicat mes de 300 articuls sobre el valencianisme cultural i politic en els periodics ‘Las Provincias’, ‘Levante’, ‘Diario de Valencia’, ‘Valencia Hui’ i en diferents revistes com: Som, Espenta, Renou, Cambio 16, aixina com en distints diaris digitals.

Data i hora: Dijous, 27 de giner de 2011. 19,30 h.

Lloc: Salo d´Actes de Castalia Iuris (Arias/Frías/Serrano – Notarios). Plaça Cardona Vives, 10 de Castello.

Esperem contar en la vostra presencia.


 

13/01/2011

Junta General Ordinaria  

Se convoca Junta General Ordinaria, de l´Associacio Cultural “Cardona Vives” de Castello, segons s´indica a continuacio:

Data: Dijous, 13 de giner de 2011.
Hora: A les 19,30 h. en primera convocatoria i a les 20 h. en segona.
Lloc: Salo de conferencies de la Caixa d´Aforros i Mont de Pietat de Castello (edifici “Hucha”), carrer d´En Mig, cantó al carrer Colón.

Orde del dia

  1. Llectura de l´Acta de la sessio anterior.
  2. Informe del Sr. President sobre el curs 2010.
  3. Reestructuracio, altes i baixes de la Junta Directiva.
  4. Balanç i estat de contes de l´eixercici 2010.
  5. Presupost d´ingresos i gasts per a 2011.
  6. Precs i preguntes.

* Comunicat als socis per correu ordinari.


 

05/12/2010

Actes d´homenage a D. Joan Batiste Cardona Vives  

La Real Confraria de la Mare de Déu del Lledó ab motiu del 120 aniversari del falliment de D. Joan Batiste Cardona i Vives (1814-1890) (Archipreste de Castelló, Prior de Lledó i fill predilecte de la ciutat de Castelló), oferirà dos actes d´homenage a tan insigne persona i que feu tant per nostre poble en moments de molta dificultat.

•     Dijous, 2 de decembre. 20 h. Celebració eucarística en la parroquia de la Santíssima Trinitat de Castelló.

•     Dumenge, 5 de decembre. 11 h. Missa Solemne en la Basílica del Lledó.

Membres de nostra associació acodiràn als actes d´homenage.


 

02/12/2010

Actes d´homenage a D. Joan Batiste Cardona Vives  

La Real Confraria de la Mare de Déu del Lledó ab motiu del 120 aniversari del falliment de D. Joan Batiste Cardona i Vives (1814-1890) (Archipreste de Castelló, Prior de Lledó i fill predilecte de la ciutat de Castelló), oferirà dos actes d´homenage a tan insigne persona i que feu tant per nostre poble en moments de molta dificultat.

•     Dijous, 2 de decembre. 20 h. Celebració eucarística en la parroquia de la Santíssima Trinitat de Castelló.

•     Dumenge, 5 de decembre. 11 h. Missa Solemne en la Basílica del Lledó.

Membres de nostra associació acodiràn als actes d´homenage.


 

19/11/2010

Sopar dels Escritors  

Associacio d´Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA), celebrarà el proxim divendres, 19 de novembre, el Sopar dels Escritors, durant el sopar es fara entrega del Premi Escritor de l´any, que enguany ha segut guardonat a En Josep Albert Aymemir i Casasús.

Lloc i hora: Restaurant Monte Orandi (c/ Luz Casanova, 5 de Valencia ciutat)

Membres de nostra associacio estaran presents en l´acte de AELLVA.


 

18/11/2010

Conferencia  

Titul: “Fra Gilabert Jofre i el primer hospital –manicomi del mon

Conferenciant: Francisco A. Roca Traver. Natural de Torreblanca (Castello). Llicenciat en Filosofia i Lletres (Seccio Historia) en l´Universitat de Valencia. Doctor d´Historia en l´Universitat Complutense de Madrit. Membre de la Societat Castellonenca de Cultura, Academic de Numero de la Real Academia de Cultura Valenciana (RACV), Academic corresponent de la Real Academia de l´Historia i Academic d´Honor de l´Academia Valenciana de Genealogia i Heraldica.

Data i hora: Dijous, 18 de novembre de 2010. 19,30 h.

Lloc: Salo d’Actes de Castalia Iuris (plaça Cardona Vives, 10 de Castello).


 
<< Anterior   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17  Següent >>
169 registes trobats