El raconet de la Llengua Valenciana. 7

Per Joan Batiste Sancho

DIFERENCIES CONSONANTIQUES ENTRE VALENCIÀ-CATALÀ  

“Es trist pensar que, veges per a on, la causa, no culpa, primigenia del pancatalanisme la tenen Ausias March, Joan Roiç de Corella, Jordi de Sant Jordi, Sor Isabel de Villena, Jaume Roig, Joanot Martorell…per citar-ne uns quants…per a no quedar-se sense escritors classics”.

(Miquel Adlert Noguerol, En defensa de la llengua valenciana, 1977). 

Els sons consonantics valencians oclusius: [p], [b]; [t], [d]; [k], [g] es classifiquen segons el modo d’articulacio i el punt d’articulacio:  

  BILABIAL INTERDENTAL VELAR
SONOR [b] [d] [g]
SORT [p] [t] [k]
 

Quan els sons oclusius sonors ([b], [d], [g]) , es troben a final de paraula absoluta, en valencià es convertixen en els respectius sons sorts ([p], [t], [k]), per evolucio historica. 

Els valencians escrivim p en final de paraula, encara que els derivats es transformen en b, per raons fonetiques, no per etimologia ni tradicio: 

Valencià [p] Catala [b]
Verp Verb
Sogorp Sogorb
Corp Corb
Xenofop Xenofob
Bisilap Bisilab
llop llob
 

Miquel Adlert denuncià que “la grafia fabrista d no s’ajusta a la fonetica valenciana, i mes encara, ans de Pompeu Fabra i per tant, anteriorment a les actuals normes d’ortografia catalanes s’escribia t . Este es un del casos a on Fabra prescindi totalment de la fonetica de la llengua viva, inclus de la llengua antiga, per a basars-se en l’absurda rao de que les paraules que fan el femeni en d, el masculi deu dur tambe la d”(En defensa de la Llengua Valenciana, Miquel Adlert, 1977).  

“Tot aço que veig me porta recort

Lo mal present i lo qu’es per venir”

(Ausias March) 

“…fon tornada en son bon recort”

(Joanot Martorell, Tirant Lo Blanc)

En valencià es pronuncia [t] i s’ecriu t les següents paraules:  

Valencià [t] Catala [d]
vert verd
fret fred
sort sord
recort record
Moribunt Moribund
Tremebunt Tremebund
Nauseabunt Nauseabund
Meditabunt Meditabund
Ricart Ricard
calit Calid
 
 

En valencià es pronuncia el so [k] i s’escrit c i no g. [k] era la normal fonacio dels nostres classics i amplament arreplegada en la llietaratura valenciana. Els nostres classics escrivien ch i pronunciaven [k] en: sanch, fanch, alberch, blanch (Tirant Lo Blanch), March (Ausias March), Domenech, Alborch, Alberich, etc… formes estes que modernisades, acaben en c, desapareguda la inutil h, a escepcio dels noms propis. 

“jaent en terra, tot cubert de sanch..” (Sor Isabel de Villena, Vita Christi).

“Tirant tot ple de sanch…” (Joanot Martorell, Tirant Lo Blanch).

“Prolech” (Joanot Martorell, Tirant Lo Blanch)  

Valencià [k] Catala [g]
Psicolec Psicoleg
Teolec Teoleg
Filolec Filoleg
Prolec Proleg
Demagoc Demagog
Dramaturc Dramaturg
Luxemburc luxemburg
Antropofac Antropofag
Fanc Fang
Sanc Sang
Amarc Amarg
 
Si volem preservar la llengua valenciana, haurem d’animar a entendre-la i parlar-la als nous forasters, coneguts nostres, que han triat la nostra terra per a treballar i per a viure. Hem de parlar-los a poc a poc, explicant-los les paraules que no comprenen. Fem-ho sempre des del convenciment, mai des de l´imposicio.

cites

"perque yo, a manament de vostra senyoria, ho he tret de lati, en nostra vulgada lengua materna valenciana aixi com he pogut, jatssessia que altres l´hagen tret en lengua cathalana".
En el prolec de la seua traduccio del "Valeri Maxim"
Antoni Canals (1352-1419)

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
junts front a la AVL
El teu nom en valencia
Associacio d´Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya: