Apunts de gramatica valenciana

Per D. Josep María Guinot i Galán

El pronom.

Pronoms personals. Pronom es la part de l’oracio que designa una persona o cosa sense donar el seu nom, fent referencia al mateix temps a persones gramaticals.stes son tres: primera, la que parla; segona, la que escolta, i tercera, aquella de la qual se parla. La primera i segona persones gramaticals denoten sempre persona, animal o cosa personificats; la tercera, pot denotar persones, animals o coses.

Els pronoms es classifiquen en: personals, adverbials, demostratius, possessius, indefinits, relatius, interrogatius i exclamatius.

El pronom personal es el que designa les diferents persones gramaticals a les que es referixen els verps. Poden revestir formes forte, o accentuades, i forma debil o atona. Estes ultimes, per la varietat de combinacions que es poden presentar, -segons les seues funcions- donen lloc a una complicada casuistica, que es vorà en son lloc.

Els pronoms personals forts o tonics son:

Singular Plural
De 1ª persona Yo, mi Nosatros (nosatres)
De 2ª persona Tu, Voste Vosatros (vosatres) Vostes
De 3ª persona Ell, ella Ells, elles

Els pronoms personals debils o atons son:

Singular Plural
De 1ª persona Me o EM Nos
De 2ª persona Te o ET Vos
De 3ª persona Se o ES. Lo, la, li, EL Ells, elles

Els pronoms personals debils, segons la posicio que ocupen, poden ser de forma plena, reduida, elidida i reforçada, com vorem mes avant.

cites

L´individualitat de la llengua valenciana dins de la familia de les llengües occitanes, cap que tinga una mija cultura, la pot posar en dupte.
Manuel de Montoliu

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
junts front a la AVL
El teu nom en valencia
Associacio d´Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya: