El sabater del cantó (Poesia)

Per Bernat Artola

Tinc un veï sabater
que du les sabates tortes
puix l’home es tan malfainer,
que’s passa les hores mortes
a la porta del carrer.

Si algu, conegut o amic,
li diu per qué no treballa,
li respon…¡un embolic!
perque parlant no s’esqualla
ni se li arruga el melic.

Com té a casa un manual
de coses d’Astronomia
es creu intelectual
i desprecia i desconfia,
la miseria terrenal.

Sap la ciencia del futur
i de tot fa comentari,
puix creu, de lo mes segur,
tot allo que’l calendari
diu que’ls astres han de dur.

Com mai treballa prou
i té tan poca correja,
defenent lo que li cou,
quan algu li regateja,
bufa i brama, fet un bou.

Es mes bast i mes pudent
que un forrellat de porquera
i quan es queixa la gent
que está molt alt de polsera
…¡allo es el ball de Torrent!

Els dumenges de mati,
quan es temps, va a la merita,
i corre tant de cami
que a tots els vents posa fita
des de ponent a garbi.

Pero, en lloc de disparar
l’escopeta que s’emporta,
s’entrete en dotorejar
les alqueries de l’horta
per vore qué pot furtar.

I ¡es clar! tots els llauradors
el temen mes que a l’eruga,
puix alla entre dos clarors,
ni carchofa, ni lletuga,
rebugen els seus amors.

cites

Pero es el caso que Valencia no quiere ser otra cosa que Valencia. Su lengua, la valenciana, difiere lo bastante de la catalana para poder permitirse gramática y vocabulario propios
Salvador de Madariaga

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
junts front a la AVL
El teu nom en valencia
Associacio d´Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya: