Apunts de gramatica valenciana

Per Josep Maria Guinot i Galan

Els adjectius numerals

L’adjectiu numeral es el que determina al substantiu afegint idea de numero. Existixen diverses classes de numerals: cardinals, ordinals, fraccionaris i multiples. Si expressen simplement l’idea de numero son cardinals; si l’orde, ordinals; si part d’un tot, fraccionaris, i si la multiplicacio, multiples.

1)     Els adjectius numerals cardinals corresponen als noms usats en aritmetica. Uns, son de forma simple: un, deu, quaranta, cent, mil, etc…; atres son composts per adicio: quaranta -dos, cent -sis, o per multipliacio: tresmil, huitcents, quatremil, i no fa falta unir els components per un guionet, basta escriure’ls tal com es pronuncien: vintisis, trentacincmil.

2)     Els cardinals son estos:

u, un, una                     dihuit                   trentacinc             doscents
dos                               deneu                  trentasis                trescents
tres                               vint                     trentaset               quatrecents
quatre                           vintiu, -una         trentahuit              cinccents
cinc                               vintidos              trentanou              siscents
sis                                  vintitres             quaranta                setcents
set                                 vintiquatre         quarantau, -una     huitcents
huit                                vinticinc             quarantados          noucents
nou                                vintisis               quarantatres          mil
deu                                vintiset              cinquanta              dosmil
onze                              vintihuit             xixanta                  tresmil
dotze                             vintinou            setanta                  quatremil
tretze                             trenta               huitanta                 un millo
catorze                          trentau, -una     noranta                 un billo
quinze                           trentados           cent                      un trillo
setze                             trentatres           centu o -una
desset                           trentaquatre       centdos

El cardinal U fa un i una, uns i unes.

El cardinal cent pren una S al final quan va precedit d’un atre cardinal que el multiplica: dos cents, tres cents.

El cardinal U te la forma de Un quan va seguit d’un substantiu o adjectiu: un soldat, vintiun homens.

cites

Escrich en vulgar valenciana, per ço que la nacio d’on yo so natural se’n puixa alegrar e molt ajudar...
Joanot Martorell

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
junts front a la AVL
El teu nom en valencia
Associacio d´Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya: